นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ประำจำปี 2554

ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ 6 ฝ่าย

1. นายวิทยา บุญยืน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
2. นางพัชร์ชนีท์  ยี่สุ่นแซม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน
3. นางสุนทรีรัตน์  ยาศิริ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการเงินและพัสดุ
4. นายชาตรี ยาศิริ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
5. นายจิระพงษ์ คล้ายถม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
6. นายพูนชัย วารินทร์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการทุกท่านด้วยนะครับcheck