นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและบุคลากร
เข้าร่วมการประชุมเพื่อ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินภา ยนอก รอบสาม
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