Home / กลุ่มงาน / สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้​ตามหลักปรัชญา​ของเศรษฐ​กิจ​พอเพียง​ด้าน​การศึกษา​ ศรร

ท่าน ผอ ประเสริฐ​ ปัตโชติชัย รร เต่างอยพัฒนศึกษา พ …

Read More »

คณะครูโรงเรียนเจริญศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”ประชุมเตรียมรับการติดตามการดำเนินงาน ศรร

คณะครูโรงเรียนเจริญศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์R …

Read More »