ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2565 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2565
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) PLC การศึกษาค้นคว้า กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กิจกรรม Home Room กิจกรรมชั่วโมงรู้ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมติวเข้ม ม.3 กิจกรรมติวเข้ม ม.6 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมเนตรนารี ม.1 กิจกรรมเนตรนารี ม.2 กิจกรรมเนตรนารี ม.3 กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (ชุมนุม) กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) กิจกรรมลูกเสือ ม.1 กิจกรรมลูกเสือ ม.2 กิจกรรมลูกเสือ ม.3 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 กิจกรรมวิถีพุทธ กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมศาสตร์พระราชา กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ ค21101 คณิตศาสตร์ ค21102 คณิตศาสตร์ ค22101 คณิตศาสตร์ ค22102 คณิตศาสตร์ ค23101 คณิตศาสตร์ ค23102 คณิตศาสตร์ ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ค31101 คณิตศาสตร์ ค31102 คณิตศาสตร์ ค32101 คณิตศาสตร์ ค32102 คณิตศาสตร์ ค33101 คณิตศาสตร์ ค33102 คณิตศาสตร์ ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ ง20241 เกษตรพอเพียง ง20242 การเขียนแบบเบื้องต้น ง20243 เกษตรทฤษฎีใหม่ ง20244 การปลูกไม้ดอกประดับ ง20247 งานเกษตรทั่วไป ง20248 งานเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ง21101 การงานอาชีพ ง22101 การงานอาชีพ ง23101 การงานอาชีพ ง30203 การผลิตวีดีทัศน์ ง30231 ทฤษฎีหัตถกรรมเครื่องหนัง ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง ง30233 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องหนัง ง30234 การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด ง30235 การผลิตของชำร่วยหนัง ง30236 การผลิตกระเป๋าหนัง ง30237 งานศิลปาชีพ 1 ง30238 งานศิลปาชีพ 2 ง30239 งานศิลปาชีพ 3 ง30242 การปลูกไม้ดอกประดับ ง30243 เกษตรทฤษฎีใหม่ ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ง30262 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน ง31101 ทักษะการดำรงชีวิตและครอบครัว ง33101 การงานอาชีพ จ20201 เสริมทักษะภาษาจีน จ20202 เสริมทักษะภาษาจีน จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จ20221 ภาษาจีนเพิ่มเติม จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม จ20231 ภาษาจีนเบื้องต้น จ20232 ภาษาจีนเบื้องต้น จ30201 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 1 จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2 จ30203 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 3 จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 จ30205 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 5 จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6 จ30221 ภาษาจีนเบื้องต้น จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น จ30241 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จ30242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จ30243 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จ30245 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ จ30246 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ จ30251 ภาษาจีนสร้างสรรค์ จ30252 ภาษาจีนสร้างสรรค์ จ30253 ภาษาจีนสร้างสรรค์ จ30254 ภาษาจีนสร้างสรรค์ ท20201 เสริมทักษะภาษาไทย ท21101 ภาษาไทย ท21102 ภาษาไทย ท22101 ภาษาไทย ท22102 ภาษาไทย ท23101 ภาษาไทย ท23102 ภาษาไทย ท30201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ท31101 ภาษาไทย ท31102 ภาษาไทย ท32101 ภาษาไทย ท32102 ภาษาไทย ท33101 ภาษาไทย ท33102 ภาษาไทย พ21101 สุขศึกษา พ21102 สุขศึกษา พ21103 เทเบิลเทนนิส พ21104 บาสเกตบอล พ22101 สุขศึกษา พ22102 สุขศึกษา พ22103 กระบี่กระบอง พ22104 กรีฑา พ23101 สุขศึกษา พ23102 สุขศึกษา พ23103 วอลเล่ย์บอล พ23104 เซปักตะกร้อ พ30207 อีสปอร์ต พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา (แบดมินตัน) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล) พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา (วอลเล่ย์บอล) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (แฮนด์บอล) พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา (เปตอง) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตบอล) พักกลางวัน รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.1 รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 ว21101 วิทยาศาสตร์ ว21102 วิทยาศาสตร์ ว21103 วิทยาการคำนวณ ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22101 วิทยาศาสตร์ ว22102 วิทยาศาสตร์ ว22103 วิทยาการคำนวณ ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี ว23101 วิทยาศาสตร์ ว23102 วิทยาศาสตร์ ว23103 วิทยาการคำนวณ ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี ว30201 ฟิสิกส์ 1 ว30202 ฟิสิกส์ 2 ว30203 ฟิสิกส์ 3 ว30204 ฟิสิกส์ 4 ว30205 ฟิสิกส์ 5 ว30221 เคมี 1 ว30222 เคมี 2 ว30223 เคมี 3 ว30224 เคมี 4 ว30225 เคมี 5 ว30241 ชีววิทยา 1 ว30242 ชีววิทยา 2 ว30243 ชีววิทยา 3 ว30244 ชีววิทยา 4 ว30245 ชีววิทยา 5 ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 ว30262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2 ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3 ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ว31102 เคมีพื้นฐาน ว31102 วิทยาการคำนวณ ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน ว31104 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ว31105 สารและสมบัติของสาร ว31106 ดวงดาวและโลกของเรา ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ว31108 วิทยาการคำนวณ ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี ว32101 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ว32102 การเคลื่อนที่และแรง ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ ว32106 วิทยาการคำนวณ ว33101 พันธุวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ว33102 พลังงาน ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว33104 วิทยาการคำนวณ ศ20201 นาฏศิลป์ไทยพื้นเมือง ศ20202 วาดเส้น ศ20203 นาฎศิลป์ร่วมสมัย ศ20204 วาดภาพระบายสี ศ20205 วงโยธวาทิตเบื้องต้น ศ20206 การละคร ศ20207 ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด ศ20208 จิตรกรรมไทย ศ20209 ศิลปะไทย ศ21101 ศิลปะ ศ21102 ศิลปะ ศ22101 ศิลปะ ศ22102 ศิลปะ ศ23101 ศิลปะ ศ23102 ศิลปะ ศ30201 นาฎศิลป์พื้นเมือง ศ30202 นาฏศิลป์ร่วมสมัย ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล ศ30204 ออกแบบนิเทศศิลป์ ศ30205 สังคีตนิยม ศ30206 นาฏศิลป์พื้นเมือง ศ31101 ดนตรีศึกษา ศ31101 ศิลปะ ศ32101 ศิลปะ ศ33101 ศิลปะ ส21101 สังคมศึกษา ส21102 สังคมศึกษา ส21103 ประวัติศาสตร์ ส21104 ประวัติศาสตร์ ส21241 การป้องกันการทุจริต ส21242 การป้องกันการทุจริต ส22101 สังคมศึกษา ส22102 สังคมศึกษา ส22103 ประวัติศาสตร์ ส22104 ประวัติศาสตร์ ส22241 การป้องกันการทุจริต ส22242 การป้องกันการทุจริต ส23101 สังคมศึกษา ส23102 สังคมศึกษา ส23103 ประวัติศาสตร์ ส23104 ประวัติศาสตร์ ส23241 การป้องกันการทุจริต ส23242 การป้องกันการทุจริต ส31101 สังคมศึกษา ส31102 สังคมศึกษา ส31103 ประวัติศาสตร์ ส31241 การป้องกันการทุจริต ส31242 การป้องกันการทุจริต ส32101 สังคมศึกษา ส32102 สังคมศึกษา ส32103 ประวัติศาสตร์ ส32104 ประวัติศาสตร์ ส32241 การป้องกันการทุจริต ส32242 การป้องกันการทุจริต ส33101 สังคมศึกษา ส33102 สังคมศึกษา ส33103 ประวัติศาสตร์ ส33104 ประวัติศาสตร์ ส33241 การป้องกันการทุจริต ส33242 การป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ20205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ20221 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ อ20222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อ20223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ20241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ20243 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อ20243 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ20245 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ21101 ภาษาอังกฤษ อ21102 ภาษาอังกฤษ อ22101 ภาษาอังกฤษ อ22102 ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาษาอังกฤษ อ23102 ภาษาอังกฤษ อ30201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4 อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 อ30221 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อ30223 ภาษาอังกฤษรอบรู้ อ30224 ภาษาอังกฤษรอบรู้ อ30225 โครงงานภาษาอังกฤษ อ30226 โครงงานภาษาอังกฤษ อ30241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ30242 ภาษาอังกฤษเพื่อสันทนาการ อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว อ30246 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ อ30247 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ อ30248 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ30249 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ31101 ภาษาอังกฤษ อ31102 ภาษาอังกฤษ อ32101 ภาษาอังกฤษ อ32102 ภาษาอังกฤษ อ33101 ภาษาอังกฤษ อ33102 ภาษาอังกฤษ
M
o
n
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- ---
#Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30 --- --- ---
#C2
ม.4/3
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/4
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/2
2-ครูดรุณี ภูพันนา
---
ม.2/2
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
---
ม.3/2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Math601
ม.6/1 EIS
2- ครูวรางคณา มณีนพ
#C1
ม.3/4
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- --- --- --- --- ---
ม.2/3
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#จีน2
ม.1/3
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/4
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/5
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
--- --- --- --- --- --- ---
ม.3/3
3- ครูปัญจารา ซาหิน
--- --- --- --- --- ---
ม.6/3
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
--- ---
ม.5/1 EIS
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
--- --- --- --- --- --- ---
#C3
ม.4/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EIS
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
--- --- ---
ม.3/1 EIS
6- ครูรัตนชัย จุลราช
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/5
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
--- --- --- --- ---
ม.4/2
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
--- --- --- ---
ม.5/3
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/5
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
--- --- --- --- ---
ม.2/1 EIS
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
--- --- --- --- --- --- ---
ม.6/2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
--- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/2
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
09.30 - 10.20 --- --- ---
#C2
ม.4/3
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/2
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/3
2-ครูดรุณี ภูพันนา
---
ม.2/4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
--- --- --- --- ---
ม.5/3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
---
#Math603
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- --- ---
#C1
ม.3/4
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/2
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#จีน1
ม.6/2
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
--- ---
ม.1/2
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
---
ม.2/2
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
---
ม.3/5
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/5
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
--- --- --- --- --- --- ---
#C3
ม.4/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EIS
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
---
ม.2/1 EIS
6- รองฯกรกช จันตะเสน
---
ม.3/1 EIS
6- ครูรัตนชัย จุลราช
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/3
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
---
ม.2/5
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
--- --- ---
ม.3/2
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/3
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
---
ม.1/4
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
10.20 - 11.10
#C1
ม.1/4
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 9-Mr.Li Hong Chen
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EIS
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
--- --- ---
ม.3/4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/2
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#จีน1
ม.6/2
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#จีน2
ม.1/2ม.1/5
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.3/5
5-ครูสิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/2
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
--- --- ---
ม.3/2
3- ครูปัญจารา ซาหิน
#C2
ม.3/1 EIS
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/3
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/1 EIS
6- รองฯกรกช จันตะเสน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/3
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
--- --- ---
ม.3/3
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/3
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/3
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
--- ---
ม.2/4
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
--- --- --- --- ---
ม.2/5
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/3
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
---
ม.5/1 EIS
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
--- ---
11.10 - 12.00
#C1
ม.1/4
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/5
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
---
ม.3/3ม.3/5
2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#จีน1
ม.1/1 EIS
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/4
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- ---
--- --- ---
ม.6/1 EIS
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.5/3
5-ครูสิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C3
ม.2/4
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
---
ม.3/2
3- ครูปัญจารา ซาหิน
#C2
ม.3/1 EIS
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- ---
ม.4/1 EIS
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/2
6- รองฯกรกช จันตะเสน
--- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/5
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/3
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#อิสระ#อิสระ#อิสระ
ม.4/2ม.6/2ม.6/3
--- --- ---
ม.2/2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/1 EIS
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
--- --- ---
ม.1/2ม.1/3
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
---
ม.2/3
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
12.00 - 13.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13.00 - 13.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/3
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
---
ม.3/1 EIS
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C1
ม.3/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#จีน2
ม.5/2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- --- --- ---
ม.1/3
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
---
ม.2/1 EIS
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
---
ม.3/3
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.4/2
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/5
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3- ครูปัญจารา ซาหิน
--- --- --- ---
#C2
ม.3/5
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
--- --- --- --- ---
ม.5/3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C3
ม.5/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/2
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/3
6- รองฯกรกช จันตะเสน
--- --- ---
ม.1/4
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
---
ม.1/1 EIS
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
--- --- ---
ม.2/2
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/2
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/5
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
--- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/4
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
---
ม.3/4
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/3
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
--- --- --- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
13.50 - 14.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C1
ม.3/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- --- --- --- ---
ม.1/5
7-ครูโยธิน ถาบุตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/3
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
---
ม.3/1 EIS
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- ---
ม.4/1 EIS
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- ---
#จีน2
ม.1/4
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.4/3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
--- --- ---
#Sport
ม.6/2
5-ครูสิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/5
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3- ครูปัญจารา ซาหิน
--- --- --- ---
#C2
ม.3/5
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
--- --- --- --- --- --- ---
ม.5/3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C3
ม.5/2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/2
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/2
6- รองฯกรกช จันตะเสน
---
ม.6/3
6- ครูรัตนชัย จุลราช
---
ม.1/3
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
--- --- --- --- ---
ม.2/1 EIS
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
--- --- --- --- ---
ม.3/4
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/4
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
--- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EIS
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
--- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/2
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
---
ม.3/3
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
14.40 - 15.30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
#เพิ่มเวลารู้1#เพิ่มเวลารู้1#เพิ่มเวลารู้1#เพิ่มเวลารู้1#เพิ่มเวลารู้1
ม.1/1 EISม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง, 8-ครูปนัดดา นาโควงค์3- ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
--- --- --- --- ---
#เพิ่มเวลารู้1#เพิ่มเวลารู้1#เพิ่มเวลารู้1#เพิ่มเวลารู้1#เพิ่มเวลารู้1
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง2-ครูคมกริช ทรงเย็น, 2-ครูดรุณี ภูพันนา1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
--- --- --- --- ---
#เพิ่มเวลารู้1#เพิ่มเวลารู้1#เพิ่มเวลารู้1#เพิ่มเวลารู้1#เพิ่มเวลารู้1
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง6- รองฯกรกช จันตะเสน
--- --- --- ---
#เพิ่มเวลารู้1#เพิ่มเวลารู้1#เพิ่มเวลารู้1
ม.4/1 EISม.4/2ม.4/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา7- ครูพายัพ ซาหิน2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
--- --- --- --- ---
#เพิ่มเวลารู้1#เพิ่มเวลารู้1#เพิ่มเวลารู้1
ม.5/1 EISม.5/2ม.5/3
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
--- --- --- --- ---
#เพิ่มเวลารู้1#เพิ่มเวลารู้1#เพิ่มเวลารู้1
ม.6/1 EISม.6/2ม.6/3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
15.30 - 16.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EIS
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง, 8-ครูปนัดดา นาโควงค์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#EIS#EIS#EIS#EIS#EIS
ม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EIS
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T
u
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- ---
#Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/5
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/4
2-ครูดรุณี ภูพันนา
---
ม.2/1 EIS
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
---
ม.3/1 EIS
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Math603
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C1
ม.6/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#จีน2
ม.4/1 EIS
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
---
#จีน1
ม.4/2
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/5
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
---
ม.2/4
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
---
ม.3/2
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- --- --- ---
ม.5/3
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/2
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
---
#C3
ม.1/3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- ---
ม.3/3
3- ครูปัญจารา ซาหิน
--- --- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
--- --- --- --- ---
ม.4/3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
--- ---
ม.1/1 EIS
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/5
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
---
ม.3/4
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/3
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/2
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/2
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
--- ---
09.30 - 10.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EISม.1/3
2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา
---
ม.2/5
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/2
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
---
ม.5/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C1
ม.6/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#จีน2
ม.1/5
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#จีน1
ม.5/2
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
--- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/4
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/3
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- ---
ม.2/4
7-ครูโยธิน ถาบุตร
---
#SportEIS
ม.2/1 EIS
5-ครูสิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/2
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
--- --- --- --- --- --- ---
ม.3/3
3- ครูปัญจารา ซาหิน
#C2
ม.3/2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
--- --- --- --- ---
ม.4/3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/2
6- รองฯกรกช จันตะเสน
---
ม.3/4
6- ครูรัตนชัย จุลราช
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/3
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
--- --- --- --- ---
ม.3/1 EIS
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
--- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/5
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
10.20 - 11.10 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/5
2-ครูดรุณี ภูพันนา
---
ม.2/3
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
---
ม.3/3
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
--- --- ---
ม.5/1 EIS
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- --- --- --- --- --- ---
ม.6/2
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C1
ม.4/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/5
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- --- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#SportEIS
ม.4/1 EIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
--- --- ---
#Sport
ม.6/3
5-ครูสิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/1 EIS
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
--- --- ---
ม.3/1 EIS
3- ครูปัญจารา ซาหิน
#C2
ม.3/2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/3
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
---
ม.2/2
6- รองฯกรกช จันตะเสน
---
ม.3/4
6- ครูรัตนชัย จุลราช
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/2
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
--- --- --- --- ---
ม.2/5
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/3
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EIS
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
--- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/4
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
--- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/4
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/2
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/3
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
--- --- --- ---
11.10 - 12.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/2
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
---
ม.3/2ม.3/5
2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/3
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#จีน2
ม.6/2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- --- --- --- --- ---
ม.1/2
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
---
ม.2/5
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
---
ม.3/3
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- ---
ม.4/2
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.1/4
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#SportEIS
ม.5/1 EIS
5-ครูสิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C3
ม.1/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
---
ม.2/1 EIS
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
--- --- ---
ม.3/1 EIS
3- ครูปัญจารา ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
--- --- --- ---
ม.6/3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/3
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
--- --- --- --- --- ---
ม.5/3
6- รองฯกรกช จันตะเสน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/4
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
--- --- --- --- ---
ม.3/4
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#อิสระ
ม.5/2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/5
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
---
ม.2/3
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
--- --- --- ---
12.00 - 13.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13.00 - 13.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/5
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
--- --- --- --- ---
ม.4/3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- --- --- ---
#C1
ม.3/3
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
#เลือกเสรี ม.2
7-ครูโยธิน ถาบุตร
#เลือกเสรี ม.2
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#จีน1
ม.1/4
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
--- --- --- --- --- ---
#จีน2
ม.4/2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EIS
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
--- --- ---
ม.3/4
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- --- --- ---
ม.5/2
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#SportEIS
ม.6/1 EIS
5-ครูสิริชัย บุญแสง
--- ---
#เลือกเสรี ม.2#เลือกเสรี ม.2#เลือกเสรี ม.2#เลือกเสรี ม.2#เลือกเสรี ม.2
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/5
3- ครูปัญจารา ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/3
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EISม.5/3
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
--- --- --- --- --- --- ---
#เลือกเสรี ม.2
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
#เลือกเสรี ม.2
6- ครูรัตนชัย จุลราช
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/2
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#เลือกเสรี ม.2
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- ---
ม.1/2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
--- --- --- --- --- ---
ม.1/3
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
--- --- ---
ม.3/1 EIS
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/2
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
--- --- --- --- --- --- --- ---
13.50 - 14.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C1
ม.3/3
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
#เลือกเสรี ม.2
7-ครูโยธิน ถาบุตร
#เลือกเสรี ม.2
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#จีน2
ม.1/4
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- --- --- --- ---
#จีน1
ม.5/1 EIS
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/1 EIS
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.1/3
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
--- --- --- --- --- --- ---
#Sport
ม.3/4
5-ครูสิริชัย บุญแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
#เลือกเสรี ม.2#เลือกเสรี ม.2#เลือกเสรี ม.2#เลือกเสรี ม.2#เลือกเสรี ม.2
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5
--- --- --- ---
#C3
ม.1/2
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
--- --- --- ---
ม.4/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
--- --- --- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
--- ---
ม.6/3
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/3
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
--- --- --- ---
#C2
ม.6/2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- ---
#เลือกเสรี ม.2
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
#เลือกเสรี ม.2
6- ครูรัตนชัย จุลราช
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/5
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/5
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
--- --- ---
ม.4/2
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#เลือกเสรี ม.2
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EIS
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
--- --- ---
ม.3/2
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
14.40 - 15.30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/2
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- ---
#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2#เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ1-ครูรัฐยา แสนสามารถ1-ครูวิภาพร ประวิเศษ2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูดรุณี ภูพันนา2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์3- ครูปัญจารา ซาหิน3-ครูนราพร จันทราภรณ์3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน5-ครูสิริชัย บุญแสง6- ครูรัตนชัย จุลราช6- รองฯกรกช จันตะเสน7-ครูธนกฤต สันทา7-ครูโยธิน ถาบุตร8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต8-ครูจันจิรา สินงาม8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง8-ครูปนัดดา นาโควงค์8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
--- --- --- ---
ม.4/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
--- --- --- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C3
ม.5/3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- ---
#C2
ม.6/2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/2
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/3
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
15.30 - 16.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#EIS#EIS#EIS#EIS#EIS#EIS
ม.1/1 EISม.2/1 EISม.3/1 EISม.4/1 EISม.5/1 EISม.6/1 EIS
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
W
e
d
n
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40 --- --- --- --- --- --- ---
#Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08.40 - 09.30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/3
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/1 EIS
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
---
ม.3/1 EIS
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
--- --- --- --- ---
#Math601
ม.6/1 EIS
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- --- ---
#C1
ม.3/5
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#จีน1
ม.1/2
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
--- ---
#จีน2
ม.1/3
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/4
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
---
ม.3/3
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- --- --- ---
ม.5/1 EIS
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EIS
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
--- --- --- --- --- --- ---
ม.3/2
3- ครูปัญจารา ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
--- --- --- --- --- --- ---
ม.4/3
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/5
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/2
