สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนโพนงามศึกษา และโรงเรียนหนองหลวงศึกษา มาศึกษาดูงาน ศรร

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้า …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณหอเกียรติยศ

Read More »