โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" จะดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 ในระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2557

 

ดาวน์โหลดตารางสอบ

 

ดาวน์โหลดคำสั่งคุมสอบ (สำหรับคณะครูและบุคลากร)