6- ครูรัตนชัย จุลราช
---
ม.1/4
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/4
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/2
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/5
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/2
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
--- --- ---
ม.4/1 EIS
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/2
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
--- --- ---
ม.6/3
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
09.30 - 10.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/3
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/4
2-ครูดรุณี ภูพันนา
---
ม.2/5
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
---
ม.3/3ม.3/4
2-ครูคมกริช ทรงเย็น2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- --- --- --- ---
#Math603
ม.6/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ
--- --- --- --- --- ---
#C1
ม.3/5
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#จีน2
ม.4/2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
---
#จีน1
ม.5/3
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/2
1-ครูประภาพร อุปโคตร
--- --- --- --- ---
ม.2/3
7-ครูโยธิน ถาบุตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EIS
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
--- ---
--- ---
#C3
ม.2/1 EIS
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
--- ---
ม.4/1 EIS
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
--- --- --- ---
ม.4/3
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C2
ม.6/1 EIS
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/5
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/4
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
---
ม.2/2
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
--- --- ---
ม.3/1 EIS
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/2
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/2
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
--- --- ---
ม.3/2
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
10.20 - 11.10
#C1
ม.1/5
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/3ม.5/3
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/3
2-ครูดรุณี ภูพันนา
---
ม.2/4
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
--- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#เลือกเสรี ม.3
7-ครูโยธิน ถาบุตร
--- --- ---
ม.2/5
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#จีน2
ม.1/1 EIS
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- --- --- --- ---
#จีน1
ม.5/2
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/2
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#เลือกเสรี ม.3#เลือกเสรี ม.3#เลือกเสรี ม.3#เลือกเสรี ม.3#เลือกเสรี ม.3
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
---
ม.1/4
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C2
ม.6/1 EIS
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- --- --- --- --- ---
#เลือกเสรี ม.3
6- รองฯกรกช จันตะเสน
#เลือกเสรี ม.3
6- ครูรัตนชัย จุลราช
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/2
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
--- --- ---
ม.2/1 EIS
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/3
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#เลือกเสรี ม.3
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/3
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
--- --- ---
ม.4/2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/2
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
11.10 - 12.00
#C1
ม.1/5
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/2
3- ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/3
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#เลือกเสรี ม.3
7-ครูโยธิน ถาบุตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/5
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
--- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#เลือกเสรี ม.3#เลือกเสรี ม.3#เลือกเสรี ม.3#เลือกเสรี ม.3#เลือกเสรี ม.3
ม.3/1 EISม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5
---
ม.1/4
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
--- --- ---
ม.2/3
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/1 EIS
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C3
ม.4/3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#เลือกเสรี ม.3
6- รองฯกรกช จันตะเสน
#เลือกเสรี ม.3
6- ครูรัตนชัย จุลราช
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/3
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
--- --- --- ---
#อิสระ#อิสระ#อิสระ#อิสระ#อิสระ#อิสระ
ม.2/1 EISม.2/2ม.2/4ม.5/2ม.6/2ม.6/3
--- --- --- --- --- --- --- ---
#เลือกเสรี ม.3
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
--- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EIS
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.4/2
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
--- ---
12.00 - 13.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13.00 - 13.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.3/2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C1
ม.6/2
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
--- ---
ม.4/2
7- ครูพายัพ ซาหิน
--- --- --- --- ---
#จีน1
ม.1/3
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
--- ---
#จีน2
ม.1/2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/1 EIS
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
---
ม.2/3
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
---
ม.3/5
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/5
7-ครูโยธิน ถาบุตร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.1/5
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
---
#C3
ม.1/4
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
--- --- --- --- ---
ม.3/1 EIS
3- ครูปัญจารา ซาหิน
--- --- ---
ม.4/3
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
--- --- --- --- --- --- ---
ม.6/1 EIS
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
#C2
ม.6/3
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/2
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
--- --- --- --- ---
ม.3/3
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.5/1 EIS
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ม.2/1 EISม.2/4
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---