Breaking News

การงานอาชีพ

ครูและนักเรียน จ.ศ. ไปเผยแพร่ความรู้การผลิตภาพยนตร์สั้น ณ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต นำนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศ …

Read More »

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯ วิชาเทคโนโลยี จัดอบรมให้ครูคอมพิวเตอร์ในเขตพื้นที่

22 มิถุนายน 2558 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯ วิชาเทคโนโลย …

Read More »