Breaking News

กลุ่มงาน

นักเรียน จ.ศ. ผ่านการอบรมหลักสูตรการจำแนกประเภทข้อมูลด้วยทฤษฎี K-NN

นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต นำนักเรียนเข้ารับการอบรมกับคณ …

Read More »