เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดการประชุมสมาคมผู้ปกครอง ครู

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ครั้งที่ 1/2556 โดยมี ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ นายกสมาคมเป็นประธาน