โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้ดำเนินกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยให้นักเรียนทุกคน ทำแบบประเมินตนเอง SDQ และ EQ เพื่อคัดกรองผู้เรียนตั้งแต่ต้นภาคเรียน

แสดงถึงความเอาใจใส่ของคุณครู ที่จะช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ

 

โดยการประเมิน SDQ และ EQ จะประเมินผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถประเมินได้จาก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 มุมสืบค้นไอซีที ห้องสมุด

และห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตให้บริการ หรือจะประเมินจากที่บ้านก็ได้