โรงเรียนจัดกิจกรรมติวเข้มการสอบ PISA ให้แก่นักเรียนที่มีอายุ 15 ปี ทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบที่จะมาถึง

โดยมีคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาไทย เป็นติวเตอร์ให้ กิจกรรมนี้จัดให้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

การติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการสอบ

 

ครูตั้งใจสอน นักเรียนก็ตั้งใจติว

 

ถึงข้่อสอบจะยาก แ่ต่เราก็จะสู้เต็มที่