ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสกลนคร

จะจัดการประชุมเสวนาพัฒนาวิชาการ ในวันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 - 15.30 น.

ณ อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" เพื่อระดมแนวคิดในการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์

 

หนังสือเชิญ

 

กำหนดการ

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนา