ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2565 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2565
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ 1-ครูประภาพร อุปโคตร 1-ครูรัฐยา แสนสามารถ 1-ครูวิภาพร ประวิเศษ 2- ครูวรางคณา มณีนพ 2-ครูคมกริช ทรงเย็น 2-ครูดรุณี ภูพันนา 2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์ 2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี 3- ครูปัญจารา ซาหิน 3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา 3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา 3-ครูนราพร จันทราภรณ์ 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ 3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์ 4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย 4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน 5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย 5-ครูสิริชัย บุญแสง 6- ครูรัตนชัย จุลราช 6- รองฯกรกช จันตะเสน 6-ครูพักตรา ราชามาตย์ 7- ครูพายัพ ซาหิน 7-ครูธนกฤต สันทา 7-ครูโยธิน ถาบุตร 8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต 8-ครูจันจิรา สินงาม 8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง 8-ครูปนัดดา นาโควงค์ 8-ครูประทุมพร อุปบุตร 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo 9-Mr.Wang Zhanbo 9-Mr.Li Hong Chen 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.) 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.) 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.) 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.) 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
M
o
n
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30 --- ---
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.1/4
กิจกรรมแนะแนว
ม.6/1 EIS
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math601
ม.3/2
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
---
ม.3/3
ว23102 วิทยาศาสตร์
ม.5/1 EIS
ว30223 เคมี 3
---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.4/1 EIS
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.6/3
ว30205 ฟิสิกส์ 5
---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.4/1 EIS
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.1/5
ว21102 วิทยาศาสตร์
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
ม.4/2
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
--- --- ---
ม.3/1 EIS
ศ23102 ศิลปะ
---
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.1/1 EIS
ศ21102 ศิลปะ
ม.2/3
ง22101 การงานอาชีพ
ม.3/4
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- ---
ม.2/1 EIS
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.4/3
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- --- ---
ม.5/2
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ม.6/2
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
ม.2/5
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
---
ม.1/3
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.1/1 EIS
ศ21102 ศิลปะ
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
--- ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.1/4
กิจกรรมแนะแนว
09.30 - 10.20
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
---
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
ม.6/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math603
---
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
---
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.5/2
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.5/2
กิจกรรมแนะแนว
---
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.2/5
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.6/1 EIS
ส33104 ประวัติศาสตร์
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
--- ---
ม.2/1 EIS
ศ22102 ศิลปะ
ม.4/2
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
--- --- ---
ม.1/4
อ21102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.6/2
จ30254 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
--- ---
ม.3/3
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- --- ---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.2/5
ส22104 ประวัติศาสตร์
--- ---
10.20 - 11.10 --- --- --- ---
ม.5/2
ค32102 คณิตศาสตร์
ม.1/1 EIS
ค21102 คณิตศาสตร์
--- ---
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.3/2
ว23102 วิทยาศาสตร์
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 9-Mr.Li Hong Chen
ม.4/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
ม.6/1 EIS
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/2
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/2
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.3/1 EIS
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- ---
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.2/3
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.6/3
ส33102 สังคมศึกษา
ม.5/3
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
---
ม.3/5
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
--- ---
ม.4/2
ง31101 ทักษะการดำรงชีวิตและครอบครัว
--- ---
ม.4/3
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/2
พ21102 สุขศึกษา
ม.1/5
พ21102 สุขศึกษา #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
---
ม.5/1 EIS
อ32102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/4
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/3
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.2/4
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.6/2
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6 #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 9-Mr.Li Hong Chen
ม.4/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
--- ---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.2/3
ส22104 ประวัติศาสตร์
--- ---
11.10 - 12.00 ---
ม.6/1 EIS
ท33102 ภาษาไทย
---
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
ม.5/1 EIS
ค32102 คณิตศาสตร์
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
---
ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์
--- --- ---
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.4/1 EIS
ว30202 ฟิสิกส์ 2
ม.2/4
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
ม.4/3
ส31102 สังคมศึกษา
--- --- ---
ม.5/3
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (แฮนด์บอล) #Sport
---
ม.5/2
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
--- --- --- ---
ม.1/2
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/3
อ22102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.1/3
อ21102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.2/2
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ม.2/1 EIS
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.1/1 EIS
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
--- --- --- ---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.4/1 EIS
ว30202 ฟิสิกส์ 2
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
---
ม.2/1 EIS
ท22102 ภาษาไทย
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
---
ม.3/1 EIS
ค23102 คณิตศาสตร์
---
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
---
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3- ครูปัญจารา ซาหิน
ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.4/1 EIS
ว30222 เคมี 2
ม.5/3
ว30243 ชีววิทยา 3
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3- ครูปัญจารา ซาหิน
ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์
---
ม.3/5
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.5/1 EIS
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/1 EIS
ส21104 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
ม.6/2
ส33104 ประวัติศาสตร์
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
ม.4/2
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล) #Sport
--- ---
ม.4/3
ศ31101 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.1/2
ศ21102 ศิลปะ
---
ม.3/2
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
---
ม.6/1 EIS
อ33102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.5/2
จ30252 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
---
ม.3/4
อ23102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.2/4
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/5
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.6/3
อ30247 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
--- ---
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.1/2
ศ21102 ศิลปะ
---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/1 EIS
ส21104 ประวัติศาสตร์
---
13.50 - 14.40 ---
ม.4/1 EIS
ท31102 ภาษาไทย
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
ม.3/1 EIS
ท23102 ภาษาไทย
--- --- --- --- --- ---
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.6/1 EIS
ว30205 ฟิสิกส์ 5
ม.5/2
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
---
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
ม.5/1 EIS
ส32102 สังคมศึกษา
ม.2/1 EIS
ส22102 สังคมศึกษา
ม.4/3
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล) #Sport
ม.6/2
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตบอล) #Sport
ม.6/3
ศ33101 ศิลปะ
ม.4/2
ศ31101 ศิลปะ
---
ม.1/5
ง21101 การงานอาชีพ
---
ม.2/2
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/4
พ21102 สุขศึกษา #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
---
ม.3/3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.1/1 EIS
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.2/4
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
--- --- ---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
---
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.6/1 EIS
ว30205 ฟิสิกส์ 5
14.40 - 15.30
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.2/3
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.6/3
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.1/3
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.1/4
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.4/3
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2-ครูคมกริช ทรงเย็น, 2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.2/2
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2-ครูคมกริช ทรงเย็น, 2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.2/2
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง
ม.3/4
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ม.6/1 EIS
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3- ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/2
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.4/1 EIS
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.5/2
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
ม.2/5
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.5/2
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.5/1 EIS
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ม.6/1 EIS
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ม.3/2
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.5/3
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.6/3
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
---
ม.6/2
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง
ม.3/4
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.3/3
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.3/5
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.4/3
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.4/2
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ม.2/4
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ม.3/2
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.2/1 EIS
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
ม.3/1 EIS
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
ม.2/5
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ม.2/4
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง, 8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ม.1/1 EIS
