Breaking News

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ครูแกนนำ ขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

ผอ ตรีช​นนท์​ แสน​อุบล​ ผู้อำนวยการโรงเรียน​เจริญศ …

Read More »