Breaking News

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเรียนเข้าการอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้น ที่สตูดิโอบริษัท กันตนา

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ครูและนักเรียน โรงเรียนเจร …

Read More »

แจ้งนักเรียนลงทะเบียนเรียนชุมนุม และวิชาสาระเพิ่ม ผ่านระบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักเรียนลงทะเบียนเรียนชุมนุม และ …

Read More »