เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 คณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เดินทางมาดูงาน

ด้านการประกันคุณภาพภายใน โดยมีคุณครูวรวิทย์ คุณครูรัตนา และคุณครูสุดใจ ให้การต้อนรับ ณ หอเกียรติยศโรงเรียน