กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝน

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกล้าแสดงออก โดยนักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมนี้อย่างคับคั่ง