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง, 8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ม.1/1 EIS
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.2/3
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- --- --- ---
6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.3/3
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.1/3
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3- ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/2
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.1/4
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
15.30 - 16.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง, 8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ม.1/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง, 8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ม.1/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
u
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
ม.5/3
ท32102 ภาษาไทย
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
ม.6/3
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math603
ม.3/1 EIS
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.1/4
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.2/1 EIS
ค22102 คณิตศาสตร์
---
ม.3/3
ว23102 วิทยาศาสตร์
---
ม.4/3
ว30241 ชีววิทยา 1
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
ม.2/5
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.6/1 EIS
ว30205 ฟิสิกส์ 5
---
ม.1/3
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.1/2
ว21102 วิทยาศาสตร์
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
ม.1/1 EIS
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.3/4
ส23104 ประวัติศาสตร์
--- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
ศ32101 ศิลปะ
---
ม.6/2
ง30239 งานศิลปาชีพ 3 #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- ---
ม.5/2
อ32102 ภาษาอังกฤษ
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
ม.2/5
กิจกรรมแนะแนว
--- ---
ม.4/2
จ30242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
---
ม.2/3
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ม.2/2
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
---
ม.4/1 EIS
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.3/4
ส23104 ประวัติศาสตร์
--- ---
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.6/1 EIS
ว30205 ฟิสิกส์ 5
09.30 - 10.20
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
ม.6/3
ท33102 ภาษาไทย
--- ---
ม.5/3
ค32102 คณิตศาสตร์
ม.1/1 EIS
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.4/2
ค31102 คณิตศาสตร์
--- ---
ม.3/2
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
---
ม.3/1 EIS
ส23102 สังคมศึกษา
ม.4/1 EIS
ส31102 สังคมศึกษา
---
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
---
ม.2/1 EIS
พ22104 กรีฑา #SportEIS
ม.3/4
ศ23102 ศิลปะ
ม.2/2
ศ22102 ศิลปะ
--- ---
ม.2/4
พ22102 สุขศึกษา
--- --- --- --- --- ---
ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/1 EIS
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
---
ม.5/2
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.1/5
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- --- --- ---
10.20 - 11.10 ---
ม.6/1 EIS
ท33102 ภาษาไทย
---
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
ม.6/2
ค33102 คณิตศาสตร์
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.5/1 EIS
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ม.3/1 EIS
ว23102 วิทยาศาสตร์
--- ---
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/1 EIS
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/1 EIS
ว22102 วิทยาศาสตร์
--- --- ---
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
ม.5/3
ส32104 ประวัติศาสตร์
ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษา
ม.4/1 EIS
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล) #SportEIS
ม.6/3
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตบอล) #Sport
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.1/3
ศ21102 ศิลปะ
---
ม.4/2
ง30237 งานศิลปาชีพ 1 #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
---
ม.4/3
อ31102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.5/2
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ม.1/1 EIS
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
---
ม.2/4
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/4
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- --- ---
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.1/3
ศ21102 ศิลปะ
--- --- --- ---
11.10 - 12.00
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
ม.4/2
ท31102 ภาษาไทย
ม.2/5
ท22102 ภาษาไทย
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
---
ม.3/2
ค23102 คณิตศาสตร์
---
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.6/1 EIS
ว30225 เคมี 5
ม.6/3
ว30245 ชีววิทยา 5
---
ม.1/1 EIS
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
---
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
--- ---
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
ม.1/4
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
ม.5/1 EIS
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (แฮนด์บอล) #SportEIS
---
ม.5/3
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
ม.4/3
ง31101 ทักษะการดำรงชีวิตและครอบครัว
--- ---
ม.4/1 EIS
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/3
อ22102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษ
--- --- --- --- --- ---
ม.6/2
จ30246 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- --- --- ---
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
ม.1/1 EIS
ท21102 ภาษาไทย
ม.5/2
ท32102 ภาษาไทย
---
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
---
ม.4/1 EIS
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
--- ---
ม.4/3
ค31102 คณิตศาสตร์
ม.3/5
ว23102 วิทยาศาสตร์
--- --- ---
ม.5/1 EIS
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
--- ---
ม.6/3
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
กิจกรรมแนะแนว
---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.3/2
ส23104 ประวัติศาสตร์
ม.5/3
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
---
ม.6/1 EIS
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตบอล) #SportEIS
ศ20204 วาดภาพระบายสี #เลือกเสรี ม.2
---
ศ20203 นาฎศิลป์ร่วมสมัย #เลือกเสรี ม.2
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น #เลือกเสรี ม.2
ม.3/3
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ง20241 เกษตรพอเพียง #เลือกเสรี ม.2
--- ---
ม.4/2
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2 #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.1/3
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/1 EIS
อ23102 ภาษาอังกฤษ
---
อ20222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ #เลือกเสรี ม.2
ม.1/2
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.6/2
อ30247 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
ม.1/4
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
--- ---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.3/2
ส23104 ประวัติศาสตร์
---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
กิจกรรมแนะแนว
---
13.50 - 14.40 --- --- ---
ม.3/1 EIS
ท23102 ภาษาไทย
--- --- --- --- --- ---
ม.4/3
ว30222 เคมี 2
ม.6/1 EIS
ว30245 ชีววิทยา 5
---
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.4/1 EIS
ว30202 ฟิสิกส์ 2
ม.6/2
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.1/2
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
ม.4/2
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.3/5
ส23104 ประวัติศาสตร์
ม.1/3
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
ม.3/4
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
---
ม.1/1 EIS
อ21102 ภาษาอังกฤษ
--- --- ---
ม.3/2
อ23102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.5/2
อ30226 โครงงานภาษาอังกฤษ
---
ม.5/1 EIS
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.1/4
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.3/5
ส23104 ประวัติศาสตร์
---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.4/1 EIS
ว30202 ฟิสิกส์ 2
14.40 - 15.30
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.5/3
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.6/3
ส33104 ประวัติศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.5/2
ศ32101 ศิลปะ
ม.4/2
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
---
ม.5/1 EIS
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
--- --- --- --- --- ---
15.30 - 16.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
W
e
d
n
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.2/3
กิจกรรมแนะแนว
ม.5/1 EIS
ท32102 ภาษาไทย
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
ม.6/1 EIS
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math601
ม.3/1 EIS
ค23102 คณิตศาสตร์
---
ม.2/1 EIS
ค22102 คณิตศาสตร์
---
ม.3/2
ว23102 วิทยาศาสตร์
ม.5/3
ว30223 เคมี 3
---
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.4/3
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.4/3
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
--- ---
ม.1/1 EIS
ว21102 วิทยาศาสตร์
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.5/2
ส32102 สังคมศึกษา
--- --- ---
ม.6/2
ศ33101 ศิลปะ
---
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.1/5
ศ21102 ศิลปะ
---
ม.3/5
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
---
ม.6/3
อ33102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/2
อ22102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.4/2
อ31102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.2/3
กิจกรรมแนะแนว
ม.4/1 EIS
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
ม.2/5
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ม.1/2
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.1/3
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.1/5
ศ21102 ศิลปะ
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.5/2
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
--- ---
09.30 - 10.20 ---
ม.6/2
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.1/3
กิจกรรมแนะแนว
---
ม.6/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math603
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.1/4
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
---
ม.5/1 EIS
ว30223 เคมี 3
ม.4/1 EIS
ว30241 ชีววิทยา 1
ม.6/1 EIS
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.2/1 EIS
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.3/1 EIS
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.2/2
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.5/2
ส32104 ประวัติศาสตร์
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
--- --- --- --- ---
ม.2/3
พ22102 สุขศึกษา
ม.1/2
อ21102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.4/2
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2 #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
---
ม.3/2
อ23102 ภาษาอังกฤษ
--- --- --- ---
ม.5/3
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
---
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.1/3
กิจกรรมแนะแนว
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.2/2
ส22104 ประวัติศาสตร์
--- ---
10.20 - 11.10 --- ---
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
---
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.4/3
กิจกรรมแนะแนว
---
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.5/1 EIS
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
---
ม.4/1 EIS
ว30222 เคมี 2
--- --- --- ---
ม.1/4
ว21102 วิทยาศาสตร์
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/2
ส21104 ประวัติศาสตร์
ม.5/3
กิจกรรมแนะแนว
ม.6/3
ส33102 สังคมศึกษา
ม.2/1 EIS
ส22102 สังคมศึกษา
--- ---
ศ20208 จิตรกรรมไทย #เลือกเสรี ม.3
ศ20207 ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด #เลือกเสรี ม.3
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.4/3
กิจกรรมแนะแนว
ม.2/5
ง22101 การงานอาชีพ
---
ง20244 การปลูกไม้ดอกประดับ #เลือกเสรี ม.3
---
ม.2/3
อ22102 ภาษาอังกฤษ
--- --- ---
ม.1/5
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
อ20223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #เลือกเสรี ม.3
ม.4/2
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
ม.6/2
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ม.5/2
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.1/1 EIS
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- --- ---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/2
ส21104 ประวัติศาสตร์
---
11.10 - 12.00 --- ---
ม.2/5
ท22102 ภาษาไทย
--- --- --- --- ---
ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
3- ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/2
กิจกรรมแนะแนว
---
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/3
ว22102 วิทยาศาสตร์
--- ---
ม.4/3
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/3
ส21104 ประวัติศาสตร์
---
ม.6/1 EIS
ส33102 สังคมศึกษา
--- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EIS
อ21102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.4/2
อ30224 ภาษาอังกฤษรอบรู้
ม.5/1 EIS
อ32102 ภาษาอังกฤษ
--- --- --- --- --- ---
3- ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/2
กิจกรรมแนะแนว
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/3
ส21104 ประวัติศาสตร์
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/3
ว22102 วิทยาศาสตร์
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
ม.1/1 EIS
ท21102 ภาษาไทย
---
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
---
ม.3/2
ค23102 คณิตศาสตร์
--- --- ---
ม.3/1 EIS
ว23102 วิทยาศาสตร์
ม.6/1 EIS
ว30225 เคมี 5
--- ---
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.4/3
ว30202 ฟิสิกส์ 2
ม.6/3
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.1/4
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.1/5
ว21102 วิทยาศาสตร์
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
---
ม.5/1 EIS
ส32104 ประวัติศาสตร์
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
--- --- --- --- ---
ม.4/2
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
ม.6/2
ง30239 งานศิลปาชีพ 3 #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.2/5
พ22102 สุขศึกษา
ม.4/1 EIS
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/3
อ32102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.5/2
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ม.3/4
อ23102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.2/1 EIS
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ม.2/4
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ม.1/3
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.1/2
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- --- --- ---
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.4/3
ว30202 ฟิสิกส์ 2
13.50 - 14.40
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.4/1 EIS
ส31102 สังคมศึกษา
ม.6/2
ส33102 สังคมศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.5/1 EIS
พ30207 อีสปอร์ต
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
---
ม.5/2
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
---
ม.5/3
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- --- --- ---
14.40 - 15.30
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
15.30 - 16.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
h
u
r
s
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
ม.4/2
ท31102 ภาษาไทย
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
ม.6/2
ค33102 คณิตศาสตร์
ม.4/3
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.2/1 EIS
ค22102 คณิตศาสตร์
---
ม.3/4
ว23102 วิทยาศาสตร์
--- ---
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/4
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.6/3
ว30205 ฟิสิกส์ 5
---
ม.2/3
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
ม.1/1 EIS
ส21102 สังคมศึกษา
ม.5/1 EIS
ส32102 สังคมศึกษา
--- --- ---
ม.3/3
ศ23102 ศิลปะ
--- --- ---
ม.3/1 EIS
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- ---
ม.5/2
อ32102 ภาษาอังกฤษ
ม.4/1 EIS
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.1/4
อ21102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.6/1 EIS
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
ม.3/5
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
---
ม.5/3
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- --- ---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/4
ว22102 วิทยาศาสตร์
09.30 - 10.20 ---
ม.5/3
ท32102 ภาษาไทย
--- ---
ม.6/1 EIS
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math601
ม.1/1 EIS
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์
---
ม.4/3
ว30222 เคมี 2
ม.5/1 EIS
ว30243 ชีววิทยา 3
--- ---
ม.2/5
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
---
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
ม.6/2
ส33102 สังคมศึกษา
---
ม.3/4
พ23102 สุขศึกษา
--- ---
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.1/4
ศ21102 ศิลปะ
--- --- ---
ม.2/1 EIS
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.4/2
อ31102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.2/4
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/2
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
---
ม.5/2
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.1/2
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.1/4
ศ21102 ศิลปะ
---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
--- ---
10.20 - 11.10 ---
ม.6/3
ท33102 ภาษาไทย
---
ม.3/1 EIS
ท23102 ภาษาไทย
ม.5/2
ค32102 คณิตศาสตร์
--- --- ---
ม.4/2
ค31102 คณิตศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3- ครูปัญจารา ซาหิน
ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์
---
ม.5/3
ว30243 ชีววิทยา 3
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3- ครูปัญจารา ซาหิน
ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.4/3
ว30202 ฟิสิกส์ 2
ม.3/4
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.4/1 EIS
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.1/3
ว21102 วิทยาศาสตร์
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
ม.6/1 EIS
ส33102 สังคมศึกษา
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
ม.1/5
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
ม.2/2
พ22104 กรีฑา #Sport
---
ม.2/4
ศ22102 ศิลปะ
--- --- ---
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง, 9-Mr.Wang Zhanbo
ม.2/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
--- --- ---
ม.3/2
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/1 EIS
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/1 EIS
อ30226 โครงงานภาษาอังกฤษ
ม.6/2
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง, 9-Mr.Wang Zhanbo
ม.2/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
--- --- --- ---
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.4/3
ว30202 ฟิสิกส์ 2
11.10 - 12.00
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
ม.5/2
ท32102 ภาษาไทย
--- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
ค31102 คณิตศาสตร์
--- --- --- --- --- ---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/4
ส21104 ประวัติศาสตร์
---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.3/1 EIS
ส23104 ประวัติศาสตร์
ม.2/1 EIS
ส22102 สังคมศึกษา
---
ม.2/3
พ22104 กรีฑา #Sport
--- --- --- --- ---
ม.6/2
อ33102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/2
อ22102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.6/3
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
ม.5/3
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
ม.5/1 EIS
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.4/3
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.3/1 EIS
ส23104 ประวัติศาสตร์
---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/4
ส21104 ประวัติศาสตร์
---
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.6/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
ม.2/1 EIS
ท22102 ภาษาไทย
--- ---
ม.4/1 EIS
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
---
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง
ม.3/4
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ม.6/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
--- ---
ม.4/3
ว30241 ชีววิทยา 1
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/3
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.5/2
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.5/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ม.6/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ม.3/2
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
ส21104 ประวัติศาสตร์
---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.6/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษา
ม.6/2
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง
ม.3/4
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.3/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.3/5
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
---
ม.2/2
ง22101 การงานอาชีพ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ม.2/4
กิจกรรมแนะแนว
7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ม.3/2
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.1/2
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.3/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.4/2
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ม.2/4
กิจกรรมแนะแนว
---
ม.1/3
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.5/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.3/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.5/3
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.1/1 EIS
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.3/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
--- ---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
ส21104 ประวัติศาสตร์
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/3
ว22102 วิทยาศาสตร์
13.50 - 14.40
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
ม.4/3
ท31102 ภาษาไทย
ม.2/5
ท22102 ภาษาไทย
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
--- --- --- --- --- ---
ม.6/3
ว30225 เคมี 5
--- ---
ม.2/2
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.1/2
ว21102 วิทยาศาสตร์
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
---
ม.3/3
พ23102 สุขศึกษา
ม.2/4
พ22104 กรีฑา #Sport
ม.6/1 EIS
ศ33101 ศิลปะ
ม.4/1 EIS
ศ31101 ศิลปะ
--- --- ---
ม.2/1 EIS
พ22102 สุขศึกษา
ม.1/1 EIS
อ21102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.3/1 EIS
อ23102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.5/1 EIS
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ม.3/2
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
---
ม.6/2
จ30246 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
---
14.40 - 15.30
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- --- --- ---
15.30 - 16.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
F
r
i
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
ม.4/1 EIS
ท31102 ภาษาไทย
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
ม.6/1 EIS
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math601
ม.4/3
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
---
ม.3/4
ว23102 วิทยาศาสตร์
---
ม.5/1 EIS
ว30243 ชีววิทยา 3
---
ม.5/2
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
---
ม.4/2
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.1/3
ว21102 วิทยาศาสตร์
ม.3/1 EIS
ส23102 สังคมศึกษา
ม.2/1 EIS
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.3/3
ส23104 ประวัติศาสตร์
--- --- --- --- ---
ม.5/3
ศ32101 ศิลปะ
ม.2/4
ง22101 การงานอาชีพ
--- ---
ม.6/3
อ33102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/1 EIS
พ21102 สุขศึกษา
---
ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.6/2
จ30254 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.2/5
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
--- --- ---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.3/3
ส23104 ประวัติศาสตร์
--- --- ---
09.30 - 10.20
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
ม.6/2
ท33102 ภาษาไทย
--- ---
ม.6/3
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math603
2-ครูดรุณี ภูพันนา, 2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ม.2/2
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูดรุณี ภูพันนา, 2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ม.2/2
กิจกรรมแนะแนว
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.4/1 EIS
ค31102 คณิตศาสตร์
ม.5/3
ว30223 เคมี 3
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/1 EIS
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/1 EIS
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.3/3
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.1/5
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
---
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
--- ---
ม.3/5
พ23102 สุขศึกษา
ม.3/1 EIS
พ23104 เซปักตะกร้อ #SportEIS
---
ม.2/5
ศ22102 ศิลปะ
--- --- ---
ม.1/1 EIS
ง21101 การงานอาชีพ
ม.6/1 EIS
อ33102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.5/2
จ30252 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.1/4
อ21102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.4/2
จ30242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
---
ม.4/3
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
ม.2/3
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- --- --- --- --- --- ---
10.20 - 11.10
ม.1/1 EIS
ท21102 ภาษาไทย
ม.4/3
ท31102 ภาษาไทย
ม.2/1 EIS
ท22102 ภาษาไทย
---
ม.5/1 EIS
ค32102 คณิตศาสตร์
---
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
---
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.3/5
ว23102 วิทยาศาสตร์
ม.6/3
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/2
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/2
ว22102 วิทยาศาสตร์
---
ม.6/1 EIS
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
---
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
ม.1/2
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
ม.5/2
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (แฮนด์บอล) #Sport
ม.3/2
ศ23102 ศิลปะ
--- ---
ม.4/2
ง30237 งานศิลปาชีพ 1 #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.1/4
ง21101 การงานอาชีพ
ม.6/2
อ33102 ภาษาอังกฤษ
--- --- ---
ม.4/1 EIS
อ30224 ภาษาอังกฤษรอบรู้
--- ---
ม.2/3
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ม.3/1 EIS
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- --- --- ---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
--- ---
11.10 - 12.00 ---
ม.5/1 EIS
ท32102 ภาษาไทย
--- ---
ม.5/3
ค32102 คณิตศาสตร์
---
ม.1/4
ค21102 คณิตศาสตร์
---
ม.4/3
ค31102 คณิตศาสตร์
--- --- --- ---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.2/4
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.5/2
ส32102 สังคมศึกษา
---
ม.1/1 EIS
พ21104 บาสเกตบอล #SportEIS
ม.2/5
พ22104 กรีฑา #Sport
--- ---
ม.4/1 EIS
ง31101 ทักษะการดำรงชีวิตและครอบครัว
ม.1/2
ง21101 การงานอาชีพ
---
ม.2/1 EIS
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/3
พ21102 สุขศึกษา #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
---
ม.3/1 EIS
อ23102 ภาษาอังกฤษ
--- --- ---
ม.6/2
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ม.1/5
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
--- ---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.5/2
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.2/4
ส22104 ประวัติศาสตร์
--- ---
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
---
ม.4/2
ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง
--- --- --- --- --- --- ---
ม.6/3
ว30225 เคมี 5
ม.4/1 EIS
ว30241 ชีววิทยา 1
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/4
ว22102 วิทยาศาสตร์
ม.5/1 EIS
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
--- ---
ม.1/1 EIS
ว21102 วิทยาศาสตร์
---
ม.4/3
ส31102 สังคมศึกษา
---
ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษา
ม.3/1 EIS
พ23102 สุขศึกษา
ม.3/2
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
ม.3/5
ศ23102 ศิลปะ
ม.2/3
ศ22102 ศิลปะ
--- --- ---
ม.2/2
พ22102 สุขศึกษา
---
ม.5/3
อ32102 ภาษาอังกฤษ
ม.6/2
ท30201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ม.1/3
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/2
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.5/2
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ม.2/1 EIS
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ม.3/4
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.6/1 EIS
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6 #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.1/4
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- --- --- ---
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/4
ว22102 วิทยาศาสตร์
13.50 - 14.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/4
ว21102 วิทยาศาสตร์
---
ม.1/1 EIS
ส21102 สังคมศึกษา
---
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
ม.3/2
พ23102 สุขศึกษา
ม.3/3
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
---
ม.2/1 EIS
ง22101 การงานอาชีพ
---
ม.1/3
ง21101 การงานอาชีพ
---
ม.3/1 EIS
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ม.4/3
อ30224 ภาษาอังกฤษรอบรู้
ม.3/4
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.5/3
อ30226 โครงงานภาษาอังกฤษ
ม.6/1 EIS
อ30247 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
ม.5/2
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.1/5
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- --- --- ---
14.40 - 15.30
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
15.30 - 16.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM