เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

ได้ดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการ และการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร

ให้กับคณะครูและบุคลากร เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนให้ดีขึ้น

อันจะเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนต่อไป