Breaking News

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี SMT Camp 2021

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี SMT Camp 20 …

Read More »

นักเรียน จ.ศ. ผ่านการอบรมหลักสูตรการจำแนกประเภทข้อมูลด้วยทฤษฎี K-NN

นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต นำนักเรียนเข้ารับการอบรมกับคณ …

Read More »