Breaking News

หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
 • ม.ต้น รายวิชาพื้นฐาน
  • ท21101 ภาษาไทย
  • ท21102 ภาษาไทย
  • ท22101 ภาษาไทย
  • ท22102 ภาษาไทย
  • ท23101 ภาษาไทย
  • ท23102 ภาษาไทย
 • ม.ต้น รายวิชาเพิ่มเติม
  • ไม่มี
 • ม.ปลาย รายวิชาพื้นฐาน
  • ท31101 ภาษาไทย
  • ท31102 ภาษาไทย
  • ท32101 ภาษาไทย
  • ท32102 ภาษาไทย
  • ท33101 ภาษาไทย
  • ท33102 ภาษาไทย
 • ม.ปลาย รายวิชาเพิ่มเติม
  • ท30201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
 • ม.ต้น รายวิชาพื้นฐาน
  • ค21101 คณิตศาสตร์
  • ค2102 คณิตศาสตร์
  • ค22101 คณิตศาสตร์
  • ค22102 คณิตศาสตร์
  • ค23101 คณิตศาสตร์
  • ค23102 คณิตศาสตร์
 • ม.ต้น รายวิชาเพิ่มเติม
  • ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
  • ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
  • ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
  • ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
  • ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
  • ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
 • ม.ปลาย รายวิชาพื้นฐาน
  • ค31101 คณิตศาสตร์
  • ค31102 คณิตศาสตร์
  • ค32101 คณิตศาสตร์
  • ค32102 คณิตศาสตร์
  • ค33101 คณิตศาสตร์
  • ค33102 คณิตศาสตร์
 • ม.ปลาย รายวิชาเพิ่มเติม
  • ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
  • ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
  • ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
  • ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
  • ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
  • ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
 • ม.ต้น รายวิชาพื้นฐาน
  • ว21101 วิทยาศาสตร์
  • ว21102 วิทยาศาสตร์
  • ว21103 วิทยาการคำนวณ
  • ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี
  • ว22101 วิทยาศาสตร์
  • ว22102 วิทยาศาสตร์
  • ว22103 วิทยาการคำนวณ
  • ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี
  • ว23101 วิทยาศาสตร์
  • ว23102 วิทยาศาสตร์
  • ว23103 วิทยาการคำนวณ
  • ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี
 • ม.ต้น รายวิชาเพิ่มเติม
  • ไม่มี
 • ม.ปลาย รายวิชาพื้นฐาน
  • ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • ว31108 วิทยาการคำนวณ
  • ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี
  • ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี
  • ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี
  • ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
  • ว32106 วิทยาการคำนวณ
  • ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
  • ว33104 วิทยาการคำนวณ
 • ม.ปลาย รายวิชาเพิ่มเติม
  • ว30211 ฟิสิกส์ 1
  • ว30212 ฟิสิกส์ 2
  • ว30213 ฟิสิกส์ 3
  • ว30214 ฟิสิกส์ 4
  • ว30215 ฟิสิกส์ 5
  • ว30216 ฟิสิกส์ 6
  • ว30231 เคมี 1
  • ว30232 เคมี 2
  • ว30233 เคมี 3
  • ว30234 เคมี 4
  • ว30235 เคมี 5
  • ว30236 เคมี 6
  • ว30251 ชีววิทยา 1
  • ว30252 ชีววิทยา 2
  • ว30253 ชีววิทยา 3
  • ว30254 ชีววิทยา 4
  • ว30255 ชีววิทยา 5
  • ว30256 ชีววิทยา 6
  • ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
  • ว30262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2
  • ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
 • ม.ต้น รายวิชาพื้นฐาน
  • ส21101 สังคมศึกษา
  • ส21102 สังคมศึกษา
  • ส21103 ประวัติศาสตร์
  • ส21104 ประวัติศาสตร์
  • ส22101 สังคมศึกษา
  • ส22102 สังคมศึกษา
  • ส22103 ประวัติศาสตร์
  • ส22104 ประวัติศาสตร์
  • ส23101 สังคมศึกษา
  • ส23102 สังคมศึกษา
  • ส23103 ประวัติศาสตร์
  • ส23104 ประวัติศาสตร์
 • ม.ต้น รายวิชาเพิ่มเติม
  • ส20231 หน้าที่พลเมือง 1
  • ส20232 หน้าที่พลเมือง 2
  • ส20233 หน้าที่พลเมือง 3
  • ส20234 หน้าที่พลเมือง 4
 • ม.ปลาย รายวิชาพื้นฐาน
  • ส31101 สังคมศึกษา
  • ส31102 สังคมศึกษา
  • ส32101 สังคมศึกษา
  • ส32102 สังคมศึกษา
  • ส32103 ประวัติศาสตร์
  • ส32104 ประวัติศาสตร์
  • ส33101 สังคมศึกษา
  • ส33102 สังคมศึกษา
  • ส33103 ประวัติศาสตร์
  • ส33104 ประวัติศาสตร์
 • ม.ปลาย รายวิชาเพิ่มเติม
  • ไม่มี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
 • ม.ต้น รายวิชาพื้นฐาน
  • พ21101 สุขศึกษา
  • พ21102 สุขศึกษา
  • พ21103 เทเบิลเทนนิส
  • พ21104 บาสเกตบอล
  • พ22101 สุขศึกษา
  • พ22102 สุขศึกษา
  • พ22103 กระบี่กระบอง
  • พ22104 กรีฑา
  • พ23101 สุขศึกษา
  • พ23102 สุขศึกษา
  • พ23103 วอลเล่ย์บอล
  • พ23104 ตะกร้อ
 • ม.ต้น รายวิชาเพิ่มเติม
  • ไม่มี
 • ม.ปลาย รายวิชาพื้นฐาน
  • พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
  • พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
  • พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
  • พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
  • พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
  • พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ม.ปลาย รายวิชาเพิ่มเติม
  • พ30201 แบดมินตัน
  • พ30202 ฟุตซอล
  • พ30203 วอลเล่ย์บอล
  • พ30204 แฮนด์บอล
  • พ30205 เปตอง
  • พ30206 ลีลาศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
 • ม.ต้น รายวิชาพื้นฐาน
  • ศ21101 ศิลปะ
  • ศ21102 ศิลปะ
  • ศ22101 ศิลปะ
  • ศ22102 ศิลปะ
  • ศ23101 ศิลปะ
  • ศ23102 ศิลปะ
 • ม.ต้น รายวิชาเพิ่มเติม
  • ไม่มี
 • ม.ปลาย รายวิชาพื้นฐาน
  • ศ31101 ศิลปะ
  • ศ32101 ศิลปะ
  • ศ33101 ศิลปะ
 • ม.ปลาย รายวิชาเพิ่มเติม
  • ศ30201 ศิลปะเพิ่มเติม 1
  • ศ30202 ศิลปะเพิ่มเติม 2
  • ศ30203 ศิลปะเพิ่มเติม 3
  • ศ30204 ศิลปะเพิ่มเติม 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
 • ม.ต้น รายวิชาพื้นฐาน
  • ง21101 การงานอาชีพ
  • ง22101 การงานอาชีพ
  • ง23101 การงานอาชีพ
 • ม.ต้น รายวิชาเพิ่มเติม
  • ง20222 คหกรรม
  • ง20223 คหกรรม
  • ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น
  • ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่
  • ง20245 เกษตรพอเพียง
  • ง20281 การงานอาชีพเพิ่มเติม
 • ม.ปลาย รายวิชาพื้นฐาน
  • ง31101 ทักษะการดำรงชีวิตและครอบครัว
  • ง33101 การงานอาชีพ
 • ม.ปลาย รายวิชาเพิ่มเติม
  • ง30203 การผลิตวีดิทัศน์
  • ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง
  • ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง
  • ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครืองมือเครื่องหนัง
  • ง30234 การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด
  • ง30235 การผลิตของชำร่วยหนัง
  • ง30236 การผลิตกระเป๋าหนัง
  • ง30243 เกษตรทฤษฎีใหม่
  • ง30244 การปลูกไม้ดอกประดับ
  • ง30245 การปลูกผักปลอดสารพิษ
  • ง30251 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์
  • ง30252 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
  • ง30261 ช่างเดินสายไฟในอาคาร
  • ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
 • ม.ต้น รายวิชาพื้นฐาน
  • อ21101 ภาษาอังกฤษ
  • อ21102 ภาษาอังกฤษ
  • อ22101 ภาษาอังกฤษ
  • อ22102 ภาษาอังกฤษ
  • อ23101 ภาษาอังกฤษ
  • อ23102 ภาษาอังกฤษ
 • ม.ต้น รายวิชาเพิ่มเติม
  • อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1
  • อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
  • อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
  • อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
  • อ20205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
  • อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
  • จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
  • จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
 • ม.ปลาย รายวิชาพื้นฐาน
  • อ31101 ภาษาอังกฤษ
  • อ31102 ภาษาอังกฤษ
  • อ32101 ภาษาอังกฤษ
  • อ32102 ภาษาอังกฤษ
  • อ33101 ภาษาอังกฤษ
  • อ33102 ภาษาอังกฤษ
 • ม.ปลาย รายวิชาเพิ่มเติม
  • อ30201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1
  • อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
  • อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
  • อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
  • อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
  • อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
  • อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
  • อ30241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • จ30201 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 1
  • จ30202 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 2
  • จ30203 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 3
  • จ30204 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 4
  • จ30205 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 5
  • จ30206 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 6
  • จ30221 ภาษาจีนเบื้องต้น 1
  • จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น 2

