คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ร่วมถวายพวงมาลาแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2555

ณ ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ในอำเภอ