ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

วิสัยทัศน์  (Vision)

            โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์” เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์  ไหว้งาม น้ำใจดี มีจิตอาสา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                   

เอกลักษณ์  โรงเรียนคุณธรรม ผู้นำเทคโนโลยี  มีวิถีพอเพียง

              

พันธกิจ  (Mission)

 

 1. บริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2.   ส่งเสริมให้เยาวชนในเขตพื้นที่บริการและพื้นที่ใกล้เคียงได้ศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

 1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
 2. ดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
 3. ระดมทรัพยากรจากบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน และองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้ใน              การจัดและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 4. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเสียสละ อดทน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการ          ใช้เทคโนโลยี และพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
 5. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 6. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามวิถีระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 7. ส่งเสริม สุขภาพและพลานามัยของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี  และกีฬา
 8. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 9. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 10. ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีและการมีส่วนร่วมระหว่าง โรงเรียน บ้าน ศิษย์เก่าและชุมชน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategy Issues)

 1. 1. การนำหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและการจัดการ

ภายในโรงเรียน

 1. การขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 2. การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
 3. การส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 4. การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


เป้าประสงค์  (Goals)

 1. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 2. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาล

และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นที่ยอมรับของชุมชน

 1. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.

 1. โรงเรียนบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายบ้าน  วัด  และโรงเรียน (บวร)
 2. ผู้บริหารและครูมีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม                    มีจรรยาบรรณ  และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. นักเรียนมีคุณธรรมนำวิชาการ  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

 

กลยุทธ์  (Strategies) 

 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างเป็นระบบ  และสามารถตรวจสอบได้

 1. พัฒนากระบวนการในการประสานงานให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

 1. พัฒนาครูให้มีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม                        มีจรรยาบรรณและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. 5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
 3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  จิตสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ


 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

มีจำนวน 4 มาตรฐาน คือ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละะดับชั้น

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ

6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย

3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

 1. 1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
 2. 2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

2.1) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

2.2) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

2.3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

2.4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

 1. 3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา                    ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 2. 4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 1. 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
 2. 2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
 3. 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น