เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

ได้นำเสนอผลงานด้านการผลิตเว็บไซต์ เพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมโพธิ์คำ

โดยมี นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการนำเสนอผลงาน

 


นางพัชร์ชนีท์  ยี่สุ่นแซม รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน นำเสนอผลงานเว็บไซต์กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน

 

นายธนกฤต สันทา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นำเสนอผลงานเว็บไซต์กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

นางปัญจารา  ซาหิน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ นำเสนอผลงานเว็บไซต์กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

 

นายชาตรี ยาศิริ รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน นำเสนอผลงานเว็บไซต์กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

 

นายจิระพงษ์  คล้ายถม รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล นำเสนอผลงานเว็บไซต์กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

 

ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชับรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้ข้อเสนอแนะในการผลิตเว็บไซต์

 

ผอ.กิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต วิทยากรให้ความรู้

 

นับเป็นโอกาสอันดีของนักเรียน จ.ศ. ทุกคนที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยี

ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงบุคลากรของโรงเรียนต่างเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียน และเป็นแบบอย่างในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพโรงเรียน

และ

คลังภาพ Google+