Breaking News

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” (www.charoensin.ac.th) โดยขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้ ซึ่งได้อธิบายถึงวิธีการที่โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการผ่านช่องทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ทางเว็บไซต์อาจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Age) ความสนใจ (Interests) ที่อยู่ (Address) นอกจากนั้นเพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ ในการให้บริการของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่เข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บรวบรวมใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวให้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติตต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ (รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของทำนในกิจการหรือกิจกรรมของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” เท่านั้น โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”  ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้เก็บรวบรวมไว้ไปหาประโยชน์เชิงธุรกิจ หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น หรือเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
ในกรณีที่โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการ หรือกิจกรรมของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” เป็นต้น โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อประชาสัมพันธ์ใด ๆ จากโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”  ก็ใด้ โดยสามารถแสดงความจำนงดังกล่าวให้โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ทราบได้ทางช่องทางการติดต่อ Email : info@charoensin.ac.th

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการตังต่อไปนี้

  1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอน ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
  2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคลลของท่านและขอให้โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ให้แก่ท่านได้
  3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) ท่านมีสิทธิในการขอให้โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” แก้ใขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
  4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) ท่านมีสิทธิในการขอให้โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
  5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิใน การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
  6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ไปยังผู้ควบคุมข้อมูล   รายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
  7. สิทธิในการคัดค้านประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) ท่านมีสิทธิในการคัดค้าน    การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จึงกำหนดให้มีมาตรการและแนวปฏิบัติภายในหน่วยงานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการทบทวนความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือข้อมูลที่โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้ ก็จะทำให้เว็บไซต์ของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” สามารถบันทึก หรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำงานลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป ทั้งนี้หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้นเพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม   โดยโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้      ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” อาจทำการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ยินดี   ที่จะรับฟังตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ต่อไป ผ่านช่องทางการติตต่อ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” Email : info@charoensin.ac.th