ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2565 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2565
ม.1/1 EIS ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.2/1 EIS ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.3/1 EIS ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.4/1 EIS ม.4/2 ม.4/3 ม.5/1 EIS ม.5/2 ม.5/3 ม.6/1 EIS ม.6/2 ม.6/3
M
o
n
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
08.40 - 09.30
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
กิจกรรมแนะแนว
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ง22101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูปัญจารา ซาหิน
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ว30223 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math601
2- ครูวรางคณา มณีนพ
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
09.30 - 10.20
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
7- ครูพายัพ ซาหิน
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ส33104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
จ30254 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน1
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math603
2- ครูวรางคณา มณีนพ
10.20 - 11.10
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
พ21102 สุขศึกษา
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
พ21102 สุขศึกษา #จีน2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูปัญจารา ซาหิน
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 9-Mr.Li Hong Chen
ง31101 ทักษะการดำรงชีวิตและครอบครัว
7- ครูพายัพ ซาหิน
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ค32102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6 #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
11.10 - 12.00
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ค32102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
6- รองฯกรกช จันตะเสน
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (แฮนด์บอล) #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
ส21104 ประวัติศาสตร์
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3- ครูปัญจารา ซาหิน
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล) #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ศ31101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
จ30252 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ว30243 ชีววิทยา 3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ส33104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ30247 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
13.50 - 14.40
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
พ21102 สุขศึกษา #จีน2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ศ31101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล) #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตบอล) #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ศ33101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
14.40 - 15.30
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง, 8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3- ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ส21242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2-ครูคมกริช ทรงเย็น, 2-ครูดรุณี ภูพันนา
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ส22242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง
ส23242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
7- ครูพายัพ ซาหิน
ส31242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ส32242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส33242 การป้องกันการทุจริต #เพิ่มเวลารู้1
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
15.30 - 16.20
กิจกรรมแนะแนว
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง, 8-ครูปนัดดา นาโควงค์
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
T
u
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
08.40 - 09.30
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 8-ครูจันจิรา สินงาม
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูปัญจารา ซาหิน
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
จ30242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ว30241 ชีววิทยา 1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ศ32101 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ง30239 งานศิลปาชีพ 3 #C1
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math603
2- ครูวรางคณา มณีนพ
09.30 - 10.20
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
พ22104 กรีฑา #SportEIS
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
พ22102 สุขศึกษา
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ค32102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
10.20 - 11.10
อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูปัญจารา ซาหิน
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล) #SportEIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ง30237 งานศิลปาชีพ 1 #C1
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส32104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตบอล) #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
11.10 - 12.00
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ง31101 ทักษะการดำรงชีวิตและครอบครัว
7- ครูพายัพ ซาหิน
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (แฮนด์บอล) #SportEIS
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
ศ30203 ทฤษฎีดนตรีสากล
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ว30225 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
จ30246 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ20242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
กิจกรรมแนะแนว
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.2 #เลือกเสรี ม.2
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูปัญจารา ซาหิน
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2 #จีน2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตบอล) #SportEIS
5-ครูสิริชัย บุญแสง
อ30247 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
13.50 - 14.40
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
อ30226 โครงงานภาษาอังกฤษ
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
14.40 - 15.30
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) #เพิ่มเวลารู้2
กิจกรรมแนะแนว
7- ครูพายัพ ซาหิน
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ศ32101 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ว32106 วิทยาการคำนวณ #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส33104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
15.30 - 16.20
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
W
e
d
n
e
s
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
08.40 - 09.30
