Breaking News

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ตามประกาศสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา รอบที่ 1 ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา รอบที่ 1