เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียน เพื่อวางแผนพัฒนา
โรงเรียนของเราให้มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักเรียนทุกคนเป็นสำคัญ