เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษาค้นคว้า  นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต

หน่วยงาน       โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ปีที่พิมพ์          2561


บทคัดย่อ

ปัจจุบันบทเรียนบนเครือข่าย เป็นเทคโนโลยีการศึกษาที่สำคัญอย่างหนึ่งในการช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาและเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง สามารถศึกษาเนื้อหาได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ รวมทั้งการทดสอบ และประเมินผลการเรียนรู้ของตนได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) มีลักษณะการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One group pretest–posttest design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  (1) บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 แผน รวม 16 ชั่วโมง  (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.65 ถึง 0.80 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) 0.20 ถึง 0.70 ค่าความเชื่อมั่น 0.86 และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้

  1. บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.58/88.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
  2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.7773 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 77.73
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก

โดยสรุป บทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาได้