รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน

รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

รางวัลยอดเยี่ยม และรางวัลนักทำหนังรุ่นใหม่ที่น่าจับตา
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561
ได้แก่ นายสุริยะ อุส่าห์,
นางสาวประภัสรา โพนพันธ์,
นางสาววริสรา  ค้ำจุล,
นายกิตติพล  พลลาภ
และนางสาวอารีรัตน์ สุโพธิ์ชัย
ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต และนายบัญญัติ ผิวงาม

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.4 – 6
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560
ได้แก่ นายสุริยะ อุส่าห์,
นางสาวประภัสรา โพนพันธ์,
นางสาวกชกร บัวล้ำล้ำ,
นางสาวนันทนา อินธิจักษ์
และนางสาวอารีรัตน์ สุโพธิ์ชัย
ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต และนายบัญญัติ ผิวงาม

รางวัลเหรียญทอง
การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.4 – 6
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559
ได้แก่ นายสุริยะ อุส่าห์,
นางสาวประภัสรา โพนพันธ์,
นางสาวกชกร บัวล้ำล้ำ,
นางสาวนันทนา อินธิจักษ์
และนายวิทยาธร เยาวรัตน์
ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต และนายบัญญัติ ผิวงาม

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.4 – 6
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558

ได้แก่ นายวิทยาธร เยาวรัตน์,
นายจีรชัย มุทาพร,
นายวงศกร กะนะหาวงศ์,
นางสาวประทุมทอง วิไลย์
และนางสาวธิดาทิพย์  แสนชาติ
ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต และนายบัญญัติ ผิวงาม

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.4 – 6
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557

ได้แก่ นางสาวทรรศน์มน กันยาศัย,
นางสาววรรณิสา ปิ่นใจ,
นางสาวจิราวรรณ ปัญญาสิทธิ์,
นางสาวประทุมทอง วิไลย์
และนางสาวธิดาทิพย์  แสนชาติ
ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต และนายบัญญัติ ผิวงาม

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1 – 6
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556

ได้แก่ นางสาวทรรศน์มน กันยาศัย,
นางสาววรรณิสา ปิ่นใจ,
นางสาวจิราวรรณ ปัญญาสิทธิ์,
นางสาวประทุมทอง วิไลย์
และนายอภิชาติ บุตรวิชา
ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต และนายบัญญัติ ผิวงาม


รางวัลเหรียญทอง
การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-6
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2555

ได้แก่ นางสาวทรรศน์มน กันยาศัย,
นางสาววรรณิสา ปิ่นใจ,
นางสาวจิราวรรณ ปัญญาสิทธิ์,
นางสาวประทุมทอง วิไลย์
และนายอภิชาติ บุตรวิชา
ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต และนายบัญญัติ ผิวงาม
และ
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1-3
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2555

ได้แก่ นายสุรวงค์  ศรีงาม,
นางสาวประทุมทอง วิไลย์
และนางสาวธิดาทิพย์  แสนชาติ
ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต และนางสาวมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว


รางวัลเหรียญเงิน
การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-6
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปี 2554

ได้แก่ นายอดิศักดิ์ เสนสอาด,
นางสาวกัณฑิมา โคดม,
นางสาวเนตรชนก บัวบาน
และนายภาณุวัฒน์ คุณมี
ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต และนางสาวอรุษญา ปราบใหญ่