โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์์" ได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริเวณโรงเรียน

เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน และดูแลทรัพย์สินของทางโรงเรียน เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้

บริการจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นครับ