เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 ทางโรงเรียนได้จัดการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2555 โดยมีนายชัยรบ ศรีทิน ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน

ทั้งนี้เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นไป