เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 นายวิทยา  บุญยืน รองผู้อำนวยโรงเรียน เรียกประชุมกลุ่มงานบริหารวิชาการและ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อร่วมกันหารือและวางแผนการดำเนินการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน

ที่มีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

 

นับเป็นอีกหนึ่งความดูแลที่ทางโรงเรียนเอาใจใส่ในปัญหานี้เสมอมา เพื่อดูแลนักเรียนของเราให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ

ไม่ทอดทิ้งนักเรียนเมื่อเกิดปัญหาครับ