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 • ม.ต้น รายวิชาพื้นฐาน
  • ไม่มี
 • ม.ต้น รายวิชาเพิ่มเติม
  • I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
  • I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
 • ม.ปลาย รายวิชาพื้นฐาน
  • ไม่มี
 • ม.ปลาย รายวิชาเพิ่มเติม
  • I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
  • I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • กิจกรรมแนะแนว
  • แนะแนว ม.1
  • แนะแนว ม.2
  • แนะแนว ม.3
  • แนะแนว ม.4
  • แนะแนว ม.5
  • แนะแนว ม.6
 • กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
  • ลูกเสือ ม.1
  • ลูกเสือ ม.2
  • ลูกเสือ ม.3
  • ลูกเสือ ม.4
  • ลูกเสือ ม.5
  • ลูกเสือ ม.6
  • เนตรนารี ม.1
  • เนตรนารี ม.2
  • เนตรนารี ม.3
  • เนตรนารี ม.4
  • เนตรนารี ม.5
  • เนตรนารี ม.6
 • กิจกรรมวิถีพุทธ
  • วิถีพุทธ ม.4
  • วิถีพุทธ ม.5
  • วิถีพุทธ ม.6
 • กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
  • นักศึกษาวิชาทหาร ปี 1
  • นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2
  • นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3
 • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  • เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.1
  • เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.2
  • เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.3
  • เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.4
  • เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.5
  • เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.6
 • กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
  • ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ม.1
  • ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ม.2
  • ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ม.3
 • กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ
  • พัฒนาทักษะวิชาการ ม.4
  • พัฒนาทักษะวิชาการ ม.5
  • พัฒนาทักษะวิชาการ ม.6

กิจกรรมชุมนุม

 • ชุมนุม…1
 • ชุมนุม…2
 • ชุมนุม…3
 • ชุมนุม…4
 • ชุมนุม…5
 • ชุมนุม…6
 • ชุมนุม…7
 • ชุมนุม…8
 • ชุมนุม…9
 • ชุมนุม…10
 • ชุมนุม…11
 • ชุมนุม…12
 • ชุมนุม…13
 • ชุมนุม…14
 • ชุมนุม…15
 • ชุมนุม…16
 • ชุมนุม…17
 • ชุมนุม…18
 • ชุมนุม…19
 • ชุมนุม…20
 • ชุมนุม…21
 • ชุมนุม…22
 • ชุมนุม…23
 • ชุมนุม…24
 • ชุมนุม…25
 • ชุมนุม…26
 • ชุมนุม…27
 • ชุมนุม…28
 • ชุมนุม…29
 • ชุมนุม…30
 • ชุมนุม…31
 • ชุมนุม…32
 • ชุมนุม…33
 • ชุมนุม…34
 • ชุมนุม…35
 • ชุมนุม…36
 • ชุมนุม…37
 • ชุมนุม…38
 • ชุมนุม…39
 • ชุมนุม…40

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง