เมื่อวันที่ 27 - 31 มกราคม 2555 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปี 2554

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว เกาะใหญ่ หนองทุ่งมน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมีข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้การสนับสนุน

และดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

คณะครูสร้างฐานผจญภัยให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม

 

การเดินทางไกลรอบบริเวณหนองทุ่งมน

 

ลูกเสือและเนตรนารี มารายงานตัวลอดซุ้ม เข้าค่าย ตั้งแต่เช้าตรู่

 

ดำเนินการสร้างค่ายพักแรม

 

 

 

การตรวจเยี่ยมกองลูกเสือ

 

คณะผู้กำกับ

 

 


ฐานผจญภัย ที่สนุกสนาน และได้ประสบการณ์

 

ได้รับการดูแลจากเทศบาลเจริญศิลป์

 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน

 

กิจกรรมเล่นรอบกองไฟ

 

กิจกรรมเซอร์ไพรซ์วันเกิด ให้แก่ นักการรุ่งเรือง คุณครูพรสุดา และเด็กชายยุรนันท์

 

วันสุดท้ายของการอยู่ค่าย

 

 

พิธีปิด

 

 

 

กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของคณะครูทุกคน ที่ทุ่มเทจัดกิจกรรมเพื่อนักเรียน และเห็นความสามัคคีของนักเรียนทุกคนแ้ล้ว

เรายังได้เห็นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน ที่รักโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" มาดูแลนักเรียนร่วมกัน เป็นภาพที่น่าประทับใจครับ

หวังว่านักเรียนทุกคนจะได้รับประสบการณ์และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนต่อไป