ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน ของผลการทดสอบระดับชาติ O-NET

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

 

ปีการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

2557

ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามรายวิชา

ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามรายวิชา

 

2556

 

ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามรายวิชา

ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามรายวิชา

 

2555

 

ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามรายวิชา

ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามรายวิชา

 

2554

 

ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามรายวิชา

ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามรายวิชา

 

2553

 

ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามรายวิชา

ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามรายวิชา

 

2552

 

ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามรายวิชา

ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามรายวิชา

 

2551

 

ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามรายวิชา

ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้

ค่าสถิติแยกตามรายวิชา

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"