ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาระบบมัลติมีเดีย ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สนับสนุนงงบประมาณจาก สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่ …

Read More »

กิจกรรมฐาน​การเรียนรู้​ตามหลัก​ปรัชญา​ของ​เศรษฐกิจ​พอเพียง

โรงเรียนเจริญศิลป์ฯ จัดกิจกรรมฐาน​การเรียนรู้​ตามห …

Read More »

การติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้​ตามหลักปรัชญา​ของเศรษฐ​กิจ​พอเพียง​ด้าน​การศึกษา​ ศรร

ท่าน ผอ ประเสริฐ​ ปัตโชติชัย รร เต่างอยพัฒนศึกษา พ …

Read More »

คณะครูโรงเรียนเจริญศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”ประชุมเตรียมรับการติดตามการดำเนินงาน ศรร

คณะครูโรงเรียนเจริญศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์R …

Read More »

แจ้งนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

แจ้งตารางเรียน เข้าฐานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ …

Read More »