Institution name: ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
Comments:

Table of contents

 

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.1/1 EIS
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 2-ครูคณิตศาสตร์ (ใหม่)
ม.3/3
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
--- -X- --- ---
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
---
Tuesday --- --- ---
ม.1/1 EIS
ท21102 ภาษาไทย
--- -X-
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
--- --- --- -X-
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
---
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/1 EIS
ท21102 ภาษาไทย
-X-
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 2-ครูคณิตศาสตร์ (ใหม่)
ม.3/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- --- ---
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
-X-
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
1-ครูประภาพร อุปโคตร
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.4/2
ท31102 ภาษาไทย
ม.6/2
ท30203 การเขียนในชีวิตประจำวัน
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.5/3
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.6/2
ท33102 ภาษาไทย
-X- ---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.6/1 EIS
ท33102 ภาษาไทย
ม.6/3
ท30203 การเขียนในชีวิตประจำวัน
---
Tuesday ---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.6/1 EIS
ท33102 ภาษาไทย
---
ม.4/1, ม.4/3
ท31102 ภาษาไทย
--- -X-
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.5/2
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.6/3
ท33102 ภาษาไทย
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.4/3, ม.4/1
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
---
Wednesday ---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.5/3
ท32102 ภาษาไทย
---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.5/2
ท32102 ภาษาไทย
ม.4/2
ท31102 ภาษาไทย
-X- ---
ม.4/1, ม.4/3
ท31102 ภาษาไทย
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
---
Thursday --- ---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.6/2
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.6/3
ท33102 ภาษาไทย
--- -X- --- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.4/3, ม.4/1
กิจกรรมแนะแนว
--- --- --- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
--- ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
-X- --- --- --- ---
Tuesday ---
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
ม.3/1 EIS
ท23102 ภาษาไทย
-X- ---
ม.2/4
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
ม.3/1 EIS
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
-X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.2/4
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
ม.3/1 EIS
ท23102 ภาษาไทย
-X- ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
--- --- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
1-ครูสุดารัตน์ พันธวงค์
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- ---
1-ครูสุดารัตน์ พันธวงค์, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
--- --- -X-
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
ม.1/2
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
---
Tuesday ---
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
---
1-ครูสุดารัตน์ พันธวงค์, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
--- -X- ---
ม.2/5
ท22102 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- --- ---
1-ครูสุดารัตน์ พันธวงค์, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/1 EIS
ท22102 ภาษาไทย
ม.2/5
ท22102 ภาษาไทย
-X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.1/2
กิจกรรมแนะแนว
--- ---
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
-X-
1-ครูสุดารัตน์ พันธวงค์, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูสุดารัตน์ พันธวงค์, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/1 EIS
ท22102 ภาษาไทย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
---
1-ครูสุดารัตน์ พันธวงค์, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/1 EIS
ท22102 ภาษาไทย
ม.2/5
ท22102 ภาษาไทย
-X-
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
2- ครูวรางคณา มณีนพ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.6/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
--- --- -X-
ม.6/1 EIS
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
--- --- ---
Tuesday ---
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.5/3
กิจกรรมแนะแนว
--- ---
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
-X- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- ---
ม.5/2
ค32102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.5/3
ค32102 คณิตศาสตร์
---
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
---
Thursday --- --- ---
ม.6/1 EIS
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.5/3
ค32102 คณิตศาสตร์
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.5/2
ค32102 คณิตศาสตร์
---
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.5/3
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.6/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
2-ครูกุลธิดา สารสุข
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.6/1 EIS
ค33102 คณิตศาสตร์
ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
---
ม.6/3
ค33102 คณิตศาสตร์
-X- --- --- --- ---
Tuesday ---
ม.4/2
ค31102 คณิตศาสตร์
ม.6/2
ค33102 คณิตศาสตร์
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 2-ครูกุลธิดา สารสุข
ม.2/5
กิจกรรมแนะแนว
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 2-ครูกุลธิดา สารสุข
ม.2/5
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
-X-
ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- ---
ม.4/1, ม.4/3
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
--- --- -X-
ม.4/2
ค31102 คณิตศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.6/1 EIS
ค33102 คณิตศาสตร์
ม.6/3
ค33102 คณิตศาสตร์
ม.6/2
ค33102 คณิตศาสตร์
--- -X-
ม.4/1, ม.4/3
ค31102 คณิตศาสตร์
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- ---
ม.4/1, ม.4/3
ค31102 คณิตศาสตร์
ม.4/1, ม.4/3
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
--- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
2-ครูคณิตศาสตร์ (ใหม่)
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- ---
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 2-ครูคณิตศาสตร์ (ใหม่)
ม.3/3
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- --- -X-
ม.1/4
ค21102 คณิตศาสตร์
--- --- ---
Tuesday ---
ม.1/4
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.3/1 EIS
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/1 EIS
ค21102 คณิตศาสตร์
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.1/1 EIS
ค21102 คณิตศาสตร์
---
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.3/1 EIS
ค23102 คณิตศาสตร์
-X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
--- ---
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
-X-
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 2-ครูคณิตศาสตร์ (ใหม่)
ม.3/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/1 EIS
ค21102 คณิตศาสตร์
---
ม.3/1 EIS
ค23102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.1/4
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- ---
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.2/1 EIS
ค22102 คณิตศาสตร์
--- -X-
ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์
--- --- ---
Tuesday ---
ม.2/1 EIS
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
--- -X-
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง
ม.1/4
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์
--- ---
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง
ม.1/4
กิจกรรมแนะแนว
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
--- -X- --- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
---
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.2/1 EIS
ค22102 คณิตศาสตร์
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
---
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
--- -X-
ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์
--- --- ---
Tuesday --- ---
ม.3/2
ค23102 คณิตศาสตร์
---
ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์
-X- --- --- --- ---
Wednesday ---
ม.3/2
ค23102 คณิตศาสตร์
---
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
--- -X-
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
---
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ม.4/2
กิจกรรมแนะแนว
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ม.4/2
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- -X- --- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.3/2
ค23102 คณิตศาสตร์
--- --- -X-
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
3- ครูปัญจารา ซาหิน
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.4/1, ม.4/3
ว30241 ชีววิทยา 1
ม.3/1 EIS
ว23102 วิทยาศาสตร์
-X- --- --- --- ---
Tuesday ---
ม.2/2
กิจกรรมแนะแนว
ม.2/2
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.3/2
ว23102 วิทยาศาสตร์
ม.3/4
ว23102 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.3/3
ว23102 วิทยาศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.3/5
ว23102 วิทยาศาสตร์
ม.3/2
ว23102 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.3/1 EIS
ว23102 วิทยาศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.3/4
ว23102 วิทยาศาสตร์
ม.3/5
ว23102 วิทยาศาสตร์
--- -X- ---
ม.3/3
ว23102 วิทยาศาสตร์
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- --- --- ---
ม.4/1, ม.4/3
ว30241 ชีววิทยา 1
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- ---
7- ครูพายัพ ซาหิน, 3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ม.5/2
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- --- -X-
ม.4/1, ม.4/3
ว30222 เคมี 2
ม.6/1 EIS
ว30225 เคมี 5
---
Tuesday --- ---
ม.5/3
ว30223 เคมี 3
--- -X-
ม.6/1 EIS
ว30225 เคมี 5
--- ---
Wednesday --- --- --- --- --- -X- ---
ม.6/3
ว30225 เคมี 5
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
---
Thursday --- --- ---
ม.5/3
ว30223 เคมี 3
ม.4/1, ม.4/3
ว30222 เคมี 2
-X-
7- ครูพายัพ ซาหิน, 3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ม.5/2
กิจกรรมแนะแนว
ม.6/3
ว30245 ชีววิทยา 5
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- ---
ม.6/3
ว30225 เคมี 5
--- -X-
ม.6/3
ว30245 ชีววิทยา 5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.2/1 EIS
ว22102 วิทยาศาสตร์
--- --- -X-
ม.5/3
ว30243 ชีววิทยา 3
--- ---
Tuesday ---
ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์
--- ---
ม.2/4
ว22102 วิทยาศาสตร์
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.2/2
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์
--- -X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.2/1 EIS
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.2/3
ว22102 วิทยาศาสตร์
---
ม.5/3
ว30243 ชีววิทยา 3
-X-
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
ม.3/5
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
ม.3/5
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.2/4
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.2/3
ว22102 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.2/2
ว22102 วิทยาศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
3-ครูลักษณารีย์ มาตราช
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- --- ---
ม.4/1, ม.4/3
ว30202 ฟิสิกส์ 2
-X- --- --- --- ---
Tuesday ---
ม.6/3
ว30205 ฟิสิกส์ 5
ม.6/3
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
-X-
ม.4/1, ม.4/3
ว30202 ฟิสิกส์ 2
8-ครูภาษาจีน (ใหม่), 3-ครูลักษณารีย์ มาตราช
ม.6/2
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
Wednesday ---
ม.6/1 EIS
ว30205 ฟิสิกส์ 5
ม.5/3
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
-X-
ม.6/1 EIS
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.6/3
ว30205 ฟิสิกส์ 5
ม.5/2
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
--- -X-
3-ครูลักษณารีย์ มาตราช, 8-ครูภาษาจีน (ใหม่)
ม.6/2
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
ม.5/3
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- ---
ม.6/1 EIS
ว30205 ฟิสิกส์ 5
---
ม.5/2
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- ---
ม.3/2
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- -X- ---
ม.3/4
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
---
Tuesday --- ---
ม.6/1 EIS
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- -X-
ม.3/5
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.6/1 EIS
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
---
Wednesday --- ---
ม.6/2, ม.6/3
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- -X- --- ---
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
---
Thursday --- ---
ม.3/3
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- -X-
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.6/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- ---
ม.3/1 EIS
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.2/5
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.1/1 EIS
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- -X- --- --- --- ---
Tuesday ---
ม.4/1, ม.4/3
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
---
ม.2/1 EIS
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X- ---
ม.1/3
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- --- ---
ม.2/4
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.2/2
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 3-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.2/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
ม.4/2
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.1/4
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- ---
ม.5/2
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ม.2/3
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.4/1, ม.4/3
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.5/3
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 3-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.2/1 EIS
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.1/2
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.1/5
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
3-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.1/4
ว21102 วิทยาศาสตร์
--- ---
ม.1/2
ว21102 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.1/5
ว21102 วิทยาศาสตร์
ม.1/1 EIS
ว21102 วิทยาศาสตร์ #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
---
Tuesday ---
ม.1/5
ว21102 วิทยาศาสตร์
ม.1/4
ว21102 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.1/2
ว21102 วิทยาศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- --- ---
ม.6/1 EIS
ว30245 ชีววิทยา 5
-X-
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 3-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.2/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday --- --- --- --- --- -X-
ม.1/3
ว21102 วิทยาศาสตร์
--- ---
Friday --- ---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 3-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.2/1 EIS
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.1/3
ว21102 วิทยาศาสตร์
--- -X-
ม.6/1 EIS
ว30245 ชีววิทยา 5
ม.1/1 EIS
ว21102 วิทยาศาสตร์ #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/1 EIS
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวรุ้งทิพย์ บุบผาสิน (นศ.)
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวรุ้งทิพย์ บุบผาสิน (นศ.)
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
-X-
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวรุ้งทิพย์ บุบผาสิน (นศ.)
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/1 EIS
ส23104 ประวัติศาสตร์
ม.3/2
ส23104 ประวัติศาสตร์
---
Tuesday ---
ม.3/3
ส23104 ประวัติศาสตร์
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวรุ้งทิพย์ บุบผาสิน (นศ.)
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 2-ครูกุลธิดา สารสุข
ม.2/5
กิจกรรมแนะแนว
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 2-ครูกุลธิดา สารสุข
ม.2/5
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
-X-
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวรุ้งทิพย์ บุบผาสิน (นศ.)
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.3/1 EIS
ส23102 สังคมศึกษา
---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวรุ้งทิพย์ บุบผาสิน (นศ.)
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
--- -X-
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวรุ้งทิพย์ บุบผาสิน (นศ.)
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/1 EIS
ส23102 สังคมศึกษา
--- --- -X- --- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวรุ้งทิพย์ บุบผาสิน (นศ.)
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวรุ้งทิพย์ บุบผาสิน (นศ.)
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
--- --- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
4-ครูชนิดาภา แก้วปราณี
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
--- --- -X- ---
ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
---
Tuesday --- ---
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
--- --- -X-
ม.2/1 EIS
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/3
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 4-ครูชนิดาภา แก้วปราณี
ม.6/3
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
---
Wednesday ---
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
--- --- --- -X-
ม.2/4
ส22104 ประวัติศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษา
---
ม.2/5
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.2/1 EIS
ส22102 สังคมศึกษา
-X-
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 4-ครูชนิดาภา แก้วปราณี
ม.6/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.2/1 EIS
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
--- -X-
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- ---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นายสรสิทธิ์ คมคาย (นศ.)
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นายสรสิทธิ์ คมคาย (นศ.)
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
-X-
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นายสรสิทธิ์ คมคาย (นศ.)
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
--- ---
Tuesday ---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นายสรสิทธิ์ คมคาย (นศ.)
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
ม.1/1 EIS
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นายสรสิทธิ์ คมคาย (นศ.)
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
--- -X- --- ---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 4-ครูชนิดาภา แก้วปราณี
ม.6/3
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
---
Wednesday ---
ม.4/2
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นายสรสิทธิ์ คมคาย (นศ.)
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นายสรสิทธิ์ คมคาย (นศ.)
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
--- -X- --- ---
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
---
Thursday --- ---
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
ม.4/1, ม.4/3
ส31102 สังคมศึกษา
--- -X-
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 4-ครูชนิดาภา แก้วปราณี
ม.6/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
ม.1/1 EIS
ส21102 สังคมศึกษา
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.1/1 EIS
ส21102 สังคมศึกษา
ม.4/2
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นายสรสิทธิ์ คมคาย (นศ.)
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นายสรสิทธิ์ คมคาย (นศ.)
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
-X-
ม.4/1, ม.4/3
ส31102 สังคมศึกษา
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.5/2
ส32104 ประวัติศาสตร์
---
ม.5/2
ส32102 สังคมศึกษา
ม.6/1 EIS
ส33104 ประวัติศาสตร์
-X-
ม.6/2
ส33102 สังคมศึกษา
ม.6/3
ส33102 สังคมศึกษา
ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
---
Tuesday --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
ส33102 สังคมศึกษา
-X- ---
ม.5/2
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.4/3, ม.4/1
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
---
Wednesday ---
ม.6/3
ส33102 สังคมศึกษา
--- --- --- -X-
ม.6/3
ส33104 ประวัติศาสตร์
---
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
---
Thursday --- ---
ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
---
ม.6/1 EIS
ส33102 สังคมศึกษา
-X- ---
ม.6/2
ส33102 สังคมศึกษา
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.4/3, ม.4/1
กิจกรรมแนะแนว
ม.5/3
ส32104 ประวัติศาสตร์
ม.6/2
ส33104 ประวัติศาสตร์
--- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- --- ---
ม.6/3
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.3/5
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
-X-
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.3/1 EIS
พ23104 เซปักตะกร้อ #SportEIS
ม.3/3
พ23102 สุขศึกษา
ม.3/5
พ23102 สุขศึกษา
---
Tuesday --- --- ---
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.3/4
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
ม.3/2
พ23102 สุขศึกษา
-X-
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.3/2
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- ---
ม.3/1 EIS
พ23102 สุขศึกษา
--- --- -X-
ม.5/2
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.6/2
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.6/1 EIS
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.3/4
พ23102 สุขศึกษา
--- -X-
ม.3/2
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.3/2
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- --- --- --- --- -X-
ม.5/3
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.3/3
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.6/1 EIS
พ30206 ลีลาศ #SportEIS
ม.1/5
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
-X- ---
ม.1/4
พ21102 สุขศึกษา
ม.1/5
พ21102 สุขศึกษา
---
Tuesday --- ---
ม.1/3
พ21102 สุขศึกษา
ม.1/2
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
ม.1/3
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
-X-
ม.1/1 EIS
พ21104 บาสเกตบอล #SportEIS
--- --- ---
Wednesday --- ---
ม.1/2
พ21102 สุขศึกษา
ม.2/2
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.1/1 EIS
พ21102 สุขศึกษา
-X- --- ---
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ม.4/2
กิจกรรมแนะแนว
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ม.4/2
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.6/3
พ30206 ลีลาศ #Sport
-X-
ม.1/4
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- --- --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.6/2
พ30206 ลีลาศ #Sport
-X- ---
ม.3/5
ส23104 ประวัติศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
5-ครูสิริชัย บุญแสง
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- --- --- --- --- -X-
ม.2/4
พ22104 กรีฑา #Sport
ม.2/2
พ22104 กรีฑา #Sport
--- ---
Tuesday ---
ม.2/4
พ22102 สุขศึกษา #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
---
ม.2/3
พ22104 กรีฑา #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.4/1, ม.4/3
พ30202 ฟุตซอล #Sport
-X-
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง
ม.1/4
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.3/4
ส23104 ประวัติศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.4/1, ม.4/3
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.4/2
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
---
ม.2/1 EIS
พ22102 สุขศึกษา #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.2/3
พ22102 สุขศึกษา #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง
ม.1/4
กิจกรรมแนะแนว
---
ม.2/2
พ22102 สุขศึกษา #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ม.2/5
พ22102 สุขศึกษา #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
5-ครูสิริชัย บุญแสง, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.4/2
พ30202 ฟุตซอล #Sport
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- --- ---
ม.2/5
พ22104 กรีฑา #Sport
--- -X- ---
ม.2/1 EIS
พ22104 กรีฑา #SportEIS
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
6- ครูรัตนชัย จุลราช
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- ---
ม.6/1 EIS
ศ33101 ศิลปะ
ศ20204 วาดภาพระบายสี #เลือกเสรี ม.2
-X-
ม.3/2
ศ23102 ศิลปะ
--- ---
Tuesday ---
ม.3/5
ศ23102 ศิลปะ
ม.3/3
ศ23102 ศิลปะ
-X-
ศ20204 วาดภาพระบายสี #เลือกเสรี ม.2
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- ---
ม.3/4
ศ23102 ศิลปะ
ม.6/3
ศ33101 ศิลปะ
-X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday --- --- ---
ม.1/3
กิจกรรมแนะแนว
ศ20208 จิตรกรรมไทย #เลือกเสรี ม.3
-X- --- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.6/2
ศ33101 ศิลปะ
ม.1/3
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ศ20208 จิตรกรรมไทย #เลือกเสรี ม.3
-X-
ม.3/1 EIS
ศ23102 ศิลปะ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
6-ครูกรกช จันตะเสน
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- --- ---
ม.1/5
กิจกรรมแนะแนว
ม.4/2
ศ31101 ศิลปะ
-X-
ม.5/2
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
---
ม.4/1, ม.4/3
ศ31101 ศิลปะ
---
Tuesday --- ---
ม.2/1 EIS
ศ22102 ศิลปะ
--- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- ---
ม.5/3
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
ม.2/3
ศ22102 ศิลปะ
-X-
ม.1/5
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday --- ---
ม.2/2
ศ22102 ศิลปะ
ศ20207 ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด #เลือกเสรี ม.3
-X-
ม.2/4
ศ22102 ศิลปะ
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- --- ---
ศ20207 ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด #เลือกเสรี ม.3
-X-
ม.2/5
ศ22102 ศิลปะ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.1/3
ศ21102 ศิลปะ
ศ20203 นาฎศิลป์ร่วมสมัย #เลือกเสรี ม.2
-X- --- --- --- ---
Tuesday ---
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.5/3
กิจกรรมแนะแนว
--- --- --- -X-
ศ20203 นาฎศิลป์ร่วมสมัย #เลือกเสรี ม.2
--- --- ---
Wednesday ---
ม.1/5
ศ21102 ศิลปะ
ม.1/4
ศ21102 ศิลปะ
-X- ---
ม.5/3
ศ32101 ศิลปะ
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.1/1 EIS
ศ21102 ศิลปะ
--- --- -X-
ม.1/2
ศ21102 ศิลปะ
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- ---
ม.5/2
ศ32101 ศิลปะ
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.5/3
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
7- ครูพายัพ ซาหิน
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.6/2
ง30239 งานศิลปาชีพ 3
7- ครูพายัพ ซาหิน, 3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ม.5/2
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น #เลือกเสรี ม.2
-X- ---
ม.2/4
ง21101 การงานอาชีพ
ม.2/5
ง21101 การงานอาชีพ
---
Tuesday --- --- --- ---
ม.2/2
ง21101 การงานอาชีพ
-X-
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น #เลือกเสรี ม.2
ม.4/1, ม.4/3
ง31101 ทักษะการดำรงชีวิตและครอบครัว
--- ---
Wednesday --- --- ---
ม.4/2
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
--- -X-
ม.6/2
ง30239 งานศิลปาชีพ 3
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
---
Thursday --- --- ---
ม.2/1 EIS
ง21101 การงานอาชีพ
--- -X-
7- ครูพายัพ ซาหิน, 3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ม.5/2
กิจกรรมแนะแนว
ม.2/3
ง21101 การงานอาชีพ
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.4/2
ง31101 ทักษะการดำรงชีวิตและครอบครัว
--- --- --- -X-
ม.4/2
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
7-ครูธนกฤต สันทา
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.3/5
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- -X-
ม.4/2
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.4/2
ง30237 งานศิลปาชีพ 1 #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
---
Tuesday ---
ม.3/4
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.4/2
ง30237 งานศิลปาชีพ 1 #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ม.3/1 EIS
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.3/3
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- -X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday --- --- --- --- --- -X-
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ม.3/4
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- ---
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ม.3/4
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- --- -X-
ม.3/2
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
7-ครูโยธิน ถาบุตร
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- ---
ม.1/4
ส21104 ประวัติศาสตร์
ง20241 เกษตรพอเพียง #เลือกเสรี ม.2
-X-
ม.2/1 EIS
ส22104 ประวัติศาสตร์
---
ม.1/3
ส21104 ประวัติศาสตร์
---
Tuesday --- ---
ม.1/2
ส21104 ประวัติศาสตร์
--- --- -X-
ง20241 เกษตรพอเพียง #เลือกเสรี ม.2
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- ---
ม.1/3
ง21101 การงานอาชีพ
ม.1/2
ง21101 การงานอาชีพ
ม.1/5
ส21104 ประวัติศาสตร์
-X-
ม.1/1 EIS
ง21101 การงานอาชีพ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday --- --- ---
8-ครูเนตรนรินทร์ สุขเกษม, 7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.3/1 EIS
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ง20244 งานปลูกไม้ดอกประดับ #เลือกเสรี ม.3
-X-
8-ครูเนตรนรินทร์ สุขเกษม, 7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.3/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- ---
ม.1/5
ง21101 การงานอาชีพ
ง20244 งานปลูกไม้ดอกประดับ #เลือกเสรี ม.3
-X-
ม.1/1 EIS
ส21104 ประวัติศาสตร์
ม.1/4
ง21101 การงานอาชีพ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- --- ---
ม.1/3
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X- --- ---
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูนุชรี พักแพง
ม.2/3
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
---
Tuesday --- --- --- --- --- -X-
ม.4/2
ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- ---
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูนุชรี พักแพง
ม.2/3
กิจกรรมแนะแนว
--- --- -X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.4/1, ม.4/3
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.1/4
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ม.1/5
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.1/2
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.1/1 EIS
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ม.5/2
ง30234 การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
8- ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.5/3
อ32102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/4
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/1 EIS
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/1 EIS
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
-X-
ม.2/2
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/1 EIS
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/2
อ32102 ภาษาอังกฤษ
---
Tuesday --- --- --- --- --- -X- ---
ม.2/2
อ22102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- ---
ม.1/1 EIS
อ21102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.3/4
อ23102 ภาษาอังกฤษ
-X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.5/3
อ32102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/1 EIS
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.1/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
--- -X-
ม.1/1 EIS
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/2
อ32102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.2/2
อ22102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.2/1 EIS
อ22102 ภาษาอังกฤษ
-X- ---
ม.3/4
อ23102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
8-ครูจันจิรา สินงาม
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.1/5
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม
--- ---
ม.5/3
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
-X-
ม.1/3
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม
ม.5/2
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ม.1/2
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม
---
Tuesday --- ---
ม.1/4
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม
ม.5/2
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ม.1/5
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.1/2
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
--- ---
ม.1/2
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม
-X-
ม.1/4
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday --- ---
ม.1/3
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ม.2/4
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
--- -X-
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
ม.3/5
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
ม.3/5
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.1/5
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม
ม.1/4
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม
ม.2/4
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ม.5/3
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
-X-
ม.1/3
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.1/2
อ21102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.1/4
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/1 EIS
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
-X- ---
ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
Tuesday ---
ม.1/2
อ21102 ภาษาอังกฤษ
--- --- --- -X-
ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/4
อ21102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.2/1 EIS
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
--- --- -X-
ม.1/3
อ21102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday --- --- ---
ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/3
อ21102 ภาษาอังกฤษ
-X-
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ม.3/4
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.1/4
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ม.3/4
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
---
ม.1/2
อ21102 ภาษาอังกฤษ
-X- ---
ม.1/3
อ21102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
8-ครูนุชรี พักแพง
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.3/1 EIS
อ23102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.3/2
อ23102 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.6/3
อ33102 ภาษาอังกฤษ
ม.6/2
อ33102 ภาษาอังกฤษ
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูนุชรี พักแพง
ม.2/3
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
---
Tuesday --- --- ---
ม.3/1 EIS
อ23102 ภาษาอังกฤษ
--- -X-
ม.6/3
อ33102 ภาษาอังกฤษ
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.6/2
อ33102 ภาษาอังกฤษ
7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูนุชรี พักแพง
ม.2/3
กิจกรรมแนะแนว
---
ม.4/1, ม.4/3
อ31102 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.3/2
อ23102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.3/1 EIS
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/2
อ23102 ภาษาอังกฤษ
--- --- -X-
ม.4/2
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ม.6/1 EIS
อ33102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- --- ---
ม.4/2
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ม.6/1 EIS
อ33102 ภาษาอังกฤษ
-X- ---
ม.4/1, ม.4/3
อ31102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
8-ครูเนตรนรินทร์ สุขเกษม
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.2/3
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ม.4/2
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2
--- --- -X- --- ---
ม.6/2
จ30254 ภาษาจีนสร้างสรรค์
---
Tuesday ---
ม.5/2
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
ม.4/2
จ30242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
---
ม.2/3
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
-X- ---
ม.5/3
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.5/2
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
---
ม.4/1, ม.4/3
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น
--- -X-
ม.2/5
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.4/2
จ30242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ม.2/5
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูเนตรนรินทร์ สุขเกษม, 7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.3/1 EIS
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.4/2
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2
-X-
8-ครูเนตรนรินทร์ สุขเกษม, 7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.3/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.6/1 EIS
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6
ม.6/2
จ30254 ภาษาจีนสร้างสรรค์
--- --- -X-
ม.6/2
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6
ม.5/3
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
8-ครูภาษาจีน (ใหม่)
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.2/2
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.6/2
จ30246 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ
--- -X-
ม.3/3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/3
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/1 EIS
จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
---
Tuesday ---
ม.1/1 EIS
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม
ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.6/2
จ30246 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ
--- -X- ---
8-ครูภาษาจีน (ใหม่), 3-ครูลักษณารีย์ มาตราช
ม.6/2
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
Wednesday ---
ม.2/4
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/2
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ม.1/1 EIS
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม
--- -X-
ม.2/3
อ22102 ภาษาอังกฤษ
---
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.3/3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/4
อ22102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษ
-X-
3-ครูลักษณารีย์ มาตราช, 8-ครูภาษาจีน (ใหม่)
ม.6/2
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.3/1 EIS
จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
--- ---
ม.2/4
อ22102 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.3/3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/3
อ22102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- ---
ม.6/3
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
ม.4/2
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
--- -X-
ม.1/1 EIS
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
---
ม.2/1 EIS
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
---
Tuesday ---
ม.6/2
อ30247 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
--- ---
ม.6/2
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
-X- ---
ม.1/1 EIS
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
--- ---
Wednesday ---
ม.1/4
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.2/4
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
---
ม.1/3
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-X-
ม.4/1, ม.4/3
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
--- --- ---
Thursday --- ---
ม.1/5
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
---
ม.2/3
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-X-
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.6/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
ม.2/5
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.6/3
อ30247 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
ม.2/2
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.6/1 EIS
อ30247 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
ม.4/2
อ30224 ภาษาอังกฤษรอบรู้
-X-
ม.1/2
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.6/1 EIS
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
--- ---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- --- ---
ม.3/4
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- -X- ---
ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/3
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
---
Tuesday ---
ม.3/1 EIS
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.5/2
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
---
ม.5/3
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
-X-
ม.6/2
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ม.2/1 EIS
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
--- ---
Wednesday --- ---
ม.5/2
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
---
ม.3/5
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-X-
ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/2
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
--- ---
Thursday ---
ม.5/2
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
---
8- ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.1/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
ม.6/2
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
-X-
ม.2/1 EIS
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ม.3/1 EIS
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.3/2
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
---
ม.5/2
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
--- -X-
ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.6/2
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
--- ---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- ---
1-ครูสุดารัตน์ พันธวงค์, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
---
ม.5/2
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X- --- --- --- ---
Tuesday --- --- ---
1-ครูสุดารัตน์ พันธวงค์, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
--- -X-
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
--- --- ---
Wednesday ---
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
---
1-ครูสุดารัตน์ พันธวงค์, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/1 EIS
ท22102 ภาษาไทย
--- -X- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- -X-
1-ครูสุดารัตน์ พันธวงค์, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูสุดารัตน์ พันธวงค์, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/1 EIS
ท22102 ภาษาไทย
--- ---
Friday --- --- ---
1-ครูสุดารัตน์ พันธวงค์, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/1 EIS
ท22102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
-X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
--- ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
-X- --- --- --- ---
Tuesday --- --- ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
ม.5/2
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X- --- --- --- ---
Wednesday ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
--- ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
-X- --- --- --- ---
Thursday --- ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
--- --- -X- ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
--- ---
Friday ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
--- --- -X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- --- ---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.5/3
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.6/2
ท33102 ภาษาไทย
-X- ---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.6/1 EIS
ท33102 ภาษาไทย
--- ---
Tuesday ---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.6/1 EIS
ท33102 ภาษาไทย
--- --- --- -X-
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.5/2
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.6/3
ท33102 ภาษาไทย
--- ---
Wednesday ---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.5/3
ท32102 ภาษาไทย
---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.5/2
ท32102 ภาษาไทย
ม.6/2
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
-X- --- --- --- ---
Thursday --- ---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.6/2
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.6/3
ท33102 ภาษาไทย
--- -X- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.6/1 EIS
พ30206 ลีลาศ #SportEIS
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.3/5
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
-X-
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.3/1 EIS
พ23104 เซปักตะกร้อ #SportEIS
--- --- ---
Tuesday --- --- ---
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.3/4
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.4/1, ม.4/3
พ30202 ฟุตซอล #Sport
-X-
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.3/2
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
--- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.6/3
พ30206 ลีลาศ #Sport
-X- ---
5-ครูสิริชัย บุญแสง, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.4/2
พ30202 ฟุตซอล #Sport
--- ---
Friday --- --- --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.6/2
พ30206 ลีลาศ #Sport
-X- ---
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.3/3
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
--- ---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
9-นางสาวรุ้งทิพย์ บุบผาสิน (นศ.)
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- --- ---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวรุ้งทิพย์ บุบผาสิน (นศ.)
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวรุ้งทิพย์ บุบผาสิน (นศ.)
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
-X-
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวรุ้งทิพย์ บุบผาสิน (นศ.)
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
--- --- ---
Tuesday --- ---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวรุ้งทิพย์ บุบผาสิน (นศ.)
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
--- --- -X-
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวรุ้งทิพย์ บุบผาสิน (นศ.)
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
--- --- ---
Wednesday --- --- ---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวรุ้งทิพย์ บุบผาสิน (นศ.)
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
--- -X-
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวรุ้งทิพย์ บุบผาสิน (นศ.)
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
--- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Friday ---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวรุ้งทิพย์ บุบผาสิน (นศ.)
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวรุ้งทิพย์ บุบผาสิน (นศ.)
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
--- --- -X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2566 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 พฤศจิกายน 2566
9-นายสรสิทธิ์ คมคาย (นศ.)
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- ---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นายสรสิทธิ์ คมคาย (นศ.)
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นายสรสิทธิ์ คมคาย (นศ.)
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
-X- ---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นายสรสิทธิ์ คมคาย (นศ.)
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
--- ---
Tuesday ---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นายสรสิทธิ์ คมคาย (นศ.)
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นายสรสิทธิ์ คมคาย (นศ.)
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
--- -X- --- --- --- ---
Wednesday --- ---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นายสรสิทธิ์ คมคาย (นศ.)
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นายสรสิทธิ์ คมคาย (นศ.)
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
--- -X- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Friday --- --- ---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นายสรสิทธิ์ คมคาย (นศ.)
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นายสรสิทธิ์ คมคาย (นศ.)
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
-X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 6.10.0 on 11/19/23 3:13 PM

back to the top