Home / โครงการพิเศษ / ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมฐาน​การเรียนรู้​ตามหลัก​ปรัชญา​ของ​เศรษฐกิจ​พอเพียง

โรงเรียนเจริญศิลป์ฯ จัดกิจกรรมฐาน​การเรียนรู้​ตามห …

Read More »

การติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้​ตามหลักปรัชญา​ของเศรษฐ​กิจ​พอเพียง​ด้าน​การศึกษา​ ศรร

ท่าน ผอ ประเสริฐ​ ปัตโชติชัย รร เต่างอยพัฒนศึกษา พ …

Read More »

คณะครูโรงเรียนเจริญศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”ประชุมเตรียมรับการติดตามการดำเนินงาน ศรร

คณะครูโรงเรียนเจริญศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์R …

Read More »

แจ้งนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

แจ้งตารางเรียน เข้าฐานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ …

Read More »

ท่านผู้อำนวยการ นำคณะครูเเละนักเรียน ร่วมเเสดงความยินดีในโอกาศรับมอบ 2 รางวัลระดับชาติ

เมื่อวันที่ 4 พฤษจิกายน 2562  ผู้อำนวยการตรีชนนท์ …

Read More »