Breaking News

รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน

รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

รางวัลยอดเยี่ยม และรางวัลนักทำหนังรุ่นใหม่ที่น่าจับตา
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561
ได้แก่ นายสุริยะ อุส่าห์,
นางสาวประภัสรา โพนพันธ์,
นางสาววริสรา  ค้ำจุล,
นายกิตติพล  พลลาภ
และนางสาวอารีรัตน์ สุโพธิ์ชัย
ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต และนายบัญญัติ ผิวงาม

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.4 – 6
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560
ได้แก่ นายสุริยะ อุส่าห์,
นางสาวประภัสรา โพนพันธ์,
นางสาวกชกร บัวล้ำล้ำ,
นางสาวนันทนา อินธิจักษ์
และนางสาวอารีรัตน์ สุโพธิ์ชัย
ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต และนายบัญญัติ ผิวงาม

รางวัลเหรียญทอง
การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.4 – 6
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559
ได้แก่ นายสุริยะ อุส่าห์,
นางสาวประภัสรา โพนพันธ์,
นางสาวกชกร บัวล้ำล้ำ,
นางสาวนันทนา อินธิจักษ์
และนายวิทยาธร เยาวรัตน์
ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต และนายบัญญัติ ผิวงาม

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.4 – 6
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558

ได้แก่ นายวิทยาธร เยาวรัตน์,
นายจีรชัย มุทาพร,
นายวงศกร กะนะหาวงศ์,
นางสาวประทุมทอง วิไลย์
และนางสาวธิดาทิพย์  แสนชาติ
ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต และนายบัญญัติ ผิวงาม

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.4 – 6
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557

ได้แก่ นางสาวทรรศน์มน กันยาศัย,
นางสาววรรณิสา ปิ่นใจ,
นางสาวจิราวรรณ ปัญญาสิทธิ์,
นางสาวประทุมทอง วิไลย์
และนางสาวธิดาทิพย์  แสนชาติ
ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต และนายบัญญัติ ผิวงาม

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1 – 6
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556

ได้แก่ นางสาวทรรศน์มน กันยาศัย,
นางสาววรรณิสา ปิ่นใจ,
นางสาวจิราวรรณ ปัญญาสิทธิ์,
นางสาวประทุมทอง วิไลย์
และนายอภิชาติ บุตรวิชา
ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต และนายบัญญัติ ผิวงาม


รางวัลเหรียญทอง
การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-6
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2555

ได้แก่ นางสาวทรรศน์มน กันยาศัย,
นางสาววรรณิสา ปิ่นใจ,
นางสาวจิราวรรณ ปัญญาสิทธิ์,
นางสาวประทุมทอง วิไลย์
และนายอภิชาติ บุตรวิชา
ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต และนายบัญญัติ ผิวงาม
และ
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1-3
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2555

ได้แก่ นายสุรวงค์  ศรีงาม,
นางสาวประทุมทอง วิไลย์
และนางสาวธิดาทิพย์  แสนชาติ
ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต และนางสาวมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว


รางวัลเหรียญเงิน
การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-6
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปี 2554

ได้แก่ นายอดิศักดิ์ เสนสอาด,
นางสาวกัณฑิมา โคดม,
นางสาวเนตรชนก บัวบาน
และนายภาณุวัฒน์ คุณมี
ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต และนางสาวอรุษญา ปราบใหญ่