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
กิจกรรมแนะแนว
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ, 8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูปัญจารา ซาหิน
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ว30223 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math601
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ศ33101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
09.30 - 10.20
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
กิจกรรมแนะแนว
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
พ22102 สุขศึกษา
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ว30241 ชีววิทยา 1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
จ30202 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 2 #จีน2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ว30223 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ส32104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math603
2- ครูวรางคณา มณีนพ
10.20 - 11.10
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ส21104 ประวัติศาสตร์
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ง22101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ม.3 #เลือกเสรี ม.3
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
กิจกรรมแนะแนว
2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
กิจกรรมแนะแนว
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
11.10 - 12.00
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
กิจกรรมแนะแนว
3- ครูปัญจารา ซาหิน, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ส21104 ประวัติศาสตร์
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
ว22102 วิทยาศาสตร์
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
อ30224 ภาษาอังกฤษรอบรู้
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
พ22102 สุขศึกษา
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูปัญจารา ซาหิน
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ง30261 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
7- ครูพายัพ ซาหิน
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
ส32104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ30222 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ว30225 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ง30239 งานศิลปาชีพ 3 #C1
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ว33104 วิทยาการคำนวณ #C2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
13.50 - 14.40
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ม.ต้น
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) #เพิ่มเวลารู้3
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
พ30207 อีสปอร์ต
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
14.40 - 15.30
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ต้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เครื่องแบบ
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
ม.ปลาย
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร #เครื่องแบบ
15.30 - 16.20
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
T
h
u
r
s
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
08.40 - 09.30
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส21102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ว22102 วิทยาศาสตร์
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ง20202 การผลิตวีดิทัศน์ #C1
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูปัญจารา ซาหิน
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ค33102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ว30205 ฟิสิกส์ 5
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
09.30 - 10.20
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ศ21102 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
พ23102 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
อ31102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ว30222 เคมี 2
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
ว30243 ชีววิทยา 3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math601
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
10.20 - 11.10
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
กิจกรรมแนะแนว
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง, 9-Mr.Wang Zhanbo
พ22104 กรีฑา #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3- ครูปัญจารา ซาหิน
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.)
อ30226 โครงงานภาษาอังกฤษ
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ค32102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
ว30243 ชีววิทยา 3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ส33102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
11.10 - 12.00
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21104 ประวัติศาสตร์
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
พ22104 กรีฑา #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
จ30222 ภาษาจีนเบื้องต้น #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
ส21104 ประวัติศาสตร์
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.)
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ง22101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ว22102 วิทยาศาสตร์
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
กิจกรรมแนะแนว
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ, 7-ครูธนกฤต สันทา
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต, 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
7-ครูโยธิน ถาบุตร, 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.)
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์, 5-ครูสิริชัย บุญแสง
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.3
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) #C2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ว30241 ชีววิทยา 1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
กิจกรรมแนะแนว
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
จ30204 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 4 #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี, 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
กิจกรรมแนะแนว #แนะแนว ม.6
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 1-ครูประภาพร อุปโคตร
13.50 - 14.40
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พ22102 สุขศึกษา
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
พ22104 กรีฑา #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
พ23102 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ศ31101 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ศ33101 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
จ30246 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ว30225 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
14.40 - 15.30
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมชุมนุม #ชุมนุม
15.30 - 16.20
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
F
r
i
d
a
y
08.30 - 08.40
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรม Home Room #Homeroom
08.40 - 09.30
พ21102 สุขศึกษา
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ง22101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ท23102 ภาษาไทย
1-ครูวิภาพร ประวิเศษ
ส23104 ประวัติศาสตร์
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูปัญจารา ซาหิน
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ว31109 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2-ครูคมกริช ทรงเย็น
ว30243 ชีววิทยา 3
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
ศ32101 ศิลปะ
6-ครูพักตรา ราชามาตย์
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 #Math601
2- ครูวรางคณา มณีนพ
จ30254 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน1
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
09.30 - 10.20
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี #C3
3-ครูสาวิตร โคตรสุโน
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
กิจกรรมแนะแนว
2-ครูดรุณี ภูพันนา, 2-ครูคมกริช ทรงเย็น
อ20244 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ค22102 คณิตศาสตร์
2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
พ23104 เซปักตะกร้อ #SportEIS
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ส23102 สังคมศึกษา
4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร
ว23103 วิทยาการคำนวณ #C2
3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
พ23102 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
จ30242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
จ30252 ภาษาจีนสร้างสรรค์ #จีน2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ว30223 เคมี 3
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ท33102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค33102 คณิตศาสตร์ #Math603
2- ครูวรางคณา มณีนพ
10.20 - 11.10
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
พ21104 บาสเกตบอล #Sport
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
ท22102 ภาษาไทย
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ว22102 วิทยาศาสตร์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ค23102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ว23102 วิทยาศาสตร์
3- ครูปัญจารา ซาหิน
อ30224 ภาษาอังกฤษรอบรู้
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ง30237 งานศิลปาชีพ 1 #C1
7-ครูธนกฤต สันทา
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ท31102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ค32102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (แฮนด์บอล) #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
อ33102 ภาษาอังกฤษ
8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง
ว30245 ชีววิทยา 5
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
11.10 - 12.00
พ21104 บาสเกตบอล #SportEIS
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูโยธิน ถาบุตร
พ21102 สุขศึกษา #จีน2
8-ครูจันจิรา สินงาม
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ค21102 คณิตศาสตร์
2-ครูดรุณี ภูพันนา
จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
ส22104 ประวัติศาสตร์
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.)
พ22104 กรีฑา #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
ส่งเสริมคุณภาพวิชาการ #อิสระ
ง31101 ทักษะการดำรงชีวิตและครอบครัว
7- ครูพายัพ ซาหิน
ค31102 คณิตศาสตร์
2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี
ท32102 ภาษาไทย
1-ครูประภาพร อุปโคตร
ส32102 สังคมศึกษา
4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.)
ค32102 คณิตศาสตร์
2- ครูวรางคณา มณีนพ
อ30245 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
12.00 - 13.00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
13.00 - 13.50
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) #C1
8-ครูปนัดดา นาโควงค์
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
อ21102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ท21102 ภาษาไทย
1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ
อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
พ22102 สุขศึกษา
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ศ22102 ศิลปะ
6- รองฯกรกช จันตะเสน
ว22102 วิทยาศาสตร์
9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.), 3-ครูนราพร จันทราภรณ์
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
พ23102 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
อ20246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ศ23102 ศิลปะ
6- ครูรัตนชัย จุลราช
ว30241 ชีววิทยา 1
3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา
ง30232 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องหนัง
1-ครูรัฐยา แสนสามารถ
ส31102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์
3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
อ30244 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
อ32102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
จ30206 ภาษาจีนเพื่อนอาชีพ 6 #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
ท30201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า
8-ครูจันจิรา สินงาม
ว30225 เคมี 5
3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา
13.50 - 14.40
ส21102 สังคมศึกษา
4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย
ง21101 การงานอาชีพ
7-ครูโยธิน ถาบุตร
ว21102 วิทยาศาสตร์
3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์
จ20222 ภาษาจีนเพิ่มเติม #จีน2
9-Mr.Li Hong Chen
ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong)
ง22101 การงานอาชีพ
7- ครูพายัพ ซาหิน
ส22102 สังคมศึกษา
4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน
อ22102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูประทุมพร อุปบุตร
อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต
พ23102 สุขศึกษา
5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พ23104 เซปักตะกร้อ #Sport
5-ครูสิริชัย บุญแสง
อ23102 ภาษาอังกฤษ
8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง
อ30224 ภาษาอังกฤษรอบรู้
8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ
จ30244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร #จีน1
9-Mr.Wang Zhanbo
ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing)
อ30226 โครงงานภาษาอังกฤษ
9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo
อ30247 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo
14.40 - 15.30
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
ม.ต้น, ม.ปลาย
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) #เพิ่มเวลารู้5
15.30 - 16.20
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- --- --- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ #EIS
--- ---
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM