ด้วยโรงเรียนกำลังปรับปรุงอาคาร 1 และก่อสร้างอาคาร 4 ทำให้มีความจำเป็นต้องจัดห้องเรียนชั่วคราวเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้

โดยใช้แผนผังห้องเรียนดังนี้