เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที 1/2558

การจ้างก่อสร้างอาคาร สปช. 2/28 3 ชั้น 18 ห้อง

ตามประกาศโรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คําอนุสรณ์ ”

 

ดาวน์โหลด ร่างเอกสารประกวดราคา

 

ดาวน์โหลด ร่าง TOR