ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" นำคณะครูและบุคลากร

ไปนำเสนอผลงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

นางพัชร์ชนีท์  ยี่สุ่นแซม รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน นำเสนอผลงาน

 

บรรยากาศของห้องแสดงผลงาน

 

บรรยากาศการแสดงผลงานของโรงเรียน

 

เป็นความภาคภูมิใจของชาวเจริญศิลป์ศึกษา ที่มีโอกาสได้ไปถอดประสบการณ์การรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพ Google+