ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระดับ สพฐ. ปีงบประมาณ 2560

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

กรอบกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

วิสัยทัศน์

การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ           ความเป็นไทย
พันธกิจ

 1. 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และ มีคุณภาพ
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
  การศึกษา และบูรณาการ การจัดการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

 

        ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        กลยุทธ์

 1.            เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
  2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์

1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

          กลยุทธ์

 1.           ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  2. ส่งเสริม การพัฒนาองค์ความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 2. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจ ในการทำงาน เกิดผลการปฏิบัติงาน เชิงประจักษ์
  5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณของ ความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
  6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอนครูและบุคลากรทาง การศึกษาให้สอดคล้องกับ ความต้องการจำเป็นของโรงเรียน และชุมชน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

          กลยุทธ์

 1.           กระจายอำนาจและ ความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
  2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
  3. ส่งเสริมการนำผลการวิจัย ไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
 2.            ส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ให้มีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน
  5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษและระดับตำบล

เป้าประสงค์

        เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพประชากรวัยเรียน ทุกคนได้รับโอกาส ในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค