Breaking News

Charoensin Leather

logo_charoensin_leatherผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเจริญศิลป์ (Charoensin Leather) เกิดจากความต้องการของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” โดย ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ในอันที่จะส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเบื้องต้นนั้นทางโรงเรียนได้นำคณะครูและนักเรียนไปศึกษาการทำเครื่องหนังกับ ช่างนุ เครื่องหนัง บ้านคาวบอย ที่จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นทางโรงเรียนก็ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ซึ่งทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ปัจจุบันโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตเครื่องหนัง ในรูปแบบของกิจกรรมชุมนุม โดยมีนักเรียนที่สนใจมาเรียนรู้จนสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังได้ด้วยตนเอง และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ก็จะได้มีการบรรจุรายวิชาการผลิตเครื่องหนัง ลงในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้การผลิตเครื่องหนังเป็นวิชาชีพที่นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” มีชื่อเสียงในด้านการผลิตหนังสั้น จนเป็นที่รู้จักทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมาหลายปี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเจริญศิลป์ (Charoensin Leather) จะเป็นที่นิยมของทุกท่านเช่นกัน

กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพเครื่องหนัง

ผอ.กิตติศักดิ์ นำคณะครูนักเรียน ฝึกวิชาชีพเครื่องหนัง กับช่างนุ แม่โจ้ เชียงใหม่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (เฉพาะทาง)

พิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพและอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิชาชีพเครื่องหนัง

ทูลเกล้าถวายผลิตภัณฑ์เครื่องหนังแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 

จัดทำเว็บไซต์โดย นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต