ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2565 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2565
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20 08.30 - 08.40 08.40 - 09.30 09.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ --- ---
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
--- --- -X-
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
---
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.2/3
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
---
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
-X-
ม.1/1 EIS
ท21102 ภาษาไทย
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.2/3
กิจกรรมแนะแนว
--- --- --- -X-
ม.1/1 EIS
ท21102 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
--- ---
ม.1/2
ท21102 ภาษาไทย
-X-
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.1/4
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/3
ท21102 ภาษาไทย
ม.1/1 EIS
ท21102 ภาษาไทย
--- -X-
ม.1/5
ท21102 ภาษาไทย
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
1-ครูประภาพร อุปโคตร --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
ท33102 ภาษาไทย
-X- ---
ม.4/1 EIS
ท31102 ภาษาไทย
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.6/3
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
ม.5/3
ท32102 ภาษาไทย
ม.6/3
ท33102 ภาษาไทย
ม.6/1 EIS
ท33102 ภาษาไทย
ม.4/2
ท31102 ภาษาไทย
-X-
ม.5/2
ท32102 ภาษาไทย
--- --- --- ---
ม.5/1 EIS
ท32102 ภาษาไทย
ม.6/2
ท33102 ภาษาไทย
--- --- -X- --- ---
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
--- ---
ม.4/2
ท31102 ภาษาไทย
ม.5/3
ท32102 ภาษาไทย
ม.6/3
ท33102 ภาษาไทย
ม.5/2
ท32102 ภาษาไทย
-X-
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.6/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
ม.4/3
ท31102 ภาษาไทย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.4/1 EIS
ท31102 ภาษาไทย
ม.6/2
ท33102 ภาษาไทย
ม.4/3
ท31102 ภาษาไทย
ม.5/1 EIS
ท32102 ภาษาไทย
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ ---
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
--- --- -X-
ม.2/1 EIS
ท22102 ภาษาไทย
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.1/3
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
--- ---
ม.2/5
ท22102 ภาษาไทย
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.2/4
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.1/3
กิจกรรมแนะแนว
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
ม.2/5
ท22102 ภาษาไทย
-X-
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.2/2
ท22102 ภาษาไทย
--- --- --- -X-
ม.2/1 EIS
ท22102 ภาษาไทย
ม.2/5
ท22102 ภาษาไทย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.2/3
ท22102 ภาษาไทย
---
ม.2/1 EIS
ท22102 ภาษาไทย
--- -X-
ม.4/2
ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.1/4
กิจกรรมแนะแนว
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
---
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
-X-
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
ม.3/1 EIS
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.1/4
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
---
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
-X-
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
ม.3/1 EIS
ท23102 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.3/3
ท23102 ภาษาไทย
--- --- --- -X-
ม.3/5
ท23102 ภาษาไทย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
---
ม.3/1 EIS
ท23102 ภาษาไทย
--- -X- ---
ม.3/4
ท23102 ภาษาไทย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.3/2
ท23102 ภาษาไทย
--- --- --- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
2- ครูวรางคณา มณีนพ ---
ม.6/1 EIS
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math601
ม.6/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math603
ม.5/2
ค32102 คณิตศาสตร์
ม.5/1 EIS
ค32102 คณิตศาสตร์
-X- --- ---
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.4/3
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
ม.6/3
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math603
ม.5/3
ค32102 คณิตศาสตร์
ม.6/2
ค33102 คณิตศาสตร์
--- -X- --- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math601
ม.6/3
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math603
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.4/3
กิจกรรมแนะแนว
--- -X- --- ---
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
--- ---
ม.6/2
ค33102 คณิตศาสตร์
ม.6/1 EIS
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math601
ม.5/2
ค32102 คณิตศาสตร์
--- -X- --- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.6/1 EIS
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math601
ม.6/3
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math603
ม.5/1 EIS
ค32102 คณิตศาสตร์
ม.5/3
ค32102 คณิตศาสตร์
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
2-ครูคมกริช ทรงเย็น ---
ม.3/2
ค23102 คณิตศาสตร์
---
ม.1/1 EIS
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.3/1 EIS
ค23102 คณิตศาสตร์
---
2-ครูคมกริช ทรงเย็น, 2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.2/2
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
ม.3/1 EIS
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.1/1 EIS
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.3/2
ค23102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.4/1 EIS
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.3/1 EIS
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.3/3
ค23102 คณิตศาสตร์
--- --- -X-
ม.3/2
ค23102 คณิตศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.4/3
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ม.1/1 EIS
ค21102 คณิตศาสตร์
--- --- -X-
ม.4/1 EIS
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.4/3
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูดรุณี ภูพันนา, 2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ม.2/2
กิจกรรมแนะแนว
--- --- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
2-ครูดรุณี ภูพันนา ---
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
--- --- -X- --- ---
2-ครูคมกริช ทรงเย็น, 2-ครูดรุณี ภูพันนา
ม.2/2
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
ม.1/4
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
--- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- --- ---
ม.1/4
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/3
ค21102 คณิตศาสตร์
--- -X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
--- --- -X- --- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.1/2
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา, 2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ม.2/2
กิจกรรมแนะแนว
ม.1/5
ค21102 คณิตศาสตร์
ม.1/4
ค21102 คณิตศาสตร์
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์ ---
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
---
ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
---
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง
ม.3/4
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
ม.2/1 EIS
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.2/1 EIS
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.2/5
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
--- -X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.2/1 EIS
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.2/3
ค22102 คณิตศาสตร์
--- --- -X-
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง
ม.3/4
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.2/2
ค22102 คณิตศาสตร์
ม.2/4
ค22102 คณิตศาสตร์
--- --- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี --- ---
ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์
-X- --- ---
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ม.6/1 EIS
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- --- ---
ม.4/2
ค31102 คณิตศาสตร์
ม.5/1 EIS
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์
-X-
ม.4/3
ค31102 คณิตศาสตร์
--- --- --- --- ---
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.5/1 EIS
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ม.5/3
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
-X- --- ---
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
--- --- ---
ม.3/5
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.4/2
ค31102 คณิตศาสตร์
ม.4/1 EIS
ค31102 คณิตศาสตร์
-X-
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ม.6/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- ---
ม.4/1 EIS
ค31102 คณิตศาสตร์
ม.3/4
ค23102 คณิตศาสตร์
ม.4/3
ค31102 คณิตศาสตร์
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
3- ครูปัญจารา ซาหิน ---
ม.3/3
ว23102 วิทยาศาสตร์
---
ม.3/2
ว23102 วิทยาศาสตร์
-X-
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3- ครูปัญจารา ซาหิน
ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์
3- ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/2
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
ม.3/3
ว23102 วิทยาศาสตร์
ม.3/1 EIS
ว23102 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.3/5
ว23102 วิทยาศาสตร์
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.3/2
ว23102 วิทยาศาสตร์
--- ---
3- ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/2
กิจกรรมแนะแนว
-X-
ม.3/1 EIS
ว23102 วิทยาศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.3/4
ว23102 วิทยาศาสตร์
---
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3- ครูปัญจารา ซาหิน
ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์
--- -X- --- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.3/4
ว23102 วิทยาศาสตร์
ม.3/5
ว23102 วิทยาศาสตร์
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา ---
ม.5/1 EIS
ว30223 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 9-Mr.Li Hong Chen
ม.4/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
--- -X-
ม.4/1 EIS
ว30222 เคมี 2
---
ม.4/1 EIS
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
ว30225 เคมี 5
-X- ---
ม.4/3
ว30222 เคมี 2
--- ---
ม.5/3
ว30223 เคมี 3
ม.5/1 EIS
ว30223 เคมี 3
ม.4/1 EIS
ว30222 เคมี 2
-X-
ม.6/1 EIS
ว30225 เคมี 5
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
--- --- ---
ม.4/3
ว30222 เคมี 2
--- --- -X- ---
ม.6/3
ว30225 เคมี 5
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- ---
ม.5/3
ว30223 เคมี 3
--- -X-
ม.6/3
ว30225 เคมี 5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา --- ---
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.5/2
กิจกรรมแนะแนว
ม.6/1 EIS
ว30245 ชีววิทยา 5
--- -X-
ม.5/3
ว30243 ชีววิทยา 3
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.5/2
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
ม.4/3
ว30241 ชีววิทยา 1
---
ม.6/3
ว30245 ชีววิทยา 5
-X- ---
ม.6/1 EIS
ว30245 ชีววิทยา 5
--- --- ---
ม.4/1 EIS
ว30241 ชีววิทยา 1
--- --- -X- --- ---
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
--- --- ---
ม.5/1 EIS
ว30243 ชีววิทยา 3
ม.5/3
ว30243 ชีววิทยา 3
--- -X-
ม.4/3
ว30241 ชีววิทยา 1
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.5/1 EIS
ว30243 ชีววิทยา 3
ม.6/3
ว30245 ชีววิทยา 5
-X-
ม.4/1 EIS
ว30241 ชีววิทยา 1
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
3-ครูนราพร จันทราภรณ์ ---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.4/1 EIS
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/2
ว22102 วิทยาศาสตร์
--- -X-
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3- ครูปัญจารา ซาหิน
ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
ม.2/5
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
ม.2/5
กิจกรรมแนะแนว
---
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/1 EIS
ว22102 วิทยาศาสตร์
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.4/3
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
---
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/3
ว22102 วิทยาศาสตร์
-X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/4
ว22102 วิทยาศาสตร์
---
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3- ครูปัญจารา ซาหิน
ม.2/5
ว22102 วิทยาศาสตร์
--- -X-
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/3
ว22102 วิทยาศาสตร์
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- ---
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/1 EIS
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/2
ว22102 วิทยาศาสตร์
-X-
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/4
ว22102 วิทยาศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ ---
ม.6/3
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.5/2
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/2
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.4/1 EIS
ว30202 ฟิสิกส์ 2
-X- ---
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.6/1 EIS
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ม.5/2
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.6/1 EIS
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/1 EIS
ว22102 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.5/1 EIS
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.4/1 EIS
ว30202 ฟิสิกส์ 2
--- ---
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ม.4/3
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
--- --- -X-
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.4/3
ว30202 ฟิสิกส์ 2
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
--- ---
ม.6/3
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.4/3
ว30202 ฟิสิกส์ 2
--- -X-
ม.5/2
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.5/2
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/1 EIS
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/2
ว22102 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.5/1 EIS
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต --- --- ---
ม.3/1 EIS
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
ม.3/5
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.5/1 EIS
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- --- ---
ม.3/2
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- -X- ---
ม.6/2
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- --- ---
ม.6/1 EIS
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- -X-
ม.6/3
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
--- --- --- ---
ม.3/4
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
-X-
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.5/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- ---
ม.3/3
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน ---
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.4/1 EIS
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
---
ม.2/4
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ม.5/1 EIS
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.5/2
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ม.6/1 EIS
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
ม.1/3
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- ---
ม.1/1 EIS
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X- ---
ม.1/2
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.5/3
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- ---
ม.2/1 EIS
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
---
ม.4/3
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
-X-
ม.1/4
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
---
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
--- ---
ม.2/3
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.2/5
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.4/1 EIS
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- -X-
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ม.6/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
ม.2/2
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.4/2
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ม.1/5
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์ ---
ม.1/5
ว21102 วิทยาศาสตร์
--- --- -X- --- ---
7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ม.3/2
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
ม.1/2
ว21102 วิทยาศาสตร์
--- --- -X-
ม.6/3
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.1/1 EIS
ว21102 วิทยาศาสตร์
ม.1/4
ว21102 วิทยาศาสตร์
-X-
ม.1/5
ว21102 วิทยาศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- --- --- ---
ม.1/3
ว21102 วิทยาศาสตร์
-X-
7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ม.3/2
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.1/2
ว21102 วิทยาศาสตร์
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.1/3
ว21102 วิทยาศาสตร์
---
ม.6/1 EIS
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
-X-
ม.1/1 EIS
ว21102 วิทยาศาสตร์
ม.1/4
ว21102 วิทยาศาสตร์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร ---
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
-X-
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/1 EIS
ส21104 ประวัติศาสตร์
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/1 EIS
ส23102 สังคมศึกษา
---
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
-X-
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
กิจกรรมแนะแนว
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.3/4
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/1 EIS
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/2
ส21104 ประวัติศาสตร์
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/3
ส21104 ประวัติศาสตร์
-X-
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/3
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/4
ส21104 ประวัติศาสตร์
-X-
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
ส21104 ประวัติศาสตร์
ม.3/5
ส23102 สังคมศึกษา
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.3/1 EIS
ส23102 สังคมศึกษา
ม.3/2
ส23102 สังคมศึกษา
--- --- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย ---
ม.4/2
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.2/5
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.2/3
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.4/3
ส31102 สังคมศึกษา
-X-
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
ม.5/3
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
ม.1/1 EIS
ส21102 สังคมศึกษา
ม.4/1 EIS
ส31102 สังคมศึกษา
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
--- -X- ---
ม.4/2
ส31102 สังคมศึกษา
--- --- ---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.2/2
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.5/3
กิจกรรมแนะแนว
--- -X- ---
ม.4/1 EIS
ส31102 สังคมศึกษา
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
--- ---
ม.1/1 EIS
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
--- -X- ---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.2/1 EIS
ส22104 ประวัติศาสตร์
ม.1/2
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.2/4
ส22104 ประวัติศาสตร์
-X-
ม.4/3
ส31102 สังคมศึกษา
ม.1/1 EIS
ส21102 สังคมศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน ---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
ม.6/1 EIS
ส33104 ประวัติศาสตร์
ม.6/3
ส33102 สังคมศึกษา
--- -X-
ม.6/2
ส33104 ประวัติศาสตร์
ม.5/1 EIS
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.6/3
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.3/4
ส23104 ประวัติศาสตร์
---
ม.5/3
ส32104 ประวัติศาสตร์
--- -X-
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.3/2
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.3/5
ส23104 ประวัติศาสตร์
ม.6/3
ส33104 ประวัติศาสตร์
--- ---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.5/2
ส32102 สังคมศึกษา
ม.5/2
ส32104 ประวัติศาสตร์
ม.6/3
ส33102 สังคมศึกษา
ม.6/1 EIS
ส33102 สังคมศึกษา
-X-
ม.5/1 EIS
ส32104 ประวัติศาสตร์
ม.6/2
ส33102 สังคมศึกษา
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
--- ---
ม.5/1 EIS
ส32102 สังคมศึกษา
ม.6/2
ส33102 สังคมศึกษา
ม.6/1 EIS
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.3/1 EIS
ส23104 ประวัติศาสตร์
-X-
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
ม.6/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.3/3
ส23104 ประวัติศาสตร์
--- ---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.5/2
ส32102 สังคมศึกษา
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน --- ---
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
ม.5/3
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
--- -X-
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/1 EIS
ส22102 สังคมศึกษา
--- --- --- ---
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
-X-
ม.5/3
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- --- ---
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/1 EIS
ส22102 สังคมศึกษา
--- -X-
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- --- --- ---
ม.2/3
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/1 EIS
ส22102 สังคมศึกษา
-X-
ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษา
--- --- --- --- --- ---
ม.2/4
ส22102 สังคมศึกษา
--- -X-
ม.2/5
ส22102 สังคมศึกษา
ม.2/2
ส22102 สังคมศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย --- --- --- --- --- -X-
ม.4/2
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล) #Sport
ม.4/3
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล) #Sport
ม.6/2
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- --- --- ---
ม.4/1 EIS
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล) #SportEIS
ม.1/4
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
-X- ---
ม.1/3
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
--- --- --- --- --- --- --- -X- ---
ม.5/1 EIS
พ30207 อีสปอร์ต
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- --- ---
ม.3/4
พ23102 สุขศึกษา
ม.1/5
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
--- -X-
ม.6/2
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
ม.3/3
พ23102 สุขศึกษา
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- ---
ม.3/5
พ23102 สุขศึกษา
ม.1/2
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
ม.1/1 EIS
พ21104 บาสเกตบอล #SportEIS
-X-
ม.3/1 EIS
พ23102 สุขศึกษา
ม.3/2
พ23102 สุขศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
5-ครูสิริชัย บุญแสง --- --- ---
ม.3/5
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
ม.5/3
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (แฮนด์บอล) #Sport
-X- ---
ม.6/2
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตบอล) #Sport
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง
ม.3/4
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- --- ---
ม.2/1 EIS
พ22104 กรีฑา #SportEIS
ม.6/3
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตบอล) #Sport
ม.5/1 EIS
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (แฮนด์บอล) #SportEIS
-X-
ม.6/1 EIS
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตบอล) #SportEIS
ม.3/4
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- --- --- --- --- --- -X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- --- --- ---
ม.2/2
พ22104 กรีฑา #Sport
ม.2/3
พ22104 กรีฑา #Sport
-X-
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง
ม.3/4
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.2/4
พ22104 กรีฑา #Sport
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- ---
ม.3/1 EIS
พ23104 เซปักตะกร้อ #SportEIS
ม.5/2
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (แฮนด์บอล) #Sport
ม.2/5
พ22104 กรีฑา #Sport
-X-
ม.3/2
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
ม.3/3
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
6- ครูรัตนชัย จุลราช ---
ม.3/1 EIS
ศ23102 ศิลปะ
--- --- -X- ---
ม.6/3
ศ33101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.3/3
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- --- ---
ม.3/4
ศ23102 ศิลปะ
--- -X-
ศ20204 วาดภาพระบายสี #เลือกเสรี ม.2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.6/2
ศ33101 ศิลปะ
---
ศ20208 จิตรกรรมไทย #เลือกเสรี ม.3
-X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.3/3
ศ23102 ศิลปะ
--- --- -X-
6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.3/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.6/1 EIS
ศ33101 ศิลปะ
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- --- ---
ม.3/2
ศ23102 ศิลปะ
-X-
ม.3/5
ศ23102 ศิลปะ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
6- รองฯกรกช จันตะเสน --- ---
ม.2/1 EIS
ศ22102 ศิลปะ
ม.5/2
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
-X-
ม.4/3
ศ31101 ศิลปะ
ม.4/2
ศ31101 ศิลปะ
ม.3/5
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- --- ---
ม.2/2
ศ22102 ศิลปะ
ม.5/3
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- --- --- ---
ศ20207 ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด #เลือกเสรี ม.3
-X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- --- --- ---
ม.2/4
ศ22102 ศิลปะ
-X-
ม.3/5
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.4/1 EIS
ศ31101 ศิลปะ
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- ---
ม.2/5
ศ22102 ศิลปะ
--- -X-
ม.2/3
ศ22102 ศิลปะ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
6-ครูพักตรา ราชามาตย์ ---
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.1/1 EIS
ศ21102 ศิลปะ
--- --- -X-
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.1/2
ศ21102 ศิลปะ
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.4/3
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
ม.5/1 EIS
ศ32101 ศิลปะ
---
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.1/3
ศ21102 ศิลปะ
-X-
ศ20203 นาฎศิลป์ร่วมสมัย #เลือกเสรี ม.2
ม.5/2
ศ32101 ศิลปะ
--- ---
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.1/5
ศ21102 ศิลปะ
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ม.4/3
กิจกรรมแนะแนว
--- -X- --- ---
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
--- --- ---
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.1/4
ศ21102 ศิลปะ
--- -X- --- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.5/3
ศ32101 ศิลปะ
--- --- --- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
7- ครูพายัพ ซาหิน ---
ม.2/3
ง22101 การงานอาชีพ
ม.4/2
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
ม.4/2
ง31101 ทักษะการดำรงชีวิตและครอบครัว
--- -X- --- ---
ม.4/2
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- --- --- --- ---
ม.4/3
ง31101 ทักษะการดำรงชีวิตและครอบครัว
-X-
ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น #เลือกเสรี ม.2
ม.4/2
กิจกรรมแนะแนว
--- --- --- ---
ม.2/5
ง22101 การงานอาชีพ
--- -X-
ม.4/2
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
กิจกรรมวิถีพุทธ #เครื่องแบบ
--- --- --- --- --- --- -X-
ม.2/2
ง22101 การงานอาชีพ
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.2/4
ง22101 การงานอาชีพ
--- ---
ม.4/1 EIS
ง31101 ทักษะการดำรงชีวิตและครอบครัว
-X- ---
ม.2/1 EIS
ง22101 การงานอาชีพ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
7-ครูธนกฤต สันทา ---
ม.3/4
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- -X-
ม.3/2
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ม.2/4
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
ม.6/2
ง30239 งานศิลปาชีพ 3 #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ม.4/2
ง30237 งานศิลปาชีพ 1 #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- -X-
ม.3/3
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.3/5
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- -X-
ม.6/2
ง30239 งานศิลปาชีพ 3 #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.3/1 EIS
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- -X-
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ม.2/4
กิจกรรมแนะแนว
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- --- ---
ม.4/2
ง30237 งานศิลปาชีพ 1 #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
7-ครูโยธิน ถาบุตร --- --- --- --- --- -X- ---
ม.1/5
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ม.3/2
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- --- ---
ม.2/4
พ22102 สุขศึกษา
--- --- -X-
ง20241 เกษตรพอเพียง #เลือกเสรี ม.2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- --- ---
ม.2/3
พ22102 สุขศึกษา
ง20244 การปลูกไม้ดอกประดับ #เลือกเสรี ม.3
-X-
ม.2/5
พ22102 สุขศึกษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- --- --- --- --- --- -X-
7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ม.3/2
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.2/1 EIS
พ22102 สุขศึกษา
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- ---
ม.1/1 EIS
ง21101 การงานอาชีพ
ม.1/4
ง21101 การงานอาชีพ
ม.1/2
ง21101 การงานอาชีพ
-X-
ม.2/2
พ22102 สุขศึกษา
ม.1/3
ง21101 การงานอาชีพ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง --- --- ---
ม.4/3
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/2
อ21102 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.6/1 EIS
อ33102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.2/1 EIS
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- --- --- ---
ม.4/3
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ม.4/1 EIS
อ31102 ภาษาอังกฤษ
-X- ---
ม.1/1 EIS
อ21102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.6/3
อ33102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/2
อ21102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.1/1 EIS
อ21102 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.4/1 EIS
อ31102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- --- --- ---
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง, 9-Mr.Wang Zhanbo
ม.2/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
ม.6/2
อ33102 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.1/2
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/1 EIS
อ21102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.6/3
อ33102 ภาษาอังกฤษ
ม.6/1 EIS
อ33102 ภาษาอังกฤษ
ม.6/2
อ33102 ภาษาอังกฤษ
--- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต ---
ม.2/1 EIS
อ22102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.1/2
พ21102 สุขศึกษา
ม.2/3
อ22102 ภาษาอังกฤษ
-X- ---
ม.2/2
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/1 EIS
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
ม.5/2
อ32102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.2/3
อ22102 ภาษาอังกฤษ
-X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.2/2
อ22102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.2/3
อ22102 ภาษาอังกฤษ
--- -X-
ม.5/3
อ32102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.5/2
อ32102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/1 EIS
อ22102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.2/2
อ22102 ภาษาอังกฤษ
-X-
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.3/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.1/1 EIS
พ21102 สุขศึกษา
--- ---
ม.2/1 EIS
อ22102 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.5/3
อ32102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/1 EIS
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
8-ครูจันจิรา สินงาม ---
ม.4/3
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ม.1/5
พ21102 สุขศึกษา #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- -X-
ม.5/2
จ30252 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.1/4
พ21102 สุขศึกษา #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
ม.2/5
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
ม.2/5
กิจกรรมแนะแนว
--- --- --- -X-
ม.4/2
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2 #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- --- ---
ม.4/2
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2 #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- --- -X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.4/1 EIS
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- --- -X-
ม.4/2
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- ---
ม.5/2
จ30252 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
---
ม.1/3
พ21102 สุขศึกษา #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
-X-
ม.6/2
ท30201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ --- ---
ม.1/4
อ21102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.1/3
อ21102 ภาษาอังกฤษ
-X- --- ---
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ม.2/4
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- --- --- ---
ม.5/2
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.1/3
อ21102 ภาษาอังกฤษ
---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
ม.4/2
อ31102 ภาษาอังกฤษ
--- ---
ม.4/2
อ30224 ภาษาอังกฤษรอบรู้
-X-
ม.5/2
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.1/4
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.4/2
อ31102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษ
-X-
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ม.2/4
กิจกรรมแนะแนว
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.1/5
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.1/4
อ21102 ภาษาอังกฤษ
--- --- -X-
ม.1/3
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ม.4/3
อ30224 ภาษาอังกฤษรอบรู้
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง --- --- ---
ม.5/1 EIS
อ32102 ภาษาอังกฤษ
--- -X-
ม.3/4
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง, 8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ม.1/1 EIS
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง, 8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ม.1/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
--- --- ---
ม.1/1 EIS
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
--- -X-
ม.3/1 EIS
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/2
อ23102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- --- ---
ม.3/2
อ23102 ภาษาอังกฤษ
---
ม.5/1 EIS
อ32102 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.3/4
อ23102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- --- --- ---
ม.3/2
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
-X- ---
ม.3/1 EIS
อ23102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- --- ---
ม.4/1 EIS
อ30224 ภาษาอังกฤษรอบรู้
ม.3/1 EIS
อ23102 ภาษาอังกฤษ
-X-
ม.3/3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/4
อ23102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
8-ครูปนัดดา นาโควงค์ --- ---
ม.6/2
จ30254 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.1/4
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X- --- ---
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง, 8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ม.1/1 EIS
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง, 8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ม.1/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
---
ม.4/2
จ30242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
--- --- --- -X- --- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- --- --- ---
ม.1/5
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- --- --- ---
ม.1/1 EIS
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
-X-
ม.1/3
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.6/2
จ30254 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.4/2
จ30242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
--- --- -X-
ม.1/2
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
8-ครูประทุมพร อุปบุตร ---
ม.5/2
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
---
ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษ
--- -X-
ม.2/4
อ22102 ภาษาอังกฤษ
---
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.2/3
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- --- ---
ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/4
อ22102 ภาษาอังกฤษ
--- -X-
อ20222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ #เลือกเสรี ม.2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
--- ---
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ม.2/3
กิจกรรมแนะแนว
---
อ20223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #เลือกเสรี ม.3
-X- ---
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
--- ---
ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.2/4
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษ
--- -X- --- ---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.3/5
อ23102 ภาษาอังกฤษ
--- --- --- -X-
ม.5/2
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ม.2/5
อ22102 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
---
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo ---
ม.6/2
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
---
ม.1/3
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.2/2
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
-X-
ม.1/5
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.1/1 EIS
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- --- ---
ม.2/3
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ม.5/1 EIS
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ม.1/4
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- -X-
ม.1/2
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.5/2
อ30226 โครงงานภาษาอังกฤษ
--- --- ---
ม.4/1 EIS
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
---
ม.4/2
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
--- -X-
ม.2/1 EIS
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
--- --- --- ---
ม.6/1 EIS
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
ม.2/2
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ม.5/1 EIS
อ30226 โครงงานภาษาอังกฤษ
ม.6/3
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
-X-
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ม.5/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
ม.5/1 EIS
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- ---
ม.4/3
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
ม.2/3
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
--- -X-
ม.2/1 EIS
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ม.5/3
อ30226 โครงงานภาษาอังกฤษ
--- ---
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo ---
ม.2/5
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.3/3
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.2/4
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.2/1 EIS
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-X-
ม.6/3
อ30247 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
ม.2/4
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
--- --- ---
ม.2/2
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
--- --- --- -X-
ม.6/2
อ30247 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
---
ม.5/1 EIS
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
--- ---
ม.2/5
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
---
ม.6/2
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
--- -X-
ม.2/4
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ม.5/2
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
--- --- ---
ม.3/5
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
---
ม.6/2
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ม.5/3
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
-X-
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ม.3/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
ม.3/2
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- ---
ม.2/5
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ม.2/3
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.3/1 EIS
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.6/2
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
-X-
ม.3/4
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม.6/1 EIS
อ30247 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
--- ---
9-Mr.Wang Zhanbo --- --- ---
ม.6/2
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6 #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.1/1 EIS
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
-X- --- --- --- --- --- ---
ม.5/2
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
--- --- -X-
ม.1/4
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.5/1 EIS
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
--- --- ---
ม.1/2
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.5/3
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.5/2
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
--- -X-
ม.1/3
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
--- --- --- --- ---
ม.5/2
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง, 9-Mr.Wang Zhanbo
ม.2/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
ม.5/1 EIS
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
-X-
ม.5/3
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
---
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- --- --- ---
ม.1/5
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
-X-
ม.6/1 EIS
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6 #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ม.5/2
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
--- ---
9-Mr.Li Hong Chen ---
ม.1/3
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
---
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 9-Mr.Li Hong Chen
ม.4/1 EIS
กิจกรรมแนะแนว
--- -X- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.1/5
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
---
ม.6/2
จ30246 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
-X- ---
ม.1/4
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- --- ---
ม.1/3
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
---
ม.1/1 EIS
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- -X-
ม.1/2
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.5/3
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- --- ---
ม.5/3
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.1/2
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
---
ม.4/3
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
-X-
ม.1/1 EIS
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.6/2
จ30246 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
--- --- --- --- --- --- -X-
ม.1/4
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ม.1/5
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- ---
9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.) ---
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.1/1 EIS
ศ21102 ศิลปะ
--- --- -X-
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.1/2
ศ21102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.3/3
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- --- --- ---
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.1/3
ศ21102 ศิลปะ
-X- --- --- --- --- ---
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.1/5
ศ21102 ศิลปะ
--- --- -X- --- --- --- --- --- ---
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.1/4
ศ21102 ศิลปะ
--- -X-
6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ม.3/3
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
--- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.) ---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
--- --- --- -X- --- ---
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.1/3
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.3/4
ส23104 ประวัติศาสตร์
--- --- --- -X-
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.3/2
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.3/5
ส23104 ประวัติศาสตร์
--- --- ---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.5/2
ส32102 สังคมศึกษา
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.1/3
กิจกรรมแนะแนว
--- --- -X- --- --- --- --- --- --- --- ---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.3/1 EIS
ส23104 ประวัติศาสตร์
-X- ---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.5/3
ส32102 สังคมศึกษา
--- --- ---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.3/3
ส23104 ประวัติศาสตร์
--- ---
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ม.5/2
ส32102 สังคมศึกษา
-X- --- --- --- ---
9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.) --- ---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.2/5
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.2/3
ส22104 ประวัติศาสตร์
--- -X-
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
3- ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/2
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- --- ---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.2/2
ส22104 ประวัติศาสตร์
---
3- ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/2
กิจกรรมแนะแนว
-X- --- --- --- --- --- ---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
--- --- -X- ---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/4
ส21102 สังคมศึกษา
--- --- --- --- ---
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.1/3
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ม.2/4
ส22104 ประวัติศาสตร์
-X- --- --- --- ---
9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.) --- --- --- ---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
-X-
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/1 EIS
ส21104 ประวัติศาสตร์
---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- --- --- --- --- --- -X-
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
กิจกรรมแนะแนว
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
--- --- --- --- ---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/2
ส21104 ประวัติศาสตร์
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/3
ส21104 ประวัติศาสตร์
-X- --- --- --- --- ---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
ส21102 สังคมศึกษา
--- ---
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/4
ส21104 ประวัติศาสตร์
-X-
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ม.1/5
ส21104 ประวัติศาสตร์
--- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.) ---
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.1/4
กิจกรรมแนะแนว
--- ---
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.4/1 EIS
ว30202 ฟิสิกส์ 2
-X- ---
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.6/1 EIS
ว30205 ฟิสิกส์ 5
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.1/4
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
--- ---
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.6/1 EIS
ว30205 ฟิสิกส์ 5
--- --- -X- ---
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.4/1 EIS
ว30202 ฟิสิกส์ 2
--- --- --- --- ---
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/3
ว22102 วิทยาศาสตร์
-X-
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.4/3
ว30202 ฟิสิกส์ 2
--- --- ---
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/4
ว22102 วิทยาศาสตร์
---
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ม.4/3
ว30202 ฟิสิกส์ 2
--- -X-
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/3
ว22102 วิทยาศาสตร์
--- --- --- --- --- --- --- -X-
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ม.2/4
ว22102 วิทยาศาสตร์
--- ---
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM