เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ผู้บริหารและคณะครูได้เข้ารับการอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์