คณะผู้ประเมินจาก สมศ เดินทางมาประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

 

 

นายอำเภอเจริญศิลป์ ประธานกรรมการสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ

 

นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับคณะผู้ประเมิน

 

การแสดงของวงโปงลางออนซอนเจริญศิลป์

 

การแสดงผลการดำเนินงานตามมาตรฐานภายในห้องประชุม

 

มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ประกอบการนำเสนอ

 

นายวิทยา  บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวแนะนำกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและตัวแทนชุมชน

 

บรรยากาศการประเมินในวันที่สอง

 

กิจกรรมยกย่องคนดี นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์

 

บรรยากาศการประเมินในห้องภูมิปัญญา

 

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ

 

บรรยากาศการประเมินในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

 

บรรยากาศการประเมินในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2

 

บรรยากาศการประเมินให้ห้องเรียนคุณภาพ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 

คุณครูธีระยุทธ  แซวกระโทก กำลังดำเนินการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์

 

การดำเนินกิจกรรมของธนาคารโรงเรียน

 


บรรยากาศการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 

กิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา

 

กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

 

กิจกรรมการดูแลความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน

 

กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

 

บรรยากาศการเดินแถวของนักเรียน

 

กิจกรรมหน้าเสาธงในการประเมินวันสุดท้าย

 

การมอบเงินชดเชยประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน

 

กิจกรรมวิถีพุทธ

 

นักเรียนมีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรม

 

บรรยากาศการทำงานของกลุ่มสมอง ในการบันทึกภาพกิจกรรมและรายงานข่าวการประเมิน

 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์ำคำอนุสรณ์" ผ่านไปด้วยความราบรื่น

ทั้งนี้ก็เนื่องจากการร่วมมือทำงานหนักของผู้บริหาร ครูและบุคลากร รวมถึงผู้ปกครอง ชุมชุน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป

(ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่คลังภาพ)