เมื่อวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2554 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

ได้เดินทางไปร่วมงานนำเสนอผลงานทางวิชาการโรงเรียนในฝัน ระดับประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร