Institution name: ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
Comments:

Table of contents

 

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.1/1 EIS
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.1/3
ท21101 ภาษาไทย
--- --- -X-
ม.1/4
ท21101 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.3/3
ส23241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
Tuesday ---
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.1/3
ท21101 ภาษาไทย
---
ม.1/4
ท21101 ภาษาไทย
ม.1/2
ท21101 ภาษาไทย
-X- ---
ม.1/5
ท21101 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.1/2
ท21101 ภาษาไทย
---
ม.1/1 EIS
ท21101 ภาษาไทย
--- -X-
ม.1/4
ท21101 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday --- --- ---
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.1/3
ท21101 ภาษาไทย
ม.1/5
ท21101 ภาษาไทย
-X-
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.3/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.1/2
ท21101 ภาษาไทย
ม.1/1 EIS
ท21101 ภาษาไทย
--- --- -X- ---
ม.1/5
ท21101 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
1-ครูประภาพร อุปโคตร
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.6/2
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.5/3
ท32101 ภาษาไทย
ม.4/2
ท31101 ภาษาไทย
ม.6/2
ท30202 วรรณกรรมท้องถิ่น
-X- ---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.6/1 EIS
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.5/2
ท32101 ภาษาไทย
---
Tuesday ---
ม.6/2
ท30202 วรรณกรรมท้องถิ่น
ม.6/3
ท30202 วรรณกรรมท้องถิ่น
---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.5/1 EIS
ท32101 ภาษาไทย
-X-
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.5/2
ท32101 ภาษาไทย
--- --- ---
Wednesday --- ---
ม.4/3
ท31101 ภาษาไทย
ม.6/3
ท30202 วรรณกรรมท้องถิ่น
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.5/1 EIS
ท32101 ภาษาไทย
-X-
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.6/2
ท33101 ภาษาไทย
ม.6/3
ท33101 ภาษาไทย
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.5/3
ท32101 ภาษาไทย
ม.6/3
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.6/1 EIS
ท33101 ภาษาไทย
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.4/3
ส31241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
-X-
ม.4/2
ท31101 ภาษาไทย
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.4/3
ท31101 ภาษาไทย
--- ---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.4/3
กิจกรรมแนะแนว
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.4/2
ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง
ม.2/1 EIS
ท22101 ภาษาไทย
--- -X-
ม.2/3
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/4
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/5
ท22101 ภาษาไทย
---
Tuesday ---
ม.2/3
ท22101 ภาษาไทย
--- --- --- -X-
ม.2/2
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/4
ท22101 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/4
ท22101 ภาษาไทย
ม.2/2
ท22101 ภาษาไทย
ม.2/1 EIS
ท22101 ภาษาไทย
ม.2/3
ท22101 ภาษาไทย
-X-
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/5
ท22101 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/5
ท22101 ภาษาไทย
--- --- --- -X-
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูนุชรี พักแพง
ม.2/3
ส22241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูนุชรี พักแพง
ม.2/3
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.2/2
ท22101 ภาษาไทย
ม.2/1 EIS
ท22101 ภาษาไทย
--- --- -X-
ม.5/2
ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องหนัง
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/5
ท23101 ภาษาไทย
ม.3/2
ท23101 ภาษาไทย
---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/3
ท23101 ภาษาไทย
-X- --- --- --- ---
Tuesday --- ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/4
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/3
ท23101 ภาษาไทย
ม.2/4
กิจกรรมแนะแนว
-X- ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/5
ท23101 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.3/2
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/3
ท23101 ภาษาไทย
---
ม.3/1 EIS
ท23101 ภาษาไทย
-X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/4
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/5
ท23101 ภาษาไทย
ม.3/1 EIS
ท23101 ภาษาไทย
ม.2/4
ส22241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
-X- ---
ม.3/2
ท23101 ภาษาไทย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/4
ท23101 ภาษาไทย
---
ม.3/1 EIS
ท23101 ภาษาไทย
--- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
2- ครูวรางคณา มณีนพ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- ---
ม.6/3
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 #Math603
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.5/3
กิจกรรมแนะแนว
ม.5/1 EIS
ค32101 คณิตศาสตร์
-X-
ม.1/1 EIS
ค21101 คณิตศาสตร์
--- --- ---
Tuesday ---
ม.5/2
ค32101 คณิตศาสตร์
ม.6/1 EIS
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 #Math601
--- --- -X-
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.5/3
ส32241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- --- ---
Wednesday ---
ม.1/1 EIS
ค21101 คณิตศาสตร์
---
ม.5/2
ค32101 คณิตศาสตร์
ม.5/3
ค32101 คณิตศาสตร์
-X-
ม.5/1 EIS
ค32101 คณิตศาสตร์
---
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
---
Thursday --- ---
ม.6/1 EIS
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 #Math601
--- --- -X-
ม.5/3
ค32101 คณิตศาสตร์
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- ---
ม.6/3
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 #Math603
--- --- -X-
ม.1/1 EIS
ค21101 คณิตศาสตร์
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
2-ครูกุลธิดา สารสุข
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.6/1 EIS
ค33101 คณิตศาสตร์
--- ---
ม.4/2
ค31101 คณิตศาสตร์
-X-
ม.4/3
ค31101 คณิตศาสตร์
ม.6/3
ค33101 คณิตศาสตร์
--- ---
Tuesday --- --- --- --- --- -X- ---
ม.6/2
ค33101 คณิตศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.4/3
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ม.5/1 EIS
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
---
ม.6/3
ค33101 คณิตศาสตร์
-X-
ม.5/3
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.4/2
ค31101 คณิตศาสตร์
---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 2-ครูกุลธิดา สารสุข
ม.2/5
กิจกรรมแนะแนว
--- -X-
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 2-ครูกุลธิดา สารสุข
ม.2/5
ส22241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.6/1 EIS
ค33101 คณิตศาสตร์
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.6/2
ค33101 คณิตศาสตร์
ม.4/3
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ม.4/3
ค31101 คณิตศาสตร์
--- -X-
ม.5/1 EIS
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ม.5/3
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
2-ครูดรุณี ภูพันนา
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.1/5
ค21101 คณิตศาสตร์
ม.1/4
ค21101 คณิตศาสตร์
--- --- -X-
ม.1/3
ค21101 คณิตศาสตร์
--- --- ---
Tuesday ---
ม.1/2
ค21101 คณิตศาสตร์
---
ม.1/5
ค21101 คณิตศาสตร์
--- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- ---
ม.1/4
ค21101 คณิตศาสตร์
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ, 2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.3/2
ส23241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.1/2
ค21101 คณิตศาสตร์
-X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.1/2
ค21101 คณิตศาสตร์
ม.1/3
ค21101 คณิตศาสตร์
--- --- -X-
2-ครูดรุณี ภูพันนา, 5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ
ม.3/2
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.1/4
ค21101 คณิตศาสตร์
--- ---
ม.1/3
ค21101 คณิตศาสตร์
-X-
ม.1/5
ค21101 คณิตศาสตร์
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- ---
ม.2/5
ค22101 คณิตศาสตร์
ม.2/3
ค22101 คณิตศาสตร์
--- -X-
ม.2/4
ค22101 คณิตศาสตร์
--- --- ---
Tuesday ---
ม.2/5
ค22101 คณิตศาสตร์
ม.2/2
ค22101 คณิตศาสตร์
ม.2/1 EIS
ค22101 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง
ม.1/4
ส21241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- --- --- ---
ม.2/2
ค22101 คณิตศาสตร์
-X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.2/1 EIS
ค22101 คณิตศาสตร์
---
ม.2/4
ค22101 คณิตศาสตร์
ม.2/3
ค22101 คณิตศาสตร์
-X-
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง
ม.1/4
กิจกรรมแนะแนว
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.2/4
ค22101 คณิตศาสตร์
ม.2/2
ค22101 คณิตศาสตร์
ม.2/1 EIS
ค22101 คณิตศาสตร์
ม.2/5
ค22101 คณิตศาสตร์
-X-
ม.2/3
ค22101 คณิตศาสตร์
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.3/2
ค23101 คณิตศาสตร์
---
ม.3/5
ค23101 คณิตศาสตร์
--- -X- --- --- --- ---
Tuesday ---
ม.3/3
ค23101 คณิตศาสตร์
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ม.4/2
ส31241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.3/1 EIS
ค23101 คณิตศาสตร์
ม.3/2
ค23101 คณิตศาสตร์
-X-
ม.3/4
ค23101 คณิตศาสตร์
--- --- ---
Wednesday ---
ม.3/5
ค23101 คณิตศาสตร์
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ม.4/2
กิจกรรมแนะแนว
ม.3/4
ค23101 คณิตศาสตร์
-X- --- ---
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.3/2
ค23101 คณิตศาสตร์
ม.3/1 EIS
ค23101 คณิตศาสตร์
ม.3/5
ค23101 คณิตศาสตร์
ม.3/3
ค23101 คณิตศาสตร์
-X- --- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.3/3
ค23101 คณิตศาสตร์
--- ---
ม.3/1 EIS
ค23101 คณิตศาสตร์
-X-
ม.3/4
ค23101 คณิตศาสตร์
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
3- ครูปัญจารา ซาหิน
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.3/4
ว23101 วิทยาศาสตร์
ม.3/2
ว23101 วิทยาศาสตร์
-X- --- --- --- ---
Tuesday ---
ม.3/2
ว23101 วิทยาศาสตร์
ม.3/3
ว23101 วิทยาศาสตร์
ม.3/5
ว23101 วิทยาศาสตร์
--- -X-
ม.3/1 EIS
ว23101 วิทยาศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.3/1 EIS
ว23101 วิทยาศาสตร์
--- --- --- -X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.2/2
กิจกรรมแนะแนว
ม.3/3
ว23101 วิทยาศาสตร์
--- -X- ---
ม.3/4
ว23101 วิทยาศาสตร์
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.3/5
ว23101 วิทยาศาสตร์
---
ม.2/2
ส22241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- ---
ม.5/2
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี
--- -X- --- ---
ม.6/1 EIS
ว30224 เคมี 4
---
Tuesday --- ---
ม.5/2
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี
---
ม.4/3
ว30221 เคมี 1
-X-
ม.5/1 EIS
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี
ม.5/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
---
Wednesday --- --- ---
ม.6/1 EIS
ว30224 เคมี 4
-X-
ม.6/3
ว30224 เคมี 4
ม.5/3
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
---
Thursday --- ---
ม.5/1 EIS
ส32241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.5/1 EIS
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี
--- -X-
ม.4/3
ว30221 เคมี 1
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- ---
ม.5/3
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี
--- -X-
ม.6/3
ว30224 เคมี 4
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.6/3
ว30244 ชีววิทยา 4
---
ม.4/3
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-X- --- --- --- ---
Tuesday ---
ม.4/2
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ม.5/3
ว30242 ชีววิทยา 2
---
ม.6/1 EIS
ว30244 ชีววิทยา 4
-X- --- --- --- ---
Wednesday --- ---
ม.5/3
ว30242 ชีววิทยา 2
--- -X-
ม.6/1 EIS
ว30244 ชีววิทยา 4
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.6/2
ส33241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.4/3
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ม.6/3
ว30244 ชีววิทยา 4
-X-
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.6/2
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
ม.5/1 EIS
ว30242 ชีววิทยา 2
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.5/1 EIS
ว30242 ชีววิทยา 2
ม.4/2
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
3-ครูนราพร จันทราภรณ์
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.2/1 EIS
ว22101 วิทยาศาสตร์
ม.2/4
ว22101 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.2/5
ว22101 วิทยาศาสตร์
ม.2/2
ว22101 วิทยาศาสตร์
---
Tuesday ---
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
ม.3/5
ส23241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
---
ม.5/3
ว30262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2
-X- ---
ม.2/2
ว22101 วิทยาศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.2/3
ว22101 วิทยาศาสตร์
ม.6/1 EIS
ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ม.2/5
ว22101 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.2/4
ว22101 วิทยาศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.2/3
ว22101 วิทยาศาสตร์
--- --- -X-
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
ม.3/5
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- --- ---
ม.6/1 EIS
ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
-X- ---
ม.2/1 EIS
ว22101 วิทยาศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.5/1 EIS
ว30203 ฟิสิกส์ 3
ม.6/3
ว30204 ฟิสิกส์ 4
-X-
ม.6/1 EIS
ว30204 ฟิสิกส์ 4
ม.5/3
ว30203 ฟิสิกส์ 3
---
Tuesday ---
ม.4/3
ว30201 ฟิสิกส์ 1
ม.6/3
ว30204 ฟิสิกส์ 4
--- -X- ---
ม.5/3
ว30203 ฟิสิกส์ 3
--- ---
Wednesday --- --- ---
ม.4/3
ว30201 ฟิสิกส์ 1
--- -X- --- ---
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.6/2
ส33241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
ม.5/1 EIS
ว30203 ฟิสิกส์ 3
-X-
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.6/2
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- --- --- --- --- -X-
ม.6/1 EIS
ว30204 ฟิสิกส์ 4
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- ---
ม.1/1 EIS
ว21103 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- -X-
ม.3/5
ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.3/4
ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- ---
Tuesday --- ---
ม.1/3
ว21103 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- -X-
ม.4/3
ว31108 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.6/1 EIS
ส33241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
---
Wednesday --- ---
ม.1/2
ว21103 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- -X-
ม.4/2
ว31108 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
---
Thursday --- ---
ม.1/5
ว21103 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- -X-
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.6/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- --- ---
ม.1/4
ว21103 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.2/3
ว22103 วิทยาการคำนวณ #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.2/2
ว22103 วิทยาการคำนวณ #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X- --- --- --- ---
Tuesday ---
ม.2/1 EIS
ว22103 วิทยาการคำนวณ #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- -X-
ม.3/3
ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.3/2
ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.5/2
ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.3/1 EIS
ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.2/1 EIS
ส22241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
-X-
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.2/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
---
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.2/4
ว22103 วิทยาการคำนวณ #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- -X-
ม.5/1 EIS
ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.5/3
ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.2/5
ว22103 วิทยาการคำนวณ #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- ---
ม.1/5
ว21101 วิทยาศาสตร์
---
ม.1/1 EIS
ว21101 วิทยาศาสตร์
-X- --- --- --- ---
Tuesday ---
ม.1/4
ว21101 วิทยาศาสตร์
ม.5/1 EIS
ว30262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2
--- -X-
ม.6/3
ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.1/5
ว21101 วิทยาศาสตร์
ม.1/4
ว21101 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.1/2
ว21101 วิทยาศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.1/1 EIS
ว21101 วิทยาศาสตร์
ม.1/2
ส21241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.1/3
ว21101 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.1/2
กิจกรรมแนะแนว
ม.6/3
ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.1/3
ว21101 วิทยาศาสตร์
ม.1/2
ว21101 วิทยาศาสตร์
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.3/1 EIS
ส23101 สังคมศึกษา
ม.3/5
ส23101 สังคมศึกษา
--- --- -X- --- --- --- ---
Tuesday ---
ม.3/1 EIS
ส23103 ประวัติศาสตร์
ม.3/5
ส23101 สังคมศึกษา
ม.3/2
ส23101 สังคมศึกษา
ม.3/3
ส23101 สังคมศึกษา
-X-
ม.3/2
ส23103 ประวัติศาสตร์
ม.3/4
ส23101 สังคมศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.3/3
ส23101 สังคมศึกษา
ม.3/5
ส23101 สังคมศึกษา
--- --- -X-
ม.3/1 EIS
ส23101 สังคมศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.3/3
ส23101 สังคมศึกษา
ม.3/4
ส23101 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 2-ครูกุลธิดา สารสุข
ม.2/5
กิจกรรมแนะแนว
ม.3/2
ส23101 สังคมศึกษา
-X-
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 2-ครูกุลธิดา สารสุข
ม.2/5
ส22241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.3/1 EIS
ส23101 สังคมศึกษา
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.3/2
ส23101 สังคมศึกษา
ม.3/4
ส23101 สังคมศึกษา
--- --- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
4-ครูชนิดาภา แก้วปราณี
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.2/2
ส22103 ประวัติศาสตร์
--- --- --- -X-
ม.3/4
ส23103 ประวัติศาสตร์
ม.1/4
ส21101 สังคมศึกษา
ม.1/5
ส21101 สังคมศึกษา
---
Tuesday ---
ม.2/4
ส22103 ประวัติศาสตร์
ม.1/5
ส21101 สังคมศึกษา
---
ม.1/3
ส21101 สังคมศึกษา
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 4-ครูชนิดาภา แก้วปราณี
ม.6/3
ส33241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.2/5
ส22103 ประวัติศาสตร์
---
ม.1/3
ส21101 สังคมศึกษา
-X-
ม.2/3
ส22103 ประวัติศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.1/3
ส21101 สังคมศึกษา
--- ---
ม.3/5
ส23103 ประวัติศาสตร์
-X-
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 4-ครูชนิดาภา แก้วปราณี
ม.6/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
ม.1/4
ส21101 สังคมศึกษา
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.2/1 EIS
ส22103 ประวัติศาสตร์
ม.1/5
ส21101 สังคมศึกษา
--- --- -X-
ม.1/4
ส21101 สังคมศึกษา
ม.3/3
ส23103 ประวัติศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.1/4
ส21103 ประวัติศาสตร์
--- --- --- -X-
ม.4/2
ส31101 สังคมศึกษา
ม.1/1 EIS
ส21101 สังคมศึกษา
ม.4/3
ส31101 สังคมศึกษา
---
Tuesday ---
ม.1/5
ส21103 ประวัติศาสตร์
---
ม.1/2
ส21101 สังคมศึกษา
--- -X- ---
ม.1/1 EIS
ส21101 สังคมศึกษา
--- ---
Wednesday ---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 4-ครูชนิดาภา แก้วปราณี
ม.6/3
ส33241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.4/2
ส31101 สังคมศึกษา
--- --- -X- ---
ม.4/3
ส31101 สังคมศึกษา
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
---
Thursday --- ---
ม.1/2
ส21103 ประวัติศาสตร์
---
ม.1/2
ส21101 สังคมศึกษา
-X-
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 4-ครูชนิดาภา แก้วปราณี
ม.6/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- --- ---
ม.1/3
ส21103 ประวัติศาสตร์
ม.1/1 EIS
ส21103 ประวัติศาสตร์
-X-
ม.1/2
ส21101 สังคมศึกษา
ม.1/1 EIS
ส21101 สังคมศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.5/3
ส32103 ประวัติศาสตร์
ม.6/1 EIS
ส33101 สังคมศึกษา
--- --- -X-
ม.5/2
ส32101 สังคมศึกษา
ม.5/1 EIS
ส32101 สังคมศึกษา
ม.6/3
ส33103 ประวัติศาสตร์
---
Tuesday ---
ม.6/1 EIS
ส33103 ประวัติศาสตร์
ม.6/2
ส33101 สังคมศึกษา
---
ม.6/3
ส33101 สังคมศึกษา
-X-
ม.6/1 EIS
ส33101 สังคมศึกษา
ม.5/2
ส32103 ประวัติศาสตร์
--- ---
Wednesday ---
ม.5/3
ส32101 สังคมศึกษา
---
ม.5/1 EIS
ส32103 ประวัติศาสตร์
ม.6/2
ส33101 สังคมศึกษา
-X- ---
ม.5/1 EIS
ส32101 สังคมศึกษา
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
---
Thursday --- ---
ม.5/3
ส32101 สังคมศึกษา
---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.4/3
ส31241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
-X- ---
ม.6/2
ส33103 ประวัติศาสตร์
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.6/3
ส33101 สังคมศึกษา
ม.5/2
ส32101 สังคมศึกษา
---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.4/3
กิจกรรมแนะแนว
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- ---
ม.2/4
ส22101 สังคมศึกษา
ม.6/2
ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ม.2/1 EIS
ส22101 สังคมศึกษา
-X- ---
ม.2/5
ส22101 สังคมศึกษา
ม.2/3
ส22101 สังคมศึกษา
---
Tuesday --- ---
ม.2/4
ส22101 สังคมศึกษา
ม.2/2
ส22101 สังคมศึกษา
ม.2/1 EIS
ส22101 สังคมศึกษา
-X-
ม.2/5
ส22101 สังคมศึกษา
ม.2/3
ส22101 สังคมศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- ---
ม.6/2
ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.2/1 EIS
ส22241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
-X-
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ม.2/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday --- --- --- --- --- -X-
ม.2/2
ส22101 สังคมศึกษา
ม.2/5
ส22101 สังคมศึกษา
--- ---
Friday --- ---
ม.2/3
ส22101 สังคมศึกษา
ม.2/2
ส22101 สังคมศึกษา
ม.2/1 EIS
ส22101 สังคมศึกษา
-X- ---
ม.2/4
ส22101 สังคมศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.5/2
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
---
ม.5/1 EIS
พ30203 วอลเลย์บอล #SportEIS
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.3/1 EIS
พ23103 วอลเล่ย์บอล #SportEIS
-X-
ม.3/1 EIS
พ23101 สุขศึกษา
---
ม.6/2
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
---
Tuesday ---
ม.5/3
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- ---
ม.3/4
พ23101 สุขศึกษา
-X-
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.3/5
พ23103 วอลเล่ย์บอล #Sport
ม.6/1 EIS
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- --- ---
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ, 2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.3/2
ส23241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.3/2
พ23101 สุขศึกษา
-X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.3/5
พ23101 สุขศึกษา
---
ม.5/2
พ30203 วอลเลย์บอล #Sport
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.3/4
พ23103 วอลเล่ย์บอล #Sport
-X-
2-ครูดรุณี ภูพันนา, 5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ
ม.3/2
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.3/3
พ23103 วอลเล่ย์บอล #Sport
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- ---
ม.3/3
พ23101 สุขศึกษา
ม.6/3
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.5/1 EIS
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ม.5/3
พ30203 วอลเลย์บอล #Sport
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.3/2
พ23103 วอลเล่ย์บอล #Sport
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.6/1 EIS
พ30205 เปตอง #SportEIS
--- -X-
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.6/3
พ30205 เปตอง #Sport
ม.1/2
พ21103 เทเบิลเทนนิส #Sport
ม.1/2
พ21101 สุขศึกษา #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
---
Tuesday --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ม.4/2
ส31241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.1/1 EIS
พ21103 เทเบิลเทนนิส #SportEIS
ม.1/5
พ21103 เทเบิลเทนนิส #Sport
-X- ---
ม.1/3
พ21103 เทเบิลเทนนิส #Sport
--- ---
Wednesday --- --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ม.4/2
กิจกรรมแนะแนว
ม.1/1 EIS
พ21101 สุขศึกษา #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
พ20201 อีสปอร์ต #เลือกเสรี ม.3
---
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday --- --- ---
ม.1/4
พ21103 เทเบิลเทนนิส #Sport
--- -X-
ม.1/5
พ21101 สุขศึกษา #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.1/3
พ21101 สุขศึกษา #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- --- ---
พ20201 อีสปอร์ต #เลือกเสรี ม.3
-X-
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.6/2
พ30205 เปตอง #Sport
ม.1/4
พ21101 สุขศึกษา #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
5-ครูสิริชัย บุญแสง
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- --- --- ---
ม.2/5
พ22103 กระบี่กระบอง #Sport
-X-
ม.2/2
พ22103 กระบี่กระบอง #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.4/2
พ30201 แบดมินตัน #Sport
ม.2/4
พ22101 สุขศึกษา
---
Tuesday ---
ม.2/2
พ22101 สุขศึกษา
---
5-ครูสิริชัย บุญแสง, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.4/3
พ30201 แบดมินตัน #Sport
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง
ม.1/4
ส21241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
-X-
ม.2/4
พ22103 กระบี่กระบอง #Sport
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.2/5
พ22101 สุขศึกษา
ม.2/1 EIS
พ22101 สุขศึกษา
--- --- -X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.4/3
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
--- ---
ม.4/2
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
-X-
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง
ม.1/4
กิจกรรมแนะแนว
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.2/3
พ22101 สุขศึกษา
--- --- --- -X-
ม.2/1 EIS
พ22103 กระบี่กระบอง #SportEIS
ม.2/3
พ22103 กระบี่กระบอง #Sport
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
6- ครูรัตนชัย จุลราช
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.3/3
ศ23101 ศิลปะ
ศ20202 วาดเส้น #เลือกเสรี ม.1
-X-
ม.6/2
ศ30204 ออกแบบนิเทศศิลป์
ม.1/3
กิจกรรมแนะแนว
---
Tuesday --- --- --- --- --- -X-
ศ20202 วาดเส้น #เลือกเสรี ม.1
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.3/4
ศ23101 ศิลปะ
ม.3/5
ศ23101 ศิลปะ
-X-
ศ20209 ศิลปะไทย #เลือกเสรี ม.3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday --- ---
ม.3/2
ศ23101 ศิลปะ
--- -X-
ม.1/3
ส21241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- --- ---
ศ20209 ศิลปะไทย #เลือกเสรี ม.3
-X-
ม.3/1 EIS
ศ23101 ศิลปะ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
6-ครูกรกช จันตะเสน
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- --- ---
ศ20205 วงโยธวาทิตเบื้องต้น #เลือกเสรี ม.1
-X- ---
ม.4/3
ศ30205 สังคีตนิยม
--- ---
Tuesday --- --- ---
ม.2/5
ศ22101 ศิลปะ
-X-
ศ20205 วงโยธวาทิตเบื้องต้น #เลือกเสรี ม.1
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- ---
ม.2/3
ศ22101 ศิลปะ
--- -X-
ม.1/5
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday --- --- ---
ม.2/1 EIS
ศ22101 ศิลปะ
-X-
ม.2/4
ศ22101 ศิลปะ
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- --- --- ---
ม.1/5
ส21241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
-X-
ม.2/2
ศ22101 ศิลปะ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.1/2
ศ21101 ศิลปะ
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.5/3
กิจกรรมแนะแนว
--- -X- --- --- --- ---
Tuesday --- --- ---
ม.5/2
ศ30202 นาฏศิลป์ร่วมสมัย
-X-
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.5/3
ส32241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- --- ---
Wednesday ---
ม.1/3
ศ21101 ศิลปะ
ม.1/5
ศ21101 ศิลปะ
-X-
ศ20206 การละคร #เลือกเสรี ม.3
---
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.1/4
ศ21101 ศิลปะ
ม.5/3
ศ30202 นาฏศิลป์ร่วมสมัย
-X-
ม.1/1 EIS
ศ21101 ศิลปะ
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.4/2
ศ30206 นาฏศิลป์พื้นเมือง
ศ20206 การละคร #เลือกเสรี ม.3
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
7- ครูพายัพ ซาหิน
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- --- ---
ง20248 งานเดินสายไฟฟ้าในอาคาร #เลือกเสรี ม.1
-X-
ม.3/3
ง23101 การงานอาชีพ
ม.3/1 EIS
ง23101 การงานอาชีพ
ม.3/5
ง23101 การงานอาชีพ
---
Tuesday ---
ม.6/3
ง33101 การงานอาชีพ
--- --- --- -X-
ง20248 งานเดินสายไฟฟ้าในอาคาร #เลือกเสรี ม.1
--- --- ---
Wednesday ---
ม.6/2
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
---
ม.3/4
ง23101 การงานอาชีพ
--- -X-
ม.5/2
ง30238 งานศิลปาชีพ 2 #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.6/1 EIS
ง33101 การงานอาชีพ
ม.6/2
ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
ม.5/2
ส32241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
-X-
ม.5/2
ง30238 งานศิลปาชีพ 2 #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.5/2
กิจกรรมแนะแนว
--- --- --- -X-
ม.3/2
ง23101 การงานอาชีพ
ม.6/2
ง33101 การงานอาชีพ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
7-ครูธนกฤต สันทา
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.4/3
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.3/4
ง20201 คอมพิวเตอร์กราฟิก #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X- ---
ม.3/2
ง20201 คอมพิวเตอร์กราฟิก #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
---
Tuesday --- --- ---
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ม.3/4
ส23241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- -X-
ม.4/2
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.4/2
ง30203 การผลิตวีดีทัศน์ #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
---
ม.3/3
ง20201 คอมพิวเตอร์กราฟิก #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday --- ---
ม.4/2
ง30203 การผลิตวีดีทัศน์ #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- -X-
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ม.3/4
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.3/1 EIS
ง20201 คอมพิวเตอร์กราฟิก #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- -X-
ม.3/5
ง20201 คอมพิวเตอร์กราฟิก #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
7-ครูโยธิน ถาบุตร
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- --- ---
ง20247 งานเกษตรทั่วไป #เลือกเสรี ม.1
-X-
ม.2/1 EIS
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- ---
Tuesday --- ---
8-ครูเนตรนรินทร์ สุขเกษม, 7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.3/1 EIS
ส23241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.2/3
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ง20247 งานเกษตรทั่วไป #เลือกเสรี ม.1
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- --- ---
ม.2/4
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่ #เลือกเสรี ม.3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday --- --- ---
ม.2/2
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
8-ครูเนตรนรินทร์ สุขเกษม, 7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.3/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- --- ---
ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่ #เลือกเสรี ม.3
-X-
ม.2/5
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
8- ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.2/5
อ22101 ภาษาอังกฤษ
ม.2/2
อ22101 ภาษาอังกฤษ
--- --- -X-
ม.5/3
อ32101 ภาษาอังกฤษ
ม.5/2
อ32101 ภาษาอังกฤษ
ม.5/1 EIS
อ32101 ภาษาอังกฤษ
---
Tuesday ---
8- ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.1/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
ม.2/5
อ22101 ภาษาอังกฤษ
ม.2/4
อ22101 ภาษาอังกฤษ
--- -X-
ม.2/3
อ22101 ภาษาอังกฤษ
ม.2/1 EIS
อ22101 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.2/1 EIS
อ22101 ภาษาอังกฤษ
ม.2/4
อ22101 ภาษาอังกฤษ
ม.2/2
อ22101 ภาษาอังกฤษ
ม.5/2
อ32101 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.1/1 EIS
ส21241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.5/1 EIS
อ32101 ภาษาอังกฤษ
ม.2/2
อ22101 ภาษาอังกฤษ
ม.2/3
อ22101 ภาษาอังกฤษ
ม.2/5
อ22101 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.2/1 EIS
อ22101 ภาษาอังกฤษ
ม.5/3
อ32101 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- --- ---
ม.2/3
อ22101 ภาษาอังกฤษ
ม.2/4
อ22101 ภาษาอังกฤษ
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
8-ครูจันจิรา สินงาม
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- --- --- ---
ม.5/2
จ30203 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 3
-X-
ม.5/1 EIS
จ30203 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 3
ม.1/5
จ30221 ภาษาจีนเบื้องต้น
ม.3/1 EIS
จ20202 เสริมทักษะภาษาจีน
---
Tuesday ---
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
ม.3/5
ส23241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.1/4
จ30221 ภาษาจีนเบื้องต้น
---
ม.3/1 EIS
จ20202 เสริมทักษะภาษาจีน
-X- ---
ม.1/2
จ30221 ภาษาจีนเบื้องต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.5/1 EIS
จ30203 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 3
ม.1/1 EIS
จ30221 ภาษาจีนเบื้องต้น
ม.1/3
จ30221 ภาษาจีนเบื้องต้น
--- -X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday --- --- ---
ม.1/1 EIS
จ20201 เสริมทักษะภาษาจีน
ม.1/1 EIS
จ30221 ภาษาจีนเบื้องต้น
-X-
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
ม.3/5
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.1/5
จ30221 ภาษาจีนเบื้องต้น
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.1/1 EIS
จ20201 เสริมทักษะภาษาจีน
ม.1/4
จ30221 ภาษาจีนเบื้องต้น
ม.5/2
จ30203 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 3
--- -X-
ม.1/3
จ30221 ภาษาจีนเบื้องต้น
ม.1/2
จ30221 ภาษาจีนเบื้องต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- --- --- --- --- -X-
ม.1/5
อ21101 ภาษาอังกฤษ
ม.1/3
อ21101 ภาษาอังกฤษ
ม.1/1 EIS
อ21101 ภาษาอังกฤษ
---
Tuesday --- ---
ม.1/2
อ21101 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ม.3/4
ส23241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- -X-
ม.1/1 EIS
อ21101 ภาษาอังกฤษ
ม.1/4
อ21101 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.1/4
อ21101 ภาษาอังกฤษ
--- --- --- -X-
ม.1/3
อ21101 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.1/5
อ21101 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.1/4
อ21101 ภาษาอังกฤษ
-X-
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ม.3/4
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.1/2
อ21101 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.1/5
อ21101 ภาษาอังกฤษ
ม.1/2
อ21101 ภาษาอังกฤษ
ม.1/1 EIS
อ21101 ภาษาอังกฤษ
--- -X- ---
ม.1/3
อ21101 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
8-ครูนุชรี พักแพง
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- ---
ม.3/1 EIS
อ23101 ภาษาอังกฤษ
ม.2/5
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
--- -X- --- ---
ม.4/2
อ31101 ภาษาอังกฤษ
---
Tuesday --- --- ---
ม.6/2
อ33101 ภาษาอังกฤษ
--- -X- ---
ม.2/5
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday ---
ม.6/1 EIS
อ33101 ภาษาอังกฤษ
ม.6/3
อ33101 ภาษาอังกฤษ
ม.3/1 EIS
อ23101 ภาษาอังกฤษ
--- -X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday ---
ม.3/1 EIS
อ23101 ภาษาอังกฤษ
---
ม.4/3
อ31101 ภาษาอังกฤษ
--- -X-
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูนุชรี พักแพง
ม.2/3
ส22241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูนุชรี พักแพง
ม.2/3
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.6/1 EIS
อ33101 ภาษาอังกฤษ
---
ม.6/2
อ33101 ภาษาอังกฤษ
ม.6/3
อ33101 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.4/2
อ31101 ภาษาอังกฤษ
ม.4/3
อ31101 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
8-ครูเนตรนรินทร์ สุขเกษม
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- ---
ม.6/2
จ30253 ภาษาจีนสร้างสรรค์
---
ม.6/1 EIS
จ30205 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 5 #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X- ---
ม.2/3
จ20231 ภาษาจีนเบื้องต้น
ม.2/1 EIS
จ20231 ภาษาจีนเบื้องต้น
---
Tuesday --- ---
8-ครูเนตรนรินทร์ สุขเกษม, 7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.3/1 EIS
ส23241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.4/2
จ30201 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 1
ม.6/2
จ30205 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 5 #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ม.6/2
จ30253 ภาษาจีนสร้างสรรค์
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- --- --- ---
ม.4/3
จ30201 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 1
-X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday --- ---
ม.2/5
จ20231 ภาษาจีนเบื้องต้น
---
ม.6/1 EIS
จ30205 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 5 #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
8-ครูเนตรนรินทร์ สุขเกษม, 7-ครูโยธิน ถาบุตร
ม.3/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.2/2
จ20231 ภาษาจีนเบื้องต้น
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- ---
ม.6/2
จ30205 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 5 #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.2/4
จ20231 ภาษาจีนเบื้องต้น
--- -X-
ม.4/3
จ30201 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 1
ม.4/2
จ30201 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 1
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- --- ---
ม.3/3
อ23101 ภาษาอังกฤษ
ม.3/5
อ23101 ภาษาอังกฤษ
-X- ---
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.3/3
ส23241 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.3/4
อ23101 ภาษาอังกฤษ
---
Tuesday ---
ม.3/4
อ23101 ภาษาอังกฤษ
ม.3/2
อ23101 ภาษาอังกฤษ
---
ม.3/5
อ23101 ภาษาอังกฤษ
-X- ---
ม.3/3
อ23101 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (สวนพฤกษศาสตร์) #เพิ่มเวลารู้2
---
Wednesday --- ---
ม.3/2
อ23101 ภาษาอังกฤษ
--- --- -X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
---
Thursday --- --- --- --- --- -X-
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.3/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.3/5
อ23101 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- ---
ม.3/2
อ23101 ภาษาอังกฤษ
--- --- -X-
ม.3/3
อ23101 ภาษาอังกฤษ
ม.3/4
อ23101 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.1/3
อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- --- --- -X-
ม.1/2
อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
---
ม.1/4
อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
---
Tuesday ---
ม.5/1 EIS
อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
ม.1/1 EIS
อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ม.6/1 EIS
อ30249 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.1/1 EIS
อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-X- --- --- --- ---
Wednesday ---
ม.2/2
อ20243 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- --- --- -X-
ม.4/3
อ30201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1
ม.6/2
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
--- ---
Thursday ---
ม.6/3
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
ม.2/1 EIS
อ20243 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
---
ม.3/1 EIS
อ20205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
-X-
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.6/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
ม.4/2
อ30201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday ---
ม.2/5
อ20243 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.6/1 EIS
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
ม.1/5
อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.2/3
อ20243 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-X-
ม.2/4
อ20243 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- --- ---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
ม.2/4
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
---
ม.3/1 EIS
อ20245 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.2/3
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
-X-
ม.3/2
อ20245 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.3/5
อ20245 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.3/3
อ20245 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
---
Tuesday ---
8- ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.1/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
ม.2/3
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
---
ม.2/2
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
-X-
ม.2/1 EIS
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
--- --- ---
Wednesday --- ---
ม.5/2
อ30241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- --- -X-
ม.2/2
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
--- --- ---
Thursday ---
ม.5/2
อ30241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.5/2
อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
ม.3/4
อ20245 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- -X- ---
ม.2/1 EIS
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
Friday --- ---
ม.2/4
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ม.5/1 EIS
อ30242 ภาษาอังกฤษเพื่อสันทนาการ
ม.5/3
อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
-X- ---
ม.5/1 EIS
อ30225 โครงงานภาษาอังกฤษ
--- ---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- ---
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.1/3
ท21101 ภาษาไทย
--- --- -X- ---
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/4
ท22101 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/5
ท22101 ภาษาไทย
---
Tuesday ---
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.1/3
ท21101 ภาษาไทย
--- ---
ม.4/2
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ #อิสระ
-X- ---
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/4
ท22101 ภาษาไทย
--- ---
Wednesday ---
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/4
ท22101 ภาษาไทย
--- --- --- -X-
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/5
ท22101 ภาษาไทย
--- --- ---
Thursday ---
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.2/5
ท22101 ภาษาไทย
---
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 9-นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ (นศ.)
ม.1/3
ท21101 ภาษาไทย
ม.6/2
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ #อิสระ
-X- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/5
ท23101 ภาษาไทย
--- ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/3
ท23101 ภาษาไทย
-X- --- --- --- ---
Tuesday --- ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/4
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/3
ท23101 ภาษาไทย
--- -X- ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/5
ท23101 ภาษาไทย
--- ---
Wednesday --- ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/3
ท23101 ภาษาไทย
---
ม.4/2
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ #อิสระ
-X- --- --- --- ---
Thursday ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/4
ท23101 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/5
ท23101 ภาษาไทย
--- --- -X- --- --- --- ---
Friday ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์ (นศ.)
ม.3/4
ท23101 ภาษาไทย
--- ---
ม.6/2
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ #อิสระ
-X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday ---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.6/2
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.5/3
ท32101 ภาษาไทย
---
ม.5/3
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ #อิสระ
-X- ---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.6/1 EIS
ท33101 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.5/2
ท32101 ภาษาไทย
---
Tuesday --- --- --- ---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.5/1 EIS
ท32101 ภาษาไทย
-X-
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.5/2
ท32101 ภาษาไทย
--- --- ---
Wednesday --- --- --- ---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.5/1 EIS
ท32101 ภาษาไทย
-X-
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.6/2
ท33101 ภาษาไทย
--- --- ---
Thursday ---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.5/3
ท32101 ภาษาไทย
---
1-ครูประภาพร อุปโคตร, 9-นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ (นศ.)
ม.6/1 EIS
ท33101 ภาษาไทย
--- -X- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top

ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ 7 สิงหาคม 2566
9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
Monday --- --- ---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.6/1 EIS
พ30205 เปตอง #SportEIS
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.3/1 EIS
พ23103 วอลเล่ย์บอล #SportEIS
-X-
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.6/3
พ30205 เปตอง #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.4/2
พ30201 แบดมินตัน #Sport
--- ---
Tuesday --- --- ---
5-ครูสิริชัย บุญแสง, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.4/3
พ30201 แบดมินตัน #Sport
--- -X-
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.3/5
พ23103 วอลเล่ย์บอล #Sport
--- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- ---
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.3/4
พ23103 วอลเล่ย์บอล #Sport
-X- ---
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.3/3
พ23103 วอลเล่ย์บอล #Sport
--- ---
Friday --- --- --- ---
ม.5/2
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ #อิสระ
-X-
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.6/2
พ30205 เปตอง #Sport
5- ครูประสิทธิ์ ศรีละวรรณ, 9-นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ (นศ.)
ม.3/2
พ23103 วอลเล่ย์บอล #Sport
--- ---
Timetable generated with FET 6.9.0 on 8/3/23 2:02 PM

back to the top