ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนโพนงามศึกษา และโรงเรียนหนองหลวงศึกษา มาศึกษาดูงาน ศรร

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้า …

Read More »