นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มาบรรยายพิเศษ ในกิจกรรมติวเข้ม O-NET ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมโรงเรียน

 

การติวในครั้งนี้ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้ดำเนินการติวเข้ม 3 วัน และดำเนินการสอบ Pre O-NET ใ้ห้แก่นักเรียนชั้น ม.3 ทุกคน

 

ทั้งนี้ก็ช่วยทบทวนเนื้อหา และเพิ่มพูนความรู้ ความมั่นใจในการทำข้อสอบ O-NET ให้แก่นักเรียน ม.3 ที่จะสำเร็จการศึกษาทุกคน

 

และที่สำคัญ ก็เพื่อรักษาแชมป์ โรงเรียนที่มีคะแนน O-NET สูงที่สุดในจังหวัดสกลนคร ต่อไป