คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" นำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 จังหวัดสกลนคร
ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาและโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

 

ผลปรากฎว่านักเรียนของเราสามารถคว้ารางวัลต่างๆ มาได้ดังนี้

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดเรียงความและคัดลายมือ (ม.ต้น)
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดเรียงความและคัดลายมือ (ม.ปลาย)
รางวัลเหรียญทอง การประกวดแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 (ม.ต้น)
รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดแต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์ (ม.ปลาย)
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ม.ต้น)
รางวัลเหรียญทอง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ม.ปลาย)

รางวัลชมเชย การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ม.ต้น)
รางวัลชมเชย การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)
รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการใช้โปรแกรม GSP (ม.ต้น)
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการใช้โปรแกรม GSP (ม.ปลาย)
รางวัลชมเชย การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ม.ต้น)
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ม.ปลาย)

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ม.ต้น)
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ม.ปลาย)
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง (ม.ปลาย)
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ม.ปลาย)
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (ม.ต้น)
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (ม.ปลาย)
รางวัลเหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ม.ปลาย)

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคุณธรรม (ม.ปลาย)
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม (ม.ต้น)
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม (ม.ปลาย)
รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย (ม.ต้น)
รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย (ม.ปลาย)
รางวัลเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม (ม.ปลาย)
รางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ม.1-6) *อันดับ 1*

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ม.ต้น)
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ม.ปลาย)

 

รางวัลเหรียญทอง กาีรแข่งขันดนตรีไทยระนาดทุ้ม (ม.ต้น) *อันดับ 1*
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันดนตรีไทยฆ้องวงใหญ่ (ม.ต้น)

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (ม.ต้น) *อันดับ 1*
รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเขียนเว็บไซต์ด้วย Text Editor
รางวัลเหรียญเงินการประกวดเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
รางวัลเหรียญเงินการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เหรียญเงิน การประกวดละครสั้นภาษาอังกฤษ (ม.ต้น)
เหรียญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (ม.ต้น)
เหรียญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (ม.ปลาย)
เหรียญทองแดง การแข่งขัน Spelling Bee (ม.ต้น)
เหรียญทองแดง การแข่งขัน Spelling Bee (ม.ปลาย)
เหรียญทองแดง การแข่งขัน Story Telling (ม.ต้น)
เหรียญทองแดง การแข่งขัน Story Telling (ม.ปลาย)

ผลการแข่งขันทั้งหมด จากสนามแข่งขันโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
(กลุ่มสาระสุขศึกษา, การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ)

ผลการแข่งขันจากเว็บของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งรอผลการตัดสินอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการแล้วจะนำมารายงานให้ทราบอีกครั้ง