Breaking News

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ ไพรัตน์ นำคณะครูและนักเรียนนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

Read More »

การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 27 มกราคม 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำน …

Read More »

ครู จ.ศ. คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

วันที่ 16 มกราคม 2565 นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต ครู โร …

Read More »

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี SMT Camp 2021

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี SMT Camp 20 …

Read More »

นักเรียนคว้ารางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น ของกระทรวงการต่างประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกลุ่มสมอง และคุณครูวรวิท …

Read More »