เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการ จาก สพม. เขต 23 ได้เดินทางมากำกับ นิเทศ ติดตามการเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3

โดยผู้บริหารและคณะครู เข้ารับฟังการนิเทศอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุด