หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคำขวัญวันครูแห่งชาติ

โฆษณาคำขวัญวันครู

ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนร่วมส่งคำขวัญระลึกพระคุณครู

เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2559

ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.charoensin.ac.th

คำขวัญที่ดีที่สุดจะได้รับการคัดเลือก ให้เป็นคำขวัญวันครูแห่งชาติของโรงเรียน

และนักเรียนที่ส่งคำขวัญจะได้รับรางวัลจากทางโรงเรียน

วิธีส่งคำขวัญ

ให้พิมพ์คำขวัญ แล้วตามด้วยชื่อ-นามสกุล และอีเมล์ของนักเรียน ลงในช่องว่างด้านล่างของหน้านี้

About admin

Check Also

ประชุมกรรมการสถานศึกษา

49 comments

 1. นางสาวมาลิณี บุตรจันทร์

  กราบคารวะคุณครู

  สิบหกมกราฟ้าไร้หม่น
  ขอคุณครูทุกคนจงสุขี
  เกริกเกียรติ์ก้องเปี่ยมล้นท้นความดี
  อย่าได้มีขุ่นข้องหมองกมล

 2. เป็นผู้ให้ความรู้วิชาการ
  สั่งสอนให้รับผิดชอบในการงาน
  ตลอดการประจักษ์ในพระคุณครู
  หน้าที่ของครูนั้นดั่งเรือจ้าง
  คอยนำทางเยาวชนให้ความรู้
  ทั้งสั่งสอนห่วงใยและเฝ้าดู
  ให้ไปสู่ถึงฝั่งอย่างมั่นคง

  • เป็นผู้ให้ความรู้วิชาการ
   สั่งสอนให้รับผิดชอบในการงาน
   ตลอดการประจักษ์ในพระคุณครู
   หน้าที่ของครูนั้นดั่งเรือจ้าง
   คอยนำทางเยาวชนให้ความรู้
   ทั้งสั่งสอนห่วงใยและเฝ้าดู
   ให้ไปสู่ถึงฝั่งอย่างมั่นคง

 3. ไม้บรรทัด คาบมาแล้ว เชื่อไม่
  ทั้งโดนแสร้ ทั้งโดนหวาย ซ้ายขวาหัน
  น้ำตาร่วง เพราะตัวเรา ใช่ใครกัน
  ครูลงฑันณ์ เพื่ออยากให้ เราได้ดี

 4. วันที่สิบหก มกราคม ฉันเคารพ
  ขอน้อมนบ แด่ครู ผู้สั่งสอน
  คอยอบรม บ่มนิสัย ให้รู้นอน
  คำสั่งสอน ล้ำค่า แสนสำคัญ

 5. ถึงจะสูงเทียมฟ้าอย่าดูถูก
  ครูเคยปลูกวิชามาเเต่หลัง
  ศิษย์ไร้ครูอยู่ไม่ได้ไม่จีรัง
  อย่าโอหังลบหลู่ครูอาจารย์

 6. วันที่16 มกราคม คือ วันครู
  ครูคือพลังสร้างแผ่นดิน ไทยทุกถิ่นน้อมบูชาพระคุณครู

 7. น.ส.ศิริรักษ์ แก่นท้าว ม.6/1

  ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเป็นพลังให้ศิษย์เป็นคนดี

 8. ศักดิ์สิทธิ์ แสนสวาท

  ครูคือผู้ให้ ครูคือผู้สร้าง นักเรียนคือผุ้รับ นักเรียนคือผู้ทำ
  นอบใจถวายครู

 9. นางสาวมินตรา สิงห์ทอง

  พระคุณครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา
  โรงเรียนดีมีคุณค่า เน้นกีฬาและคุณธรรม

 10. นางสาวนิตยา โภคทรัพย์

  ครูเป็นผู้นำทางปัญญา ชี้นำความรู้ สร้างศิษย์ให้เป็นคนดี

 11. น.ส.อนุวรรณ นามวงค์ 6/1

  ครูสร้างศิษย์ ด้วยมิตรและน้ำใจ
  ครูคือผู้ให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 12. ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเป็นพลังให้ศิษย์เป็นคนดี

 13. ครูสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นศรัทธาบุชาครู

 14. ครูเป็นผู้นำทางปัญญา ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

 15. อันคุณครูคำนี้มีความหมาย
  อันหลากหลายคำพูดจะกล่าวถึง
  คือผู้ให้ทรัพย์วิชาน่าคำนึง
  คือผู้ซึ้งอบรมให้ทำดี
  อีกครูนี้เหมือนพ่อแม่คนที่สอง
  ครูจึงต้องอดทนต่อหน้าที่
  เพียรสั่งสอนเป็นแม่พิมพ์ศิษย์มากมี
  เรือจ้างนี้น้ำใจงามนามว่าครู

 16. ครูดี มีจรรยา มุ่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาเด็กไทย

 17. ครูสร้างศิษย์ดี มีคุณธรรม เลิศล้ำด้วยปัญญา

 18. อนาคตของเด็กไทย อยูที่ความฝันใฝ่ และความเอาใจใส่ของครูทุกคน

 19. น.ส.ชลาลัย แสนสวาท

  ทั้งคำกล่าว คำสอน ของคุณครู จะนำสู่ อนาคต ของนักเรียน

 20. นางสาว ทิพพาดา คำไหล ม.6/1

  ครูคือผู้นำแสงสว่างแห่งปัญญา
  ของการศึกษาและเรียนรู้

 21. นางสาวสุนิสา ศรีไพศาล ม.6/1

  ครูคือผู้สอน ครูคือผู้ให้ พัฒนาเด็กไทยให้ก้าวไกลกว่าเดิม

 22. นายอาทิตย์ อุไรรัมย์ ม.6/1

  ครูคือผู้ให้ พระคุณนี้ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดในโลก

 23. น.ส.ยุพาภรณ์ สินค้า

  คำสอนครูนี้ มีดีหนักหนา เรียนรู้วิชา พัฒนาผู้เรียน

 24. น.ส.กัญญรัตน์ วงมิ่ง

  ครูคือผู้สร้างสรรค์ ให้เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองดี

 25. น.ส.สุภาดา สมคะเณ

  ครูคือผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้า และอยู่รอดปลอดภัย

 26. นางสาว ปาริชาติ นาสว่าง

  ครูสร้างศิษย์ ด้วยมิตรและนำใจ ครูคือผู้ให้ เพื่อเยาวชนไทยได้พัฒนา

 27. น.ส.ธนภรณ์ ไกรสันเทียะ

  เกียรติของครู เชิดชูล้ำค่า ศรัทธาในพระคุณค่า ระลึกคุณครูผู้สอน

 28. น.ส.วัลวิภา สีแสด

  อุทิศเวลา รักษาคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย
  สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

 29. ครูคือผู้แม่พิมพ์ของชาติ คำสอนครูนี้ มีดีหนักหนา พระคุณครูยิ่งใหญ่ไม่มีสิ่ใดเทียบได้

 30. อันครูบาอาจารย์ที่สอนศิษย์
  ให้มีจิตคิดดีมีแก่นสาร
  รู้จักแก็ปัญหาเมื่อพบพาน
  รู้รักการใช้ชีวิตให้สมบูรณื

 31. ให้คำติเตือน
  เป็นบทเรียนเพื่อแก้ไข
  ให้คำชมเป็นพลัง
  เพื่อทำสิ่งใดๆให้ดีกว่าเดิม

 32. น.ส. รัตติยา ทุนแท่ง

  ขอน้อมจิตวันทาบูชาครู
  ขอเชิดชูปูชนีย์คุณมากล้น
  ขอกตัญญูต่อครูทุกทุกคน
  ขอกุศลแห่งความดีคุ้มครองครู

 33. ความสุขของแม่พิมพ์ คือความปลื้มปริ่มที่เห็นศิษย์ได้ดี

 34. น้อมจิตวันทา
  บูชาคุณครู
  กตัญญูกตเวที

 35. ช่างกลิง พึ่งช่างชัก
  ช่างสลัก พึ่งช่างเขียน
  ช่างรู้ พึ่งช่างเรียน
  ช่างติเตียน ไม่ต้องพึ่งใคร

 36. ถึงวันครู มกรา มาบรรจบ ขอน้อมนบ ระลึกคุณ ครูผู้สอน

  ที่ได้มอบ ความรู้ ความอาทร

  พร่ำสั่งสอน อบรม บ่มศิลย์มา ครูคือผู้ นำทาง แนะถูกผิด

  คอยชี้ทิศ ให้เดิน ตามปรารถนา

  ศิลย์ได้ดี อบอุ่นใจ ซึ่งอุรา ขอวันทา ก้มกราบมา บูชาครู

 37. นาย จิรพงศ์ สมทอง

  พลังแห่งแม่พิมพ์ผู้สร้างชาติ
  ก่อให้เกิดนักปราชญ์ชาญศึกษา
  เป็นกำลังให้ชาติพัฒนา
  ซึ่งนำพาความสำเร็จให้เด็กไทย

 38. ค่าครูดูน่าจะคล้าย
  ละม้ายชีวิตเทียนไข
  ให้แสงผู้อื่นเรื่อยไป
  เผาไหม้ตัวเองวอดวาย

 39. ด้วยมิตรและน้ำใจ ครูคือผู้ให้ เพื่อเยาวชนไทยได้พัฒนา

 40. นาย ธีรชัย อินธิจักร

  บรรจงจีบกล้วยไม้ใส่พานพุ่ม
  หญ้าแพรกคลุมประดับกับดอกเข็ม
  ดอกรักเป็นพู่ห้อยเรียงร้อยเต็ม
  มะเขือเข้มสีม่วงขาวข้าวตอกแซม

  ปักธูปเทียนตรงกลางอย่างปราณีต
  พร้อมเขียนขีดอักษรรามาแต่งแต้ม
  แด่แม่พิมพ์ทอแสงเรืองเหลืองวับแวม
  เรือจ้างแจ่มโดยสารส่งลงนาวา

  พฤหัสดีดิถีผอง
  เริ่มที่สองของเดือนเยือนมาหา
  ขอก้มกราบซาบซึ้งใจในครูบา
  มิถุนาอย่าลืมกันวันไหว้ครู

 41. ขอน้อมจิตวันทาบูชาครู
  ขอเชิดชูปนีย์คุณมากล้น
  ขอกัตญูต่อครูทุกคน
  ขอกุศลแห่งความรู้คุ้มครองครู

 42. ครูคือบ่อน้ำแห่งความรู้ ที่ค่อยตักป้อนความรู้ให้แก่นักเรียน
  เราขอน้อมนพด้วยจิตบูชาครู กตัญญูกตเวที

 43. เกียรติครูอันยิ่งใหญ่
  น้อมใจบูชา
  เลิคล้ำคุณค่า
  ศรัทธาในพระคุณครู

 44. รักเรียน รู้งาน
  ถนอมบ้านเมื่องไทย
  ร่วมใจสามัคคีคือลูกศิษย์ของคุณครู

 45. ชนัญชิดา วงศ์สวัสดิ์

  เกียรติคุณกว้างไกล
  นักสร้างผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน

 46. นายวีระชัย อรุณรักษ์

  ครูเปรียบเสมือนแสงเทียนส่องทาง นำชีวิต อุทิศตนถ่ายองค์ความรู้ให้แก่ศิษย์ ไม่คิดรับสิ่งอื่นใดผลตอบแทน ก็ให้เพียงลูกศิษย์นั้น เป็นคนดี

 47. ไม้ได้แสดงความคิดเห็นอะไร ไม่ต้องการวันครูแห่งชาติ เพราะมันเป็น”วันครู